T-Bank Etik İlkeleri

AMAÇ VE KAPSAM : Turkland Bank A.Ş. (bundan böyle “T-Bank” veya “Banka” olarak anılacaktır), Etik İlkeleri, benimsemiş olduğu Kurumsal Yönetim İlkelerinin ayrılmaz bir parçası olarak kabul etmektedir. Etik ilkelerimiz; hissedarlarımız, müşterilerimiz, çalışanlarımız, diğer Banka ve kurumlar ile her türlü iş ve işlemlerde uyacağımız kurallar bütünüdür.

Banka’nın gerek müşterileri ve hissedarları gerek çalışanları ve diğer Bankalar ve kurumlar arasındaki her türlü iş ve işlemlerinde uygulanan Bankacılık Etik İlkeler’in amacı; bankacılık mesleğine karşı toplumda meslek onuru olarak adlandırılan mevcut saygınlık ve güvenirlilik duygusunun sürekliliğinin sağlanması, geliştirilerek sürdürülmesi, Bankacılık sektöründe istikrar ve güvenin korunması ve T-Bank’ın benimsemiş olduğu üst düzey hizmet kalitesi anlayışına vurgu yapılmasıdır.

TANIMLAR

Bu metinde yer alan;

Banka : Turkland Bank A.Ş.’yi (T-Bank) ,
Çalışan
: T-Bank çalışanını,
Etik
: Bireysel ve toplumsal ilişkilerin temelini oluşturan değerleri, normları, kuralları doğru-yanlış ya da iyi-kötü gibi ahlaki açılardan araştıran ölçüler bütününü,
Meslek Etiği
: Meslek grubunu oluşturan bireylerin kendi aralarında ve toplum ile ilişkilerini düzenlerken, örgütsel etik, örgütün içinden ve dışından kaynaklanan sorunların çözümünde belirli kurallar getiren örgüt içi davranış kültürünü ifade etmektedir.

GENEL İLKELER

1.  Etik İlkeler Banka İnsan Kaynakları Politika ve Prosedürlerinin bir parçasını oluşturur. Tüm kadrolu ve sözleşmeli çalışanlar bu etik ilkelere tabidir. Çalışan,
T-Bank Etik Kurallarına Uyuma Dair Çalışan Taahhüdü imzalayarak Banka’nın politika ve prosedürleri ile yasa, yönetmelik ve diğer düzenlemeler dahilinde hareket edeceğini taahhüt etmiş olur. Etik ilkelere aykırı hareket ettiği belirlenen çalışan, Bankanın Disiplin Prosedürü’nde yer alan yaptırımlara tabi tutulur.

2. Banka müşterilerinin ve hissedarlarının hak ve menfaatlerinin korunması, mali piyasalarda güven ve istikrarın sağlanması, mevduat, kredi ve ödeme sistemlerinin etkin şekilde çalışmasının sağlanması, ekonomide önemli zararlar doğurabilecek işlem ve uygulamaların önlenmesinin yanı sıra toplumsal yararın gözetilmesi ve çevrenin korunması amacıyla aşağıda belirtilen genel ilkeler doğrultusunda faaliyet gösterir.

2.1. Dürüstlük : Faaliyetlerini yerine getirirken ilişkilerinde dürüstlük ilkesine bağlı kalır.

2.2. Tarafsızlık : "İnsana saygının başarının temeli olması" ilkesinden hareketle gerek çalışanlar gerekse müşterileri arasında ayırım gözetmez, önyargılı davranışlardan kaçınır. Hizmet sunarken ulus, din, cinsiyet, toplumsal statü gibi farklılıklar gözetmez.

2.3. Güvenilirlik : Tüm hizmet ve işlemlerde, müşterilere karşılıklı güven anlayışı içerisinde açık, anlaşılır ve doğru bilgi verir. Müşteri hizmetlerini zamanında ve eksiksiz yerine getirir.

2.4.  Şeffaflık: Müşterilerini, kendilerine sunulan ürün ve hizmetlere ilişkin hak ve yükümlülükler, yarar ve riskler gibi konularda açık, anlaşılır ve net biçimde bilgilendirir. Bir ürün ya da hizmet sunmadan önce, müşterilerini ve müşterilerin finansal kapasitelerini, durumlarını ve ihtiyaçlarını etkili şekilde değerlendirerek bu çerçevede ürün ve hizmet önerir.

2.5.  Toplumsal Yararı Gözetme ve Çevreye Saygı : Tüm faaliyetlerinde karlılık prensibi yanında, toplumsal yararın gözetilmesi ve çevreye saygı ilkeleri ışığında sosyal ve kültürel etkinliklere destek sağlamaya özen gösterir.

