Esas Sözleşme

TURKLAND BANK ANONİM ŞİRKETİ
ESAS SÖZLEŞMESİ

Kuruluş

Madde - 1

Bu Esas Sözleşmede ad ve soyadları ile adresleri yazılı kurucular tarafından, Bakanlar Kurulu’nun 15.10.1991 tarihli, 91/2190 sayılı Kararının, Bankacılık Kanunu’nun ve Türk Ticaret Kanunu’ nun hükümleri uyarınca bir anonim şirket kurulmuştur. ( Aşağıda kısaca “Banka” diye anılacaktır. ) )

Kurucular

Madde - 2

Bankanın kurucuları Esas Sözleşme’nin ekinde, adları-soyadları ve adresleri yazılı kişilerdir.

Ticaret Ünvanı

Madde - 3

Bankanın ticaret ünvanı, Turkland Bank Anonim Şirketi dir.

Amaç ve Konu

Madde - 4

Bankanın başlıca amacı ve iştigal konusu, halen yürürlükte olan Bankacılık Kanunu ve ileride yürürlüğe girecek Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnameler ile bunlara ilişkin yasal mevzuatın öngördüğü ve öngöreceği sınırlar içinde her türlü bankacılık işlemlerinin yapılması, mevduat kabul edilmesi ve bankaların ehliyet sahalarına giren hukuki muamele, fiil ve işlerin ifasıdır.

Banka bu amaçla ve resmi kuruluşların karar, talimat ve emirleri doğrultusunda;

a) Her türlü mevduatı kabul edebilir, koruyabilir ve işletebilir, kendi parası için mevduat hesabı açtırabilir.
b) Her türlü kredi, özellikle ihracatı teşvik edici ve geliştirici ve kalkınmada öncelikli yöreler ile ilgili kredi açabilir, kefalet sözleşmeleri akdedebilir, aval verebilir, teminat mektubu düzenleyebilir, aynı şekilde ve şatlarla lehine açılacak kredileri kabul edebilir, aval alabilir, teminat mektubu kabul edebilir.
c) Bankacılık Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ile sair kanunlar ve bunlara mütedair yasal mevzuat uyarınca her türlü sınai ve ticari muamele, fiil ve işleri yapabilir, bu konularda faaliyet gösteren özel hukuka ve kamu hukukuna göre kurulmuş kişi ve kuruluşlara iştirak edebilir, ortaklıklar kurabilir, kurulmuş veya kurulacak kamu hukuku ve özel hukuk tüzel kişilerinin hisse senetlerini, diğer menkul kıymetlerini, kıymetli evraklarını, tahvillerini satın alabilir, satabilir, üzerlerinde her türlü hukuki tasarrufta bulunabilir, rehnedebilir, rehin alabilir, Sermaye Piyasası Kanunu’nun ilgili maddeleri uyarınca anonim şirketlerin halka arzedilen hisse senetlerinin ve tahvillerinin satılmasını taahhüt edebilir, Sermaye Piyasası Kanunu’nun ilgili maddeleri uyarınca menkul kıymetler yatırım fonu kurabilir, işletebilir, yönetebilir, Sermaye Piyasası Kanunu’nun ilgili maddeleri uyarınca aracı kurum olarak işlemler yapabilir, bu kanununun bankalara tanıdığı veya tanıyacağı yetki ve görevleri kullanarak diğer iş ve işlemleri yapabilir, Hazine tahvillerini, bonolarını satın alabilir, satabilir ve üzerlerinde her türlü hukuki tasarrufta bulunabilir, kamu ortaklığı senetlerini satın alabilir, satabilir ve üzerlerinde her türlü hukuki tasarrufta bulunabilir, mevzuat hükümlerine uygun olarak ve gerekli izinleri almak suretiyle tahvil, bono ve borçlanmaya ilişkin diğer sermaye piyasası araçlarını ihraç edebilir.
d) Bankacılık işlemleri ve mevduat kabulü ile ilgili ve sınırlı olmak koşuluyla ticari mümessillik, ticari vekillik, sigorta acentalığı, komisyonculuk ile iştigal edebilir, ihracat ve ithalat işlemlerine tavassut edebilir, amaç ve konusunu gerçekleştirmek için ithalat ve ihracat yapabilir, uluslararası bankacılık işlemleri ve mevduat kabulü ile iştigal edebilir.
e) Mevzuatın Bankaları yetkili kıldığı veya bundan böyle kılacağı ticari ve sınai konularda iştigal edebilir.
f) Bankacılık Kanunu’nun ilgili maddeleri hükümleri uyarınca ve bu maddelerde yazılı koşullara uymak koşulu ile ticari ve sınai emtia ve gayrimenkul satın alabilir, aynı şekil ve koşullarda satabilir ve üzerlerinde her türlü hukuki tasarrufta bulunabilir, kira sözleşmeleri akdedebilir, kefil olabilir, kefaleti kabul edebilir, ipotek tesis edebilir, tesis edilmiş ipoteği fek ettirebilir, ticari işletme rehni akdedebilir, rehin sözleşmesi akdedebilir.
g) Bankacılık ile ilgili eğitim, ekonomik organizasyon, müşavirlik faaliyetlerinde bulunabilir.
h) Bankacılık ile ilgili işlemler için faydalı ihtira haklarını, beratları, lisans ve imtiyazları, marka model, resim ve ticaret ünvanlarını, know-how’u ve benzeri diğer gayri maddi hakları iktisap edebilir, devredebilir, üzerlerinde diğer her türlü hukuki tasarrufta bulunabilir.
i) Memleketin kalkınması ile ilgili sosyal, kültürel ve özellikle Bankacılık konusunda eğitim, organizasyon, modern Bankacılık sistemlerini yaygınlaştırabilir, yetenekli kişilere memleket içinde ve dışında eğitim ve staj görmeleri için burslar vermek amacıyla vakıflar (tesisler) kurabilir, bu amaçlarla kurulmuş olanlara katılabilir, gerek kendi kurduğu gerek katıldığı vakıflara (tesislere) nakdi ve/veya ayni yardım ve bağışlarda bulunabilir.
j) İç ve dış dünyadaki ekonomik, mali, teknik Bankacılık alanlarındaki gelişmeleri izleyerek etüt edebilir, ettirebilir ve bu konularda yayınlar yapabilir.
k) Mevcut veya kurulacak yerli veya yabancı banka, şirket, kurum, kuruluş ve gerçek kişi ve firmalarının organizasyonunu ya da reorganizasyonunu yapabilir veya yaptırabilir veya danışmanlıklarını üstlenebilir.
l) Faydalı gördüğü taktirde yurtiçinde veya dışında her nev’i şirketleri (Banka dahil) kurabilir, aynı amaçla kurulmuş Şirket ve Bankalara katılabilir, bunların hisse senetlerini, paylarını satın alabilir, benzeri Şirket ve Bankaları kısmen veya tamamen devralabilir ve bütün bunları gerektiğinde başkalarına devredebilir veya satabilir. Bankacılık Kanunu’ na ilişkin hükümler saklıdır.
m) Yerli ve Yabancı Bankaların muhabirlik veya temsilciliklerini deruhte edebilir ve bunlara Bankanın muhabirlik ve temsilciliğini verebilir.
n) Banka ayrıca Bankacılık Kanunu’nun ve yürürlükteki mevzuatın çizdiği sınırlar içinde Kamu ve Özel sektör kuruluşlarına, finansman sağlaması, proje finansmanı, firma ve şirketler arası birleşmeler, özelleştirme, halka açılma, menkul kıymet ihraçları, özvarlık, hisse ve hisse senedi değerlendirmeleri ve devirleri fizibilite etütleri ve sektör araştırmaları yapılması karşılıklı ticaret (counter-trade) konularında danışmanlık ve bu işlerde aracılık yapabilir.