2.6. Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığı Değerlerinin Aklanması ve Terörün Finansmanı ile Mücadele : Bankacılık faaliyetlerinde sağlıklı uygulamalar için gerek uluslararası normlar, gerekse ulusal mevzuat hükümleri çerçevesinde suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanması, yolsuzluk ve benzeri suçlarla mücadeleyi önemli bir ilke olarak benimseyerek yetkili yerel mercilerle işbirliği yapmaya özen gösterir. Banka içinde de bu amaca yönelik gerekli önlemler alınır ve çalışan için eğitim programları düzenlenir.

2.7. Bilgi Suistimali: Banka, kendisine ve müşterilerine ait içeriden öğrenilen bilgilerin suistimalinin önlenmesi için gerekli her türlü tedbiri alır.

2.8. Bankacılık İlişkisi Kurulmayacak Müşteriler: Toplumsal saygınlığı düşük (silah kaçakçılığı, çevre kirliliği, rüşvet gibi konularla ismi birlikte anılan) müşterilerle Bankacılık ilişkisine girmekten kaçınır. Belirtilen nitelikteki müşterilerle ve kurumlarla adının bir arada geçmesine neden olacak oluşumlarda yer almaz.

DİĞER BANKALAR İLE İLİŞKİLER

3.  Bilgi Alışverişi : Banka, mevzuatın izin verdiği ölçüler çerçevesinde, diğer Bankalarla her konuda doğru ve sistematik bilgi alışverişini gerçekleştirir.

4. Çalışan Hareketleri

4.1. Banka, çalışan istihdamı konusunda haksız rekabete yol açabilecek her türlü uygulamadan kaçınır.

4.2.  İş Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uyarınca çalışan istihdamında sözleşme ve hareket serbestisi bulunmakla birlikte, çalışan istihdamının diğer Bankaların hizmetlerini kesintiye uğratmayacak ölçüde olmasına özen gösterir.

4.3.  Genel bir politika olarak, diğer Banka çalışanlarından grup ya da ekip halinde çalışan transferi ya da bir Banka tarafından sunulan eğitim hizmetlerinden yararlanmış çalışanın eğitim süresi sona erdikten sonra transfer edilmesi gibi objektif iyiniyet kurallarına aykırı girişimlerde bulunmaz.

 4.4.  Eski çalışanları hakkında diğer bankalar tarafından talep edilen bilgileri yanıtlarken objektif ve dürüst davranır.

 4.5.  Daha önce diğer bankalarda görev yapmış olan çalışanlarının Bankacılık düzenlemeleri kapsamında sırların saklanmasına ilişkin yükümlülüklerine uygun olarak görev yapmaları için gerekli her türlü tedbiri alır.

5.  Rekabet : Banka rekabeti, sektördeki ilgili tüm kuruluşlar arasında özgürce ekonomik kararlar verilebilmesini sağlayan, mevzuata uygun bir yarış olarak kabul eder. Bu nedenle, serbest piyasa ekonomisi içerisinde sürdürdüğü faaliyetlerde kendi menfaatlerini gözetmenin yanı sıra,

  • Genel olarak Bankacılık sektörüne olan güvenin sürekli olması,
  • Sektörün gelişimi için çaba sarfedilmesi,
  • Rekabet hukukunun gerektirdiği ortamın gözetilmesi

ilkeleri çerçevesinde haksız rekabet oluşturan beyan ve davranışlardan kaçınır. Bu ilke Banka tüzel kişiliği açısından geçerli olduğu gibi, Banka çalışanlarının beyan ve davranışlarını da içerir. Banka müşterilere hizmet sunarken başka bankanın çalışanına menfaat teklif edemez/sağlayamaz.

İLAN VE REKLAMLAR

6.1. Banka, gerek kendi mali yapısının gerekse Bankacılık ürün ve hizmetlerinin tanıtım ve pazarlamasına ilişkin duyuru, ilan ve reklamlarda, yasal düzenlemelere ve genel ahlaka uygun, dürüst ve gerçekçi davranır. Bankacılık mesleğinin saygınlığına zarar verebilecek, her türlü hareketten kaçınır.

6.2. Duyuru, ilan ve reklamlarında diğer kurum ve kuruluşları ya da diğer kurum ve kuruluşların ürün ve hizmetlerini kötüleyen nitelikteki ifade ya da ibarelere yer vermez.

6.3. Reklamların gerçeğe uygun, açık ve adil olmasına ve ayrıca müşterileri aldatıcı, yanıltıcı, diğer Bankaları küçük düşürücü veya deneyim ve bilgi noksanlıklarını istismar edici nitelikte olmamasına, gerekli uyarıların reklamlarda bulunmasına özen gösterir.

MÜŞTERİLER İLE İLİŞKİLER

7. Müşterilerin Bilgilendirilmesi : Banka, müşterilerine sunduğu her türlü ürün ve hizmetlere ilişkin olarak, hizmet ilişkisinin her aşamasında ve her konuda, mevzuatta belirtilen sınırlamalara riayet etmek sureti ile doğru, eksiksiz ve zamanında bilgi verir.

8. Müşteri Bilgi Gizliliği

8.1 Müşteri Sırrı : Banka, bilgi ve belge istemeye kanunen açıkça yetkili kişi ve merciler dışında, müşterilere ilişkin her türlü bilgi ve belgeleri gizli tutmak ve özenle saklamak zorundadır.

8.2 Kişisel Bilgiler : Banka çalışanları Kişisel Verileri ve Müşteri Verilerini, yerel kanunlara ve düzenlemelere uygun olarak toplar, kullanır ve işler.

9. Hizmet Kalitesi

9.1. Banka hizmet kalitesini; müşteri ihtiyaç ve beklentilerinin verilecek nitelikli hizmetle karşılanabilmesinin ön koşulu sayar. Bu kavramın iki temel öğesi olan teknolojik altyapısını ve nitelikli insan kaynağını hizmet kalitesinde gelişime uygun kullanımı için özen gösterir.

9.2. Tüm müşterilerine aynı kalitede ve aynı düzeyde hizmet sunar. Bununla beraber hedef pazarın belirlenerek, organizasyonel yapının ve ürün yelpazesinin hedef kitleye göre farklılaştırılması ya da ayrı risk grubundaki müşterilere farklı yaklaşımlarda bulunulması müşteriler arasında ayırım yapıldığı ya da müşterilerin kategorize edildiği şeklinde yorumlanmamalıdır.

9.3. Banka adına hareket eden çalışanlar müşteriler üzerinde baskı kurmaz, yanıltıcı veya aldatıcı açıklamalarda bulunmaz.

10. Müşteri Başvuruları ve Şikayetleri

10.1. Banka, müşterilerin verilen ürün ve hizmetlerden kaynaklanan her türlü sorularına cevap verecek etkin çalışan bir sistem kurar ve bu hizmetle ilgili bilgiyi müşterilerine bildirir.

10.2. Banka çalışanları müşterilerden gelen kendi sorumluluk alanları ile ilgili şikayetleri incelemek, kendi sorumluluğunda olmayan şikayetleri ise sorumluluk alanına giren birim ile paylaşmak, değerlendirmek, sonuca bağlamak ve iş akışına uygun şekilde yanıtlanmasını sağlamaktan sorumludur.

10.3. Banka, müşteri anlaşmazlıklarının nedenlerini araştırarak, tekrarlanmaması için gereken önlemleri alır. Yakınmaya neden olan hatalı uygulamalar varsa müşteri mağduriyetinin de giderilmesi suretiyle düzeltir ve yinelenmemesi için her türlü önlemi alırlar.

11. Güvenlik

11.1. Banka, “güvenlik” kavramının; bankacılık sektöründe Bankaya ait hizmet ortamlarının her türlü olumsuzluğa karşı korunmasına ilişkin önlemlerin yanı sıra, müşterilere sunulan hizmetlerde teknik olarak zarar doğurabilecek her türlü ihlalin engellenmesini de içerdiğini kabul eder.

11.2. Teknolojik gelişme ve elektronik bankacılığa paralel olarak gelişen hizmetler, değişen hizmet kanalları nedeniyle her türlü hizmet ortamında işlem ve bilgi güvenliğinin sağlanmasına yönelik gerekli teknik ve hukuksal tüm önlemleri alır. Alınan önlemler ve müşteriler tarafından alınması gereken tedbirlere ilişkin müşterilerini bilgilendirir.

11.3. Mali durumunu etkileyebilecek çalışan suistimalinden veya ihmalinden, bilişim suçlarından ve her türlü tazminat sorumluluğundan kaynaklanan risklere karşı sigorta dahil olmak üzere her türlü önlemi alır.

ÇALIŞANLAR İLE İLİŞKİLER

12. Çalışanların Genel Nitelikleri: Banka, çalışanlarının görevlerinin gerektirdiği bilgi, birikim ve sorumluluk duygusuna sahip kişilerden oluşmasına özen gösterir. Çalışanlarını 5411 sayılı Bankacılık Kanunu başta olmak üzere mevzuatta belirtilen kanuni şartları taşıyan kişiler arasından seçer.

13. İşe Alma ve Kariyer Gelişimi

13.1. Banka çalışanlarının, arasında ayırım gözetmeksizin, gerek işe alımda, gerekse kariyer gelişiminde, eşit olanaklar sağlamaya özen gösterir.