Merkez ve Şubeler

Madde - 5

Banka’nın merkezi İstanbul’dadır. Adresi 19 Mayıs Cad. No: 7 Şişli Plaza A Blok Şişli - İstanbul’dur. Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde ilan ettirilir ve ayrıca Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat Banka’ya yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş banka için bu durum fesih sebebi sayılır. Banka Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’ na bilgi vermek şartı ile yurt dışında şubeler açabilir.

Süre

Madde - 6

Banka kesin kuruluş tarihinden itibaren süresiz olarak kurulmuştur.

Sermaye

Madde – 7
a) Bankanın sermayesi 1.000.000.000,00 (Y/Birmilyar) Türk Lirası’dır. Bu sermaye her biri 10 (on) Kuruş itibari değerde 10.000.000.000 (Y/Onmilyar) adet ada yazılı hisseye bölünmüştür.
b) Sermayenin 650.000.000,00  (Y/Altıyüzellimilyon) Türk Liralık bölümü tamamen ödenmiştir. Bu defa artırılan 350.000.000,00 (Y/Üçyüzellimilyon) Türk Lira’lık kısmın tamamı her türlü muvazaadan ari olarak tamamen taahhüt ve bloke edilmiştir. Artırılan ve ortaklar tarafından taahhüt ve bloke edilen 350.000.000,00  (Y/Üçyüzellimilyon) Türk Lira’lık nakdi sermayenin tamamı Genel Kurul Kararından sonra tescil öncesi sermayeye ilave edilecektir.
c) Yönetim Kurulu, artırılan sermayenin kararlaştırılan süreler içerisinde tam olarak ödeneceği tarihle ilgili çağrı ve bildirim yapmaya yetkili olup, bildirimler iadeli taahhütlü mektup vasıtasıyla yapılır.
d) Hisse senetlerinin kar payı kuponları hamiline yazılıdır ve ibraz edene ödenir. Hisse senetleri çıkarılmadan hissedarlara verilen ada yazılı hisse ilmuhaberleri sahiplerinin kar payları, makbuz karşılığında ve ayrıca ilmuhaberlerin arka yüzüne yazılmak suretiyle çıkarılır.
e) Hisse senetleri Yönetim Kurulu Kararı ile bir veya daha fazla hisseyi temsil eden kupürler halinde bastırılmak suretiyle çıkarılır.

Hisse Senetlerinin Çıkarılması

Madde - 8

Banka'nın çıkarılacak hisse senetlerinin ada yazılı olması ve Borsaya kote edilmesi zorunludur.

Hisse Senetlerinin Devri

Madde - 9

a) Hisse senetlerinin ve ada yazılı hisse ilmuhaberelerinin devri, Yönetim Kurulu’nun olumlu kararına dayanılarak pay defterine kaydedilmekle Banka’ ya karşı hüküm ifade eder. Yönetim Kurulu TTK hükümleri kapsamında devre muvaffakat etmeyebilir ve kayıttan imtina edebilir.

b) Hissesini devretmek isteyen hissedarın devir istemini taahhütlü bir yazı ile Yönetim Kurulu Başkanlığı’na bildirimini müteakip Yönetim Kurulunun uygun görmesi halinde hisse alımı öncelikle Banka’nın mevcut diğer hissedarlarına teklif edilir. Yönetim Kurulu devir talebi ile ilgilili kararını yazının alındığı tarihten en geç üç ay içinde ilgiliye taahhütlü bir yazı ile bildirmekle yükümlüdür.

c) Bir kişinin Banka sermayesinin doğrudan ve dolaylı olarak yüzde on ve daha fazlasını temsil eden payları edinmesi ile bir ortağa ait payların Bankacılık Yasasında belirtilen oranları aşması veya bu oranların altına düşmesi sonucunu veren pay devirleri Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu’ nun iznine bağlıdır. Sermayenin doğrudan veya dolaylı olarak yüzde on ve daha fazlasına sahip olan ortakların kurucularda aranan nitelikleri taşıması şarttır. Bu nitelikleri kaybeden ortaklar ile Kurulun iznini almadan pay edinen ortaklar temettü dışındaki ortaklık haklarından yararlanamaz. Bu halde diğer ortaklık hakları Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu tarafından kullanılır. Banka hisse senetlerinin el değiştirmesine ilişkin Bankacılık Kanunu hükümleri saklıdır.
d) Banka’nın iştirak ettiği ortaklık ve kuruluşlar Banka’nın hisse senetlerini satın alamazlar, rehin olarak kabul edemezler ve karşılığında avans veremezler
e) Banka kendi hisse senetlerini esas sermayenin onda birini aşan veya bir işlem sonunda aşacak olan miktarda ivazlı olarak iktisap edemez ve rehin olarak kabul edemez. Türk Ticaret Kanunu’ nun 379. madde hükümleri saklıdır:
f) Vefat halinde ölen hissedarın mirasçıları veya diğer hak sahipleri adına devir işlemlerinin yapılabilmesi için yetkili mahkemeden alınacak kararın Banka’ya usulünce ibraz ve tevdi edilmesi gerekir.
g) Hisse senetleri ve nama muharrer hisse ilmuhaberleri, bunların arkalarına devreden tarafından kime devir ve ciro edildiği ikametgahı ve tarihi yazılarak imza edildikten sonra devralana teslim edilir.
h) Bedeli tamamen ödenmemiş nama yazılı paylar ancak Banka’nın onayı ile devrolunabilir, konuyla ilgili Türk Ticaret Kanunu hükümleri saklıdır.
i) Nakit karşılığında sermaye arttırımına katılarak iştirak taahhüdünde bulunan kişinin hissesini başkasına devretmesi de bu madde hükümlerine tabidir. Ancak bu takdirde sözkonusu hisse bedelinin henüz ödenmemiş kısmı artık devredenden istenemez.

Genel Kurul Toplantıları

Madde - 10

Banka Genel Kurulu, Türk Ticaret Kanunu’nda gösterilen nisap ile olağan ya da olağanüstü olarak toplanır.
Olağan Genel Kurul toplantıları, yıllık hesap dönemi sonundan itibaren üç ay içinde toplanır.

Genel Kurul Toplantılarına Davet

Madde - 11

a) Genel Kurul’u olağan ve olağanüstü toplantıya çağırmak Yönetim Kurulu’ na aittir.
b) Genel Kurul’un toplantıya çağrılması, ilan ve toplantı günleri dahil olmamak üzere, toplantı gününden, en az, iki hafta önce Türkiye Ticaret Sicili Gazete’sinde ve Banka Merkez’inin bulunduğu yerde çıkan, en az bir gazetede ilan olunur. İlanlarda toplantı yeri, günü, saati ve gündemine yer verilmesi zorunludur. Ayrıca, olağan Genel Kurul toplantısı çağrı ilanlarında, bilanço, kar ve zarar cetveli, Yönetim Kurulu ve denetçi raporlarının, toplantı gününden, en az onbeşgün önce Banka’ nın Merkez ve Şubelerinde hissedarların incelemesine amade bulunduğu hususu da belirtilir.
c) Genel Kurul’un toplantı yeri, günü ve saati ve gündemi, toplantı gününden iki hafta önce hissedarlara, mevzuatın öngördüğü diğer makamlara var ise toplantıya ilişkin diğer belgeler de eklenmek suretiyle taahhütlü bir yazı ile Banka Genel Müdürlüğü’nce bildirilir.