13.2. Banka, insan kaynağını en iyi biçimde yönetme ilkesinden hareketle, çalışanlarına çağın ve özellikle de bankacılık mesleğinin gerektirdiği güncel bilgi düzeyine ulaşmaları amacıyla olanaklar sağlar.

13.3. Banka, çalışanlarının mesleki gelişme ve yükselmelerinde bilgi, yetenek ve kişisel başarı kadar, Banka Etik İlkeleri’ne bağlılık ve anılan ilkelerin uygulanmasındaki özeni de dikkate alır.

13.4 Banka, işe alım sürecinde veya çalışanlarının istihdamları süresince oluşturulabilecek, alınabilecek, öğrenilebilecek veya erişilebilecek kişisel verileri yürürlükteki ilgili kanunlara ve düzenlemelere uygun olarak işler ve muhafaza eder.

14. Temsil İlkeleri ve Çalışma Ortamı

14.1. Banka çalışanlarının; bankacılık mesleğinin saygınlığına uygun şekilde ve Bankayı temsil ettiklerinin bilinci içinde, temiz ve bakımlı olmalarını öngören iç düzenlemeler yapar.

14.2 Banka tüm hizmet birimlerinde çalışanlarının motivasyonunun arttırılması ve daha iyi koşullarda hizmet sunulması yönünde önlemler alır, sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamının oluşturulmasını sağlar.

14.3 Psikolojik taciz (mobbing) dahil olmak üzere, her tür taciz eylemini önlemek için gereken tedbirleri alır ve buna ilişkin iddiaların varlığı halinde gerekli incelemeyi yapar. İnceleme sonucunda, eylemin tespiti halinde, bunu giderecek her türlü önlemi alır ve mevzuat dahilinde mümkün olan yaptırımları uygular.

15. Mesai saatleri

15.1. Banka iş yoğunluğuna uygun sayıda çalışan istihdamına, çalışanlarının mesai saatleri içerisinde en yüksek verim alma yönünde organizasyonuna, mesai saatleri dışına çıkılmamasına, fazla mesai gerektiren durumlarda çalışan haklarının gözetilmesine ve çalışanlarının düzenli yıllık izin kullanmalarının sağlanmasına azami çaba gösterir.

16. Çalışanların Hakları

16.1. Banka, çalışanlarının başta iş akdinin haksız feshinin önlenmesi olmak üzere İş Hukuku hükümleri ile tabi oldukları mevzuat hükümlerinden doğan haklarının zamanında ve eksiksiz olarak sağlanmasına özen gösterir.

17. Banka Çalışanlarının Uyacağı Mesleki Kurallar ve Etik İlkeler

17.1. Banka çalışanları aşağıdaki kural ve yasaklara uymakla yükümlüdürler:

a) Müşterilerle borç-alacak, kefalet, vekalet ve müşterek hesap açtırmak gibi etik ilkelerle bağdaşmayan ilişkilere girmemek,

b) Mevcut veya potansiyel müşterilerden teamül dışında hediye almamak, özellikle işe dair alacağı kararlar ile ilgili taviz vermesini sağlayacak görünümde herhangi bir hediye kabul etmemek, 3. kişilere Banka tarafından onaylananlar dışında hediye ve menfaat teklif etmemek, hiçbir şekilde rüşvet vermemek,

c) Görev ve unvanlarını kullanarak, gerek kendi iş ortamlarından gerekse müşterilerinin olanaklarından kendilerine veya başkalarına kişisel çıkar sağlamamak,

d) Adalet, doğruluk, dürüstlük, güvenilirlik ve sosyal sorumluluk prensiplerine aykırı davranışlarda bulunmamak,

e) Çalışma ve davranışlarında Banka’nın itibar kaybına sebebiyet vermemek,

f) Dernek, vakıf, kooperatif ve benzeri yerler hariç, Banka’sının bilgisi olmadan hiçbir özel ve resmi kuruluşta görev almamak.

g) Unvan ve görevleri dolayısıyla Bankalara veya müşterilerine ait öğrendikleri sırları bu konuda kanunen açıkça yetkili kılınan mercilerden başkasına açıklamamak, ifşa etmemek,

h) Bankaya ait varlıkları ve kaynakları verimsiz ve amaç dışı kullanmamak,

i) Doğrudan veya dolaylı olarak Tacir veya Esnaf sayılmalarını gerektirecek faaliyetlerde bulunmamak, öncesinde Bankanın yazılı iznini almadan başka gelir sağlayan faaliyette bulunmamak,

j) Potansiyel müşterileri öncelikle kendi Banka’sına yönlendirmek, mevcut müşterileri rakip bankalara yönlendirmemek,