Genel Kurul Toplantılarının Yeri

Madde - 12

Genel Kurul, Banka Merkezinde veya Banka Merkezinin bulunduğu ilin elverişli bir yerinde toplanır.

Genel Kurul Toplantı ve Karar Nisabı

Madde - 13

Genel Kurul toplantılarında Türk Ticaret Kanunu'nda yazılı toplantı ve karar nisabına uyulur.
Sermaye arttırımına ilişkin kararlar için Banka Sermayesini teşkil eden hisselerin 51'nin olumlu oyuna ihtiyaç vardır.

Genel Kurul Toplantılarında Oy Hakkı ve Oyların Kullanılma Şekli

Madde - 14

Genel Kurul toplantılarında hazır bulunan hissedarların veya vekillerinin her hisse için bir oy hakkı vardır.
Bankacılık Kanunu’nun ilgili hükümleri uyarınca Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’nun oy hakkı saklıdır.
Genel Kurul’da oylar işaretle kullanılır. Toplantıda hazır bulunan hissedarların veya vekillerinin temsil ettikleri hisselerin en az % 10’unun isteği üzerine gizli oylama yapılabilir.

Genel Kurul Toplantılarının Yönetimi ve Tutanakları

Madde - 15

Genel Kurul toplantılarında Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcisi ’nin hazır bulunması zorunludur.
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcisi toplantı nisabının bulunduğunu saptadıktan sonra, toplantı Yönetim Kurulu Başkanı, vekili veya üyelerinden birisi tarafından açılır. Toplantı divanı, Genel Kurul tarafından seçilecek bir başkan iki oy toplayıcı ve bir sekreterden oluşur. Gerektiğinde, bir başkan vekili, ikiden fazla oy toplayıcı ve birden fazla sekreter seçilebilir. Müzakereler veya özetleri ve kararlar divan tarafından toplantı tutanağına yazılır. Genel Kurul, toplantı tutanağının divan’ca imzalanmasını kararlaştırabilir. Kararlara muhalif olan hissedarların veya vekillerinin muhalefet şerhleri toplantı tutanağına yazılarak kendilerine imza ettirilir. Toplantı tutanakları Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcisi tarafından imzalanmadıkça hüküm ifade etmez. Genel Kurul Kararları toplantıda hazır bulunan veya bulunmayan, karara katılan veya muhalif ya da çekimser kalan bütün hissedarları, Banka’yı ve Banka organlarını bağlar. Hissedarların, Türk Ticaret Kanunu’ nun 433. ve 445, 446, 448. maddeleri hükümleri uyarınca kararların iptalini dava etmek hakları saklıdır.

Yönetim Kurulu

Madde - 16

Banka, Genel Kurul’ca seçilecek en az beş üyeden müteşekkil Yönetim Kurulu tarafından yönetilerek, temsil edilir. Genel Kurul’ca, Yönetim Kurulu’na seçilecek üyelerin adedi serbestçe tayin edilir. Tüzel kişilerde Yönetim Kurulu üyesi seçilebilirler bu durumda tüzel kişinin belirleyeceği bir gerçek kişi Yönetim Kurulu toplantılarına katılır ve bu gerçek kişi tüzel kişi ile birlikte Ticaret Sicilinde tescil ve ilan edilir. Yönetim Kurulu üyeleri ile ilgili hususlar Bankacılık Kanunu hükümleri ve ilgili mevzuata uygun şekilde yürütülür. Üyelerin yeniden seçilmeleri caizdir. Genel Kurul Yönetim Kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir.
Bankacılık Kanunu’nun öngördüğü nitelikte banka Genel Müdürü, o’nun yokluğunda vekili Yönetim Kurulu’ nun tabii üyesidir. Yönetim Kurulu’nun diğer üyeleri, Bankacılık Kanunu’nun öngördüğü nitelikleri haiz kişiler arasından seçilir. Türk Ticaret Kanunu’nun, 363 maddesi hükümleri saklıdır.
Yönetim Kurulu TTK 375. Madde gereğince devredilemez ve vazgeçilemez görev yetkilerine uygun olarak görevini ifa eder.

Yönetim Kurulu Üyelerinin Yemin Etmeleri Ve Mal Beyanında Bulunmaları

Madde - 17

Yönetim Kurulu Başkan, Başkan Vekili veya üyeleri, Bankacılık Kanunu’nun hükümleri uyarınca yemin etmedikçe göreve başlayamazlar. Yönetim Kurulu Başkan, Başkan Vekili veya üyeleri, Bankacılık Kanunu uyarınca mal beyanında bulunmak zorundadır. Bu zorunlulukları görevleri devam ettiği sürece ve ilgili mevzuatta belirtilen şartlarla devam eder.

Yönetim Kurulu'nun Görev Taksimi, Toplantıları, Kararları :

Madde - 18

Yönetim Kurulu, seçimi takip eden ilk toplantısında, kendi arasında bir başkan ve başkanın bulunmadığı hallerde başkanlık görevlerini yürütecek bir başkan vekili seçer.
Kredi Komitesi' nde görev görecek üyelerin ve yedeklerinin seçimi zorunluluğu saklıdır. Yönetim Kurulu, Banka işlerinin ve işlemlerinin gerektirdiği hallerde, Yönetim Kurulu Başkanı veya Başkan Vekili' nin daveti üzerine toplantı yeriyle ilgili Yönetim Kurulu üyelerinin tamamına yazılı bildirimde bulunulmak koşulu ile şirket merkezinde veya Türkiye içinde veya dışında herhangi başka bir yerde toplanır. En az üç ayda bir defa toplanılması zorunludur.
Yönetim Kurulu' nun toplanabilmesi için üye tam sayısının çoğunluğunun toplantıda hazır bulunması şarttır. Yönetim Kurulu kararları için toplantıda hazır bulunan Başkan, Başkan vekili veya üyelerinden çoğunluğunun olumlu oyuna gerek vardır.

Yönetim Kurulu üyelerinden herhangi birisi meselenin yönetim kurulu üyeleri arasından müzakere edilmesi talebinde Bulunmadıkça ve bu öneriyi tüm Yönetim Kurulu üyelerine yapmış olmak kaydıyla muayyen bir husustaki karar şeklinde yazılmış önerisine diğerlerinin yazılı muvaffakatı alınmak suretiyle de karar verilebilir. Yönetim Kurulu Kararları, Bankacılık Kanununun öngördüğü şekilde karar defterine yazılarak imza edilir.
Yönetim Kurulu ilgili mevzuat çerçevesinde düzenleyeceği ve tescil ve ilan ettireceği bir İç Yönerge ile, Bankacılık Kanunu hükümleri saklı ve Türk Ticaret Kanunu’nda öngörülen Yönetim Kurulu’nun devredilemez görev ve yetkileri hariç olmak üzere, dilediği süre ve şartlar ve uygun göreceği sınırlamalar ile yönetimi kısmen veya tamamen Yönetim Kurulu Başkanı’na, üyeleri arasından seçeceği bir veya birkaç murahhas üyeye veya Banka Genel Müdürü’ne münferiden veya birlikte vazife görmek üzere bırakabilir.  İç Yönerge delegasyonun hüküm, şart ve limitlerini belirtecektir.

Bankanın Temsili

Madde - 19

Banka, Yönetim Kurulu tarafından idare, temsil ve ilzam edilir. Bankacılık Kanunu’nun Türk Ticaret Kanunu’ nun bölge ve şube müdürlükleri ile Genel Müdür’ün Banka’ yı temsil ve ilzama yetkili kılınmasına dair hükümleri ile Türk Ticaret Kanunu’ nun 366. ve 367. maddeleri hükümleri saklıdır.

Banka adına düzenlenen belgelerin, kağıtların, senetlerin ve akdedilen sözleşmelerin muteber olabilmesi ve Banka’yı ilzam edebilmesi için, Yönetim Kurulu’nca yer ve şekilleri kararlaştırılarak Ticaret Sicili’ne tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde ilan edilen imza yetkilileri tarafından Banka ünvanı altına vazedecekleri imzaları ile imzalanması zorunludur.
Yönetim Kurulu Banka’yı temsile yetkili kimseleri ve temsil yetkilerini tespit etmeye yetkilidir.

Yönetim Kurulu Türk Ticaret Kanunu’nun ilgili hükümleri ile 5411 sayılı Bankacılık Kanunu ve alt düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla  bir iç yönerge ile  temsil yetkisini bir veya daha fazla murahhas üyeye veya Müdür olarak üçüncü kişi ya da kişilere veya belirleyeceği diğer kimselere devredebilir ve ayrıca sınırlı yetki verebilir.

En az bir Yönetim Kurulu Üyesinin temsil yetkisini haiz olması şarttır.

Yönetim Kurulu'nun Görev Süresi ve Ücreti

Madde - 20

Yönetim Kurulu üyeleri en çok üç yıl için seçilebilirler. Üyelerin yeniden seçilmeleri mümkündür. Genel Kurul, Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresini belirler. Görev süresi sona ermeden açılan üyelik yerine, Türk Ticaret Kanunu’nun 363. maddesi hükmü uyarınca, yeni üye seçilir. Yönetim Kurulu Başkanı, Başkan Vekili ve üyelerinin ücreti Genel Kurul’ca saptanır.

Kredi Komitesinin Oluşturulması, Yetkileri ve Denetlenmesi

Madde - 21

Yönetim Kurulu’nca, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu tarafından belirlenen şartları taşıyan bir kredi komitesi kurulur.

Yönetim Kurulu, Kredi Komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi istemek ve gerekli gördüğü her türlü denetimi yapmak yetkisine haizdir.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu öngördüğü taktirde Kredi Komitesi Üyeleri yemin etmek ve mal beyanında bulunmak zorundadır..

Kredi Komitesi Kararları

Madde - 22

Kredi Komitesi’nin kararları, Bankacılık Kanunu’nun öngördüğü şekilde muhafaza edilir ve üyeleri tarafından imza edilir.