k) Medya ve sosyal medya ortamlarında, profil hesaplarında ya da paylaşımlarında, kendi kimlikleri ile ya da kimliklerini gizlemek veya yanıltıcı kimlikler kullanmak suretiyle Banka ve diğer finansal kurumların saygınlığına zarar vermemek, iş ortakları, hissedarları, çalışanları ve müşterileri kötüleyici veya küçük düşürücü davranışlarda bulunmamak, yasa dışı kabul edilen paylaşımlarda bulunmamak,

l) Görevin yerine getirilmesinde yetki aşımı yapmak suretiyle Banka’yı bağlayıcı eylemlerde bulunmamak, aldatıcı ve gerçek dışı beyanat vermemek,

m) Başta FATCA (ABD Yabancı Hesaplar Vergi Uyum Yasası) düzenlemelerinden kaynaklanan müşteri yükümlülükleri olmak üzere, mevcut veya potansiyel müşterilerin Banka’daki işlemleri nedeniyle gerek Türkiye Cumhuriyeti gerekse diğer ülkelerin mevzuatı gereği vergi vb yükümlülük altına girdiği veya gireceği durumlarda, müşterilere bu yükümlülüklerden kaçınmalarına yönelik tavsiyelerde, yönlendirmelerde veya yardımda bulunmamak,

n) Kumar ve kumar olarak nitelendirilecek faaliyetler içinde bulunmamak,

Piyasaların manipülasyonu İle ilgili olarak:

o) Çalışanın bildiği veya işi dolayısıyla bilmek durumunda olduğu yönlendirici veya aldatıcı aşağıda belirtilen faaliyetler veya işlemler içinde yer almamak;

i- Piyasa işlemleri, hisse senedi alış / satış miktar ve fiyatları üzerinde gerçek dışı veya yanıltıcı bir algı oluşturan veya oluşmasına neden olabilecek işlemler,

ii- Suni alış veya satış teklif veya işlem fiyatları doğuran veya doğurması muhtemel hisse senedi işlemleri,

iii- Suistimale yönelik hisse senedi işlemleri,

p)  Bir hisse senedinde aşağıdaki sonuçları doğurabilecek doğrudan veya dolaylı hisse senedi emirleri vermemek, işlem yapmamak;  

i- Piyasa işlemleri, hisse senedi alış / satış miktar ve fiyatları üzerinde gerçek dışı veya yanıltıcı bir algı oluşturan veya oluşmasına neden olabilecek,

ii- Bir hisse senedinde veya bu hisse senedi ile alakalı bir başka hisse senedinde suni alış veya satış teklif veya işlem fiyatları doğuran emir veya işlemler,

İçeriden öğrenenlerin ticareti ile ilgili olarak:

r) İçeriden öğrenilen bilgiler kullanılarak bir hisse sendinde veya bu hisse senedi ile alakalı bir başka hisse senedinde doğrudan veya dolaylı olarak alım-satım yapmamak,

s) İçeriden öğrenilen bilgiler kullanılarak bir hisse senedinde doğrudan veya dolaylı olarak alım yapmamak, portföyündeki hisse senedini satmamak veya bu bahsedilen alış ve satışlara teşebbüs etmemek,  

t) İçeriden öğrenilen ve henüz kamuya açıklanmamış bilgileri, iş gerekleri dışında başkaları ile paylaşmamak, bu bilgilere dayanılarak bir hisse senedine veya bu hisse senedi ile alakalı başka hisse senetlerinin alım-satımına, bunlarla ilgili hakların elde edilmesine veya elden çıkarılmasına yönelik danışmanlık ve tavsiyede bulunmamak.

17.2. Banka çalışanları aşağıdaki sorumluluklara sahiptirler:

a) Kişisel verilerin korunması ve bilgi güvenliği ile ilgili düzenleme ve ilkelere uyulması, her türlü bilginin Banka’nın mülkiyetinde olduğunun kabulü ile bunların Banka dışına çıkarılmaması,

b) Bankacılık Kanunu ve ilgili diğer düzenlemeler gereğince gizli tutulması gereken eski, mevcut ve hedef müşterilere ait kişisel bilgilerin, varlıkların, hesap ve işlem bilgilerini açıklamamak, ifşa etmemek,

c) Banka veya müşteri tarafından gerçekleştirilen işlemleri gizli tutmak, müşteri bilgilerinin gizliliğini maksimum düzeyde koruyacak şekilde çalışmak, müşteri izni olmaksızın müşteri bilgilerini Banka’nın veya başkalarının çıkarları için kullanmamak,

d) Kendileri ile Banka, diğer çalışanlar veya müşteriler arasında doğrudan veya dolaylı olarak çıkar çatışması doğuracak işlemleri etkili bir şekilde tespit ederek bunlardan kaçınmak, çıkar çatışmasından kaçınmanın imkansız olduğu hallerde bu durumu açıklamak ve etkili bir şekilde gerekli tedbirleri almak,