Denetim Komitesi

Madde - 23

Yönetim Kurulu’nca, Bankacılık Kanunu kapsamında Yönetim Kurulu’nun denetim ve gözetim faaliyetlerinin yerine getirilmesine yardımcı olmak üzere bir Denetim Komitesi kurulur. Denetim komitesi en az iki üyeden oluşur. Denetim komitesi üyeleri icrai görevi bulunmayan Yönetim Kurulu üyeleri arasından seçilir.
Denetim komitesinin görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esasları yönetim kurulu tarafından düzenlenir.

Banka Genel Müdür ve Yardımcılarının Atanması

Madde - 24

Genel Kurul’ca veya Yönetim Kurulu’nca bir Genel Müdür ile yeteri kadar Genel Müdür Yardımcısı seçilir. Genel Müdür ve Yardımcılarının görev süreleri Yönetim Kurulu’nun görev süresi ile sınırlı değildir.
Genel Müdür ve Yardımcılarının görev ve yetkileri Türk Ticaret Kanunu’nun ve Bankacılık Kanunu’nun ilgili hükümlerine göre tesbit edilir.

Genel Müdür ve Yardımcılarında Aranan Koşullar

Madde - 25

Genel Müdür ve Yardımcıları’nın Bankacılık Kanunu’nun öngördüğü eğitim düzeyine sahip olmaları, Genel Müdürlüğe atanacak kişinin bankacılık veya işletmecilik dalında en az on yıllık, Genel Müdür Yardımcılığına atanacak kişilerin ise aynı dallarda en az yedi yıllık deneyiminin bulunması şarttır.

Genel Müdür veYardımcılarının ve diğer imza yetkililerinin Mal Beyanı

Madde - 26

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu’nca öngörüldüğü taktirde Genel Müdür ve Yardımcıları ile Bankacılık Kanunu’nun öngördüğü birinci derecede imza yetkisini haiz yöneticilerinin mal beyanında bulunmaları zorunludur .

Denetçilerin Adedi, Nitelikleri, Görev Süreleri, Başlıca Görev ve Yetkileri, Ücretleri

Madde - 27

Banka, Genel Kurul Bankacılık Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu ile ilgili mevzuata uygun nitelikte ve bu kapsamda görev yapmak üzere denetçi sıfatıyla seçtiği Bağımsız Denetim Kuruluşu tarafından denetlenir. Seçimden sonra denetçi Yönetim Kurulu tarafından Ticaret Sicilde tescil ve ilan edilerek internet sitesinde yayınlanır.

Denetçi her hesap dönemi için yeniden seçilir ve ücreti Genel Kurul’ca saptanır.
Denetçinin denetleme görevinden alınması ve denetçinin sözleşmeyi feshetmesi sadece Türk Ticaret Kanunu’nun 399 maddesi hükümleri çerçevesinde mümkündür.

Denetçi, Bankanın finansal tabloları ile Yönetim Kurulu’nun yıllık faaliyet raporunun denetimini Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunun belirlediği esaslar bağlamında, Bankacılık Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuatı hükümlerine uygun şekilde gerçekleştirmek ve denetim raporlarını ve görüş yazısını düzenleyerek Yönetim Kurulu’na sunmakla görevli ve yükümlüdür.

Denetçi tarafından olumsuz görüş verilmesi halinde Yönetim Kurulu, görüş yazısının kendisine tesliminden itibaren dört işgünü içinde Genel Kurul’u toplantıya çağırır ve Genel Kurul yeni bir Yönetim Kurulu seçer. Önceki Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi mümkündür. Seçilen Yönetim Kurulu altı ay içinde, düzenlemelere uygun şekilde yeniden finansal tablolar hazırlatır ve bunları denetleme raporu ile birlikte Genel Kurul’a sunar.

Denetçi görevini dürüst ve tarafsız bir şekilde yapmak ve sır saklamakla yükümlüdür.

Denetçi on yıl içinde toplam yedi yıl denetçi olarak seçildikten sonra üç yıl geçmedikçe yeniden seçilemez.

Bankacılık Kanunu’nun ve Türk Ticaret Kanunu’nun Denetçi ile ilgili diğer hükümleri saklıdır.

.

Banka Müfettişleri

Madde - 28

Bankacılık işlemlerinin ve mevduat kabulünün bankacılık ilkelerine ve mevzuata uygunluğunu denetlemek üzere yeter sayıda müfettiş atanır.

Hesap Dönemi

Madde - 29

Banka’nın hesap dönemi takvim yılıdır.

Bilanço ve Kâr Zarar Hesapları, Yönetim Kurulu ve Denetçi Raporları

Madde - 30

Her hesap dönemi sonunda, o hesap dönemine ait bilanço, kar zarar hesabı, Yönetim Kurulu ve Denetçi raporları düzenlenir. Bilanço, kar zarar hesabı, Yönetim Kurulu ve Denetçi raporları Genel Kurul toplantısının akdedileceği günden onbeş gün önce hissedarların tetkikine amade tutulur.

Net Dönem Karının Tespiti

Madde - 31

Banka'nın hesap döneminde yapmış olduğu faaliyetler nedeniyle gerçekleşen olağan veya olağanüstü gelir ve giderlerin netleştirilmesiyle oluşan vergi öncesi kârdan, ödenmesi gereken yasal verginin düşülmesiyle elde edilen tutar Banka'nın net dönem kârıdır.