e) Kendilerine yapılan menfaat sağlamaya yönelik teklifleri derhal reddetmek, yetkili makamlara ve amirlerine bildirmek,

f)  Çalışanların aile üyeleri ya da akrabalarının taraf olduğu tüm kredi işlemlerinin bu işlemlerle ilişkisi olmayan diğer çalışanlar tarafından yürütülmesini sağlamak,

g) Görevlerini yerine getirirken yürürlükteki mevzuata ve Banka politika ve prosedürlerine uymak,

h) Görevlerini gerçekleştirirken, diğer çalışanlar ile saygılı ve özenli iletişim kurmak suretiyle ortak amaçlar yönünde işbirliği sağlamak,

i) Kişisel ve finansal işlerini sorumlu bir biçimde yerine getirmek ve yönetmek (ödeyemeyecekleri borcun altına girmemek gibi),

j) Kendi işleriyle ilgili olan sorumlulukları çerçevesinde, müşterilerin ve diğer çalışanların ihtiyaçlarını karşılamak için profesyonelliğin azami seviyesinde hareket etmek ve kendi bireysel hedeflerine, yönetim ve banka hedeflerine ulaşacak ve müşteri ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde etkin ve verimli çalışmak,

k) Müşterileri, kendilerine sunulan ürün ve hizmetlerin sağlayacağı fayda ve doğuracağı riskler konusunda bilgilendirmek,

l) Aynı hizmeti alan müşterilere tarafsız ve adil hizmet sunmak, Bankacılık mesleğinin saygınlığına uygun şekilde ve Bankayı temsil ettiklerinin bilinci içinde, temiz ve bakımlı olmak,

m) Hizmetlerin yerine getirilmesi sırasında üstlendikleri görevlerle ilgili olarak hesap verebilme sorumluluğu içinde olmak,

n) Psikolojik taciz (mobbing) dahil olmak üzere her türlü taciz eylemi olarak algılanacak eylemlerden kaçınmak,

o) Banka'yı, mesleğini ve kişisel itibarını zedeleyecek her türlü tutum ve davranıştan kaçınmak, özel yaşantısında da buna özen göstermek.

Banka, çalışanlar arasında ırk, cinsiyet, tabiyet, din, engelilik veya benzeri muhtelif sebepler gözetilerek yapılan her türlü ayrımcılıklar da dahil olmak üzere, çalışma ortamının huzurunu bozan sözlü veya fiziksel tehditte veya saldırgan davranışlarda bulunulmasına tolerans göstermez.

Banka, banka binaları içinde çalışanların, müşterilerin veya 3. kişilerin diğer çalışanlara veya müşterilere cinsel tacizde bulunmasına tolerans göstermez.

Banka, çalışanlarının yukarıda düzenlenen yükümlülüklerine uyumlu olarak çalışmalarını sağlayacak iç düzenlemeler yapar.

18. Tedarikçilerle İlişkiler

Bankamızın ürün/hizmet aldığı tüm gerçek ve tüzel kişilerle yapılan anlaşmalar; mevcut yasalar, ilgili düzenlemeler ve Bankamız prosedürlerine uygun olarak yapılır.

Bankamız; faaliyetlerini sürdürebilmek için ihtiyaç duyduğu ürün ve hizmetleri uygun kalitede ve rekabetçi şartlar altında yükümlülüklerini ifa eden, mevcut kanun ve düzenlemelere uygun hareket eden ve rekabet kurallarına uyan tedarikçilerden temin etmeyi prensip olarak benimsemiştir.

Bankamız tarafından ihtiyaç duyulan ürün ve hizmetleri sunmaya aday tedarikçilere adil ve eşit bir şekilde rekabet edebilecekleri bir ortam hazırlanır. Tedarikçiler arasından seçim yaparken herhangi bir tedarikçiye iltimas geçildiği izlenimi oluşacak bir durum yaratılmaması, seçimin nesnel olması esastır. Çalışanlar çalıştıkları tedarikçilerden özel hizmet yada indirim gibi kişisel fayda talep edemezler.

İş ilişkisi kurulsun veya kurulmasın tedarikçilere ait; seçim sürecinde ve ürün / hizmet temini süresince elde edilen bilgiler, ticari bilgi olarak algılanır ve gizliliği konusunda gerekli özen gösterilir. Konu ile ilgili tedarikçilerden de üst düzey hassasiyet göstermeleri beklenir.

19. Uyumsuzlukların Tespiti ve Yaptırım : Banka çalışanının etik ilkelere aykırı işlem veya eyleminin tespiti halinde gerekli yaptırımlar Disiplin Prosedürü çerçevesinde uygulanır. Etik İlkelere aykırı fiillerin aynı zamanda yasalar karşısında da suç teşkil ediyor olması Banka tarafından yaptırım uygulanması gerekliliğini ortadan kaldırmaz.