Net Dönem Karının Tahsis ve Tevzii

Madde - 32

Banka’ nın net dönem karı, kanuni ve mali yükümlülükler tutarı indirildikten sonra, aşağıda belirtildiği üzere tahsis ve tevzi olur.

Net dönem karından;
a) Yüzde beşi Genel Kanuni yedek akçeye,
b) Banka’nın ödenmiş sermayesinin yüzde beşi oranında bir meblağ ( Birinci kar payı ) olarak, ödedikleri sermayeye göre dağıtılmak üzere hissedarlar için ayrılır ve kalan net karın,
c) Azami yüzde beşi tabii üye Genel Müdür dahil, Yönetim Kurulu üyeleri ve murahhaslara Genel Kurul’ ca tahsis olunabilir,
d) Yukarıdaki fıkralarda belirtilen tevzi ve tahsislerden sonra kalan net kardan, Genel Kurul’ca saptanacak oran ve miktarda ( İkinci Kar Payı ) olarak, ödedikleri sermayeye göre dağıtılmak üzere hissedarlar için ayrılır.
e) Bu maddenin ( c ve d ) fıkraları uyarınca dağıtılması kararlaştırılan Kar Paylarının onda biri Türk Ticaret Kanunu’nun 519/c maddesi gereği olarak Genel Kanuni yedek akçeye eklenir.
f) Genel Kurul, bu maddenin (a) fıkrasındaki yedek akçeleri ve (b ve c) fıkralarındaki Kar Payları’ nı tefrik ve tahsis ettikten sonra safi karın tamamını veya bir kısmını, gelecek yıla devir veya olağanüstü yedek akçeye ayırmaya yetkilidir. Gerekli görür ise bu amaçla Yönetim Kurulu Genel Kurul’a önerilerde bulunabilir.
g) Bu maddenin (c) fıkrası uyarınca, Yönetim Kurulu Üyelerine ve Murahhaslara tahsis olunan Kar Payı’ nın ilgililere ne şekilde tahsis olunacağı hususu Yönetim Kurulu’nca kararlaştırılır.
h) Kar Payı ancak net kardan ödenir. Bu maddenin (a) fıkrasında belirtilen yedek akçeler ayrılmadan Kar Payı dağıtılamaz.
i) Bu madde hükmüne göre dağıtılacak Kar Payları’nın ödeneceği tarihi Yönetim Kurulu saptar.
j) Sermaye arttırımı dolayısıyla hissedarlara ödenecek birinci ve ikinci kar payları tahsil edilmemiş Sermayeye ilişkin apellerin son ödeme günü tarihlerine göre hesaplanır.
k) Bu Esas Sözleşme hükümlerine göre dağıtılan kar payları geri alınamaz. Türk Ticaret Kanunu’ nun 512. Maddesi hükmü saklıdır.

.

Yedek Akçeler

Madde - 33

Banka tarafından, Banka sermayesinin yüzde yirmisine ulaşıncaya kadar kanuni yedek akçe ayrılır. Kanuni yedek akçenin Banka sermayesinin yüzde yirmisine ulaşan miktarı herhangi bir nedenden azalacak olursa, noksan kısım tamamlanıncaya kadar kanuni yedek akçe ayırmaya devam edilir.
Genel Kanuni yedek akçe esas sermayenin yarısını aşmadıkça özellikle zararların kapatılmasında, işleri iyi gitmediği zamanlarda işletmeyi devam ettirmeye, işsizliği önlemeye veya neticelerini hafifletmeye elverişli tedbirlerin alınması için sarfolunabilir. Kanuni ve ihtiyari yedek akçelerle kanun ve bu Esas Sözleşme hükümlerine göre ayrılması gereken paralar net dönem karından ayrılmadıkça hissedarlara kar dağıtılamaz.

İlanlar

Madde - 34

a) Mevzuatın Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ile ilanını zorunlu kıldığı hususlar saklı kalmak ve yasalarda aksi emredilmemiş olmak koşulu ile Banka’ya ait ilanlar, kanuni süreler dikkate alınarak, Banka Merkezi’ nin bulunduğu yerde çıkan günlük gazetelerden biri ile yapılır.
b) Bilançonun ve Kar ve Zarar Cetvelinin denetçi tarafından onaylı bir örneğinin bu belgelerin onaylandığı Genel Kurul Toplantı’sını izleyen bir ay içinde Resmi Gazete’de ve yurt çapında yayın yapan bir gazetede ilan edilmesi zorunludur.

Yıllık Raporlar ve Hesaplar

Madde - 35

Banka, toplantılarını takip eden bir ay içinde yıllık Yönetim Kurulu ve Denetçi raporları ile bilanço ve kar zarar hesabından hissedarlar hazirun cetvelinden üçer nüshayı Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’na gönderir.
Bunların, toplantıya katılan Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Yetkilisine de tevdii edilmesi mümkündür.
Bankacılık Kanunu’nun ilgili hükümleri uyarınca bilanço ve kar-zarar cetvellerinin Denetçi tarafından onaylanması, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu ile ilgili mercilere gönderilmesi zorunludur.