BANKANIN KAMU KURUM ve KURULUŞLARI İLE İLİŞKİLERİ

20. Banka, kamu kurum ve kuruluşları ile ilişkilerinde, dürüstlük, hesap verebilirlik ve şeffaflık ilkeleri doğrultusunda hareket eder, mevzuat gereği denetim ve kontrol amacıyla istenen bilgi, belge ve kayıtların doğru, eksiksiz ve zamanında iletilmesine azami özen gösterir.

21. Banka, devlet ve devlet kurumları ile ilişkilerin yalnızca bu işleri idare etmesi için resmi olarak görevlendirilen kişiler tarafından yürütülmesine gayret gösterir.

BANKACILIK ETİK PRENSİPLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ

22.   Bildirim Politikası

22.1.  Suistimale yönelik aktiviteleri tespit etmek için çalışan tarafından yapılan bildirimler Banka tarafından desteklenmektedir. Herhangi bir çalışanımızın, Etik İlkeler’e aykırı olan bir uygulama ya da davranışa tanık olması, hatta söz konusu uygulamanın üst düzey yönetici veya çalışma arkadaşı tarafından gerçekleştirilmiş olması durumunda dahi bildirimde bulunması gerekmektedir.

Bildirim politikasının kapsamı aşağıdaki gibidir:

  • Etik davranış kurallarının ihlali,
  • Banka politika ve prosedürlerine aykırı hareket edilmesi,
  • Kanun veya yönetmeliklerin ihlali,
  • Rüşvet ve yolsuzluk olayları,
  • Banka itibarının zedeleyici durumlar.

22.2.  Bildirimde bulunan çalışan Banka tarafından korunur.

22.3.  Çalışanların;

a)  Herhangi bir aykırılığı iyi niyetle bildirmiş bir çalışana zarar vermesi,

b) Bildirim politikası kapsamındaki aykırılıkları ve ihlalleri bildirmemesi, gizlemesi veya değiştirmesi,

c) Bildirimde bulunan çalışanı tehdit veya taciz etmesi, unvanını indirip, görevini askıya alması veya bu çalışanımıza herhangi bir biçimde ayrımcılık uygulaması

yasaklanmıştır.

22.4. Bankamız, tüm bildirimleri inceler.

22.5.  Bankamız açık rızası alınmadığı müddetçe bildirimde bulunan çalışanımızın isminin gizli kalmasını sağlayacaktır. Olağan koşullarda, ilgili bildirim kapsamlı inceleme tamamlanmadan ve bildirimde bulunan çalışanımız bilgilendirilmeden yetkili makamlara iletilmeyecektir.

22.6.  Bu politika, farklı politikaların uygulanacağı “kişisel şikayetler” ile “İnsan Kaynakları Bölümü’nü ilgilendiren konuları” kapsamamaktadır.

23. İhlal Bildirimleri

23.1.  Söz konusu ihlali yapan kişi bildirimde bulunacak çalışanın yöneticisi olması durumunda veya kendilerine bu şekilde bildirimde bulunulan yöneticilerimizin, söz konusu ihlali; "kişisel şikayetler" için İnsan Kaynakları Yönetimine; "kuruma özgü" bir durumda ise Teftiş Kurulu’na bildirimde bulunması gerekmektedir.

23.2. Kurumumuzun saygınlığını korumak adına Etik İlkeler’e aykırı herhangi bir durumu ilgili prosedürler uyarınca ihbar etmek, tüm çalışanlarımızın bireysel sorumluluğudur. Suç gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanı ile mücadeleye yönelik şüpheli faaliyetler doğrudan ve sadece Uyum Görevlisi’ne (Uyum Departmanı’na) bildirilmelidir.

24. Banka Yönetimi, Etik İlkeler’in sürekli gelişimini sağlamak üzere, çalışanının görüş ve önerilerine her zaman açıktır. Uygun gördüğü değişiklik ve iyileştirmeleri Bankalar Birliği aracılığıyla diğer Bankalar ile paylaşabilir.

YASALARA UYUM

25.  Yasa ve Düzenlemelere Riayet : Bankanın faaliyetlerine etki yapan tüm yasa ve düzenlemelerden haberdar olmak çalışanın sorumluluğundadır. Uyum Bölümü ve Teftiş Kurulu bu konuda çalışanlara destek verecektir. Çalışanlar aynı zamanda bu yasa ve düzenlemelere uygun hareket etmek, yasal mevzuatın Bankamız ürün ve hizmetlerine ilişkin iç düzenlemelerin ayrılmaz bir parçası olmasını sağlamak zorundadır. Yasal otoriteler tarafından uygun görülmeyen ürün ve hizmetler Banka için karlı olsa dahi müşterilere sunulamaz.