Esas Sözleşmenin Tevdii

Madde - 36

Banka bu Esas Sözleşme’yi bastırarak kuruculara, sermaye arttırımına katılacak yeni hissedarlara dağıtılacak, basılı ikişer nüshayı da Gümrük ve ve Ticaret Bakanlığı’na ve Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı’na tevdi edilecektir.

Kanun Hükümlerine Atıf

Madde - 37

Bu Esas Sözleşme’ de hüküm bulunmayan hallerde Bankacılık Kanunu’nun Türk Ticaret Kanunu’ nun ve sair mevzuatın ilgili hükümleri uygulanır. Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnameler ile sair mevzuattaki değişiklik halinde mevzuatın değiştirilen hükümlerine göre uygulama devam eder .

 
 
Gizlilik Taahhüdümüz

Turkland Bank A.Ş. Gizlilik Açıklaması

TurklandBank A.Ş müşterilerinden, yasal mevzuat çerçevesinde zorunlu olarak alınması gereken bilgiler yanında, vermeyi hedeflediği en iyi hizmet ve ürünü sağlamak amacı ile yalnızca gerekli olduğuna inanılan bilgileri almaktadır.

Müşterilerimizden aldığımız bilgilerin gizliliği ve güvenliği, esas aldığımız en önemli kriterdir.

Turkland Bank A.Ş., müşteri bilgilerinin gizliliğini korumak adına aşağıda belirtilen kuralları esas almıştır

Müşteri bilgileri Turkland Bank A.Ş. tarafından oluşturulmuş güvenlik sistemi içerisinde gizlidir ve yalnızca müşteri bilgilerinin gizliliği ile doğru kullanımı konusunda yeterince eğitilmiş ve bu bilgileri kullanabilmek için yetkilendirilmiş Bankamız çalışanlarının müşteri bilgilerine erişimleri mümkündür.

Turkland Bank A.Ş., kendi personeli de dahil olmak üzere, müşteri bilgilerine herhangi bir kişinin izinsiz ulaşamaması amacıyla sıkı bir güvenlik sistemi uygulamaktadır.

"Müşteri bilgileri, ilgili yasa ve düzenlemelerdeki zorunluluklar dışında, başka kurum ve kuruluşlara onayınız alınmadan ve/veya talebiniz olmaksızın verilmez.

İlgili yasalarda öngörülen çeşitli yönetsel otoriteler ve yargı organları, mercileri veya Turkland Bank A.Ş.'nin tabi olduğu düzenleyici kurumlar zaman zaman müşteri bilgilerini paylaşmamızı veya açıklamamızı isteyebilirler. Böyle durumlarda, müşteri bilgileri sadece gerekli yetkiler çerçevesinde ve ilgili yasa ve düzenlemelerdeki sınırlar dahilinde açıklanacaktır. Üçüncü kişi ve kuruluşlardan alınan hizmetlerde, kişi, kuruluşlar ve çalışanlarının Turkland Bank A.Ş. tarafından belirlenen gizlilik ve sır saklama kurallarına uymaları muhakkak talep edilmektedir.

Bilgilerin güncelliği

Bilgilerinizin doğruluğu ve güncelliği önemlidir. Hesap bildirimleri ve İnternet Bankacılığı gibi çeşitli yollarla iletişim bilgilerinize, hesap bakiyelerinize, işlemlerinize ve benzeri bilgilere erişebilirsiniz. Size ait bilgilerinizin güncel olmadığını veya hatalar olduğunu tespit etmeniz durumunda gerekli güncellemeleri veya değişiklikleri yapabilmemiz için lütfen şubenize bilgi verin.

Gizliliğin korunması

Bilgilerinizin gizliliğinin korunması konusunda;

• Hesap bakiyenizi ve banka ekstrelerinizi düzenli olarak kontrol etmenizi ve herhangi bir tutarsızlık durumunda şubenize bildirmenizi,
• Kimlik bilgilerinizin, şifrelerinizin veya diğer dizli bilgilerinizin üçüncü şahıların eline geçmiş olabileceğinden şüpheleniyorsanız ivedilikle durumu şubenize bildirmenizi,
• Karşı tarafın kimliğinden emin olmadığınız telefon görüşmeleri veya elektronik yazışmalarda kişisel bilgilerinizi paylaşmamanızı,Online bankacılık işlemleriniz için güvenli bir tarayıcı kullanmanızı ve çevrimiçi uygulamaları kullanmadığınızda kapatmanızı,.öneririz.

Turkland Bank A.Ş., yukarıda belirtilen temel ilkelerdeki taahhütlere uyarak, Bankamıza duyduğunuz güvene saygı gösterecek ve güvenin sürekliliğini sağlayacak biçimde çalışacaktır. Bununla birlikte, hizmet sunduğumuz müşterilerimizin de verdikleri bilgilerin gizliliği konusunda kendilerinden beklenen hassasiyeti göstereceklerine inanmaktayız.

Gizlilik Açıklamamızda zaman içerisinde mevzuat değişiklikleri ve Banka uygulamalarından kaynaklanan değişiklikler yapılması durumunda güncel açıklamaya web sitemizden ulaşabilirsiniz.