YÜRÜRLÜK

26.  Etik değerleri içeren bu doküman Yönetim Kurulu onayı ile yürürlüğe girer.

 
 
Gizlilik Taahhüdümüz

Turkland Bank A.Ş. Gizlilik Açıklaması

TurklandBank A.Ş müşterilerinden, yasal mevzuat çerçevesinde zorunlu olarak alınması gereken bilgiler yanında, vermeyi hedeflediği en iyi hizmet ve ürünü sağlamak amacı ile yalnızca gerekli olduğuna inanılan bilgileri almaktadır.

Müşterilerimizden aldığımız bilgilerin gizliliği ve güvenliği, esas aldığımız en önemli kriterdir.

Turkland Bank A.Ş., müşteri bilgilerinin gizliliğini korumak adına aşağıda belirtilen kuralları esas almıştır

Müşteri bilgileri Turkland Bank A.Ş. tarafından oluşturulmuş güvenlik sistemi içerisinde gizlidir ve yalnızca müşteri bilgilerinin gizliliği ile doğru kullanımı konusunda yeterince eğitilmiş ve bu bilgileri kullanabilmek için yetkilendirilmiş Bankamız çalışanlarının müşteri bilgilerine erişimleri mümkündür.

Turkland Bank A.Ş., kendi personeli de dahil olmak üzere, müşteri bilgilerine herhangi bir kişinin izinsiz ulaşamaması amacıyla sıkı bir güvenlik sistemi uygulamaktadır.

"Müşteri bilgileri, ilgili yasa ve düzenlemelerdeki zorunluluklar dışında, başka kurum ve kuruluşlara onayınız alınmadan ve/veya talebiniz olmaksızın verilmez.

İlgili yasalarda öngörülen çeşitli yönetsel otoriteler ve yargı organları, mercileri veya Turkland Bank A.Ş.'nin tabi olduğu düzenleyici kurumlar zaman zaman müşteri bilgilerini paylaşmamızı veya açıklamamızı isteyebilirler. Böyle durumlarda, müşteri bilgileri sadece gerekli yetkiler çerçevesinde ve ilgili yasa ve düzenlemelerdeki sınırlar dahilinde açıklanacaktır. Üçüncü kişi ve kuruluşlardan alınan hizmetlerde, kişi, kuruluşlar ve çalışanlarının Turkland Bank A.Ş. tarafından belirlenen gizlilik ve sır saklama kurallarına uymaları muhakkak talep edilmektedir.

Bilgilerin güncelliği

Bilgilerinizin doğruluğu ve güncelliği önemlidir. Hesap bildirimleri ve İnternet Bankacılığı gibi çeşitli yollarla iletişim bilgilerinize, hesap bakiyelerinize, işlemlerinize ve benzeri bilgilere erişebilirsiniz. Size ait bilgilerinizin güncel olmadığını veya hatalar olduğunu tespit etmeniz durumunda gerekli güncellemeleri veya değişiklikleri yapabilmemiz için lütfen şubenize bilgi verin.

Gizliliğin korunması

Bilgilerinizin gizliliğinin korunması konusunda;

• Hesap bakiyenizi ve banka ekstrelerinizi düzenli olarak kontrol etmenizi ve herhangi bir tutarsızlık durumunda şubenize bildirmenizi,
• Kimlik bilgilerinizin, şifrelerinizin veya diğer dizli bilgilerinizin üçüncü şahıların eline geçmiş olabileceğinden şüpheleniyorsanız ivedilikle durumu şubenize bildirmenizi,
• Karşı tarafın kimliğinden emin olmadığınız telefon görüşmeleri veya elektronik yazışmalarda kişisel bilgilerinizi paylaşmamanızı,Online bankacılık işlemleriniz için güvenli bir tarayıcı kullanmanızı ve çevrimiçi uygulamaları kullanmadığınızda kapatmanızı,.öneririz.

Turkland Bank A.Ş., yukarıda belirtilen temel ilkelerdeki taahhütlere uyarak, Bankamıza duyduğunuz güvene saygı gösterecek ve güvenin sürekliliğini sağlayacak biçimde çalışacaktır. Bununla birlikte, hizmet sunduğumuz müşterilerimizin de verdikleri bilgilerin gizliliği konusunda kendilerinden beklenen hassasiyeti göstereceklerine inanmaktayız.

Gizlilik Açıklamamızda zaman içerisinde mevzuat değişiklikleri ve Banka uygulamalarından kaynaklanan değişiklikler yapılması durumunda güncel açıklamaya web sitemizden ulaşabilirsiniz.