Kurumsal Yönetim Politikaları

AMAÇ: Bankanın Kurumsal Yönetimin tanımlanmasına, değerlendirilmesine, izlenmesine, kontrolüne ve bildirimine yönelik politikaları oluşturmaktır.

KAPSAM: Tüm Banka

TANIM:

Banka: Turkland Bank A.Ş.
Üst Yönetim: Yönetim Kurulu ile Üst Düzey Yönetim'i ifade eder.
Üst Düzey Yönetim: Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcıları, İç Sistemler kapsamındaki bölümlerin yöneticileri ile başka unvanlarla istihdam edilseler dahi, yetki ve görevleri itibarıyla Genel Müdür Yardımcısına denk veya daha üst konumlarda görev yapan yöneticileri tanımlar.
Kurumsal Yönetim: Banka Üst Yönetimi'nin bankayı, belirlenmiş hedefler, kanun, kanuna istinaden çıkarılan düzenlemeler ile ilgili diğer mevzuat, ana sözleşme ve banka içi düzenlemeler ile Bankacılık Etik Kuralları doğrultusunda, tüm pay sahipleri ile tasarruf sahiplerinin hak ve menfaatlerini koruyacak biçimde yönetimi.
Kilit Personel: Ayrılması işleri sekteye uğratacak olan personel.

DOKÜMAN:

  • T-Bank Etik İlkeleri
  • T-Bank Etik Kurallarına Uyuma Dair Çalışan Taahhüdü

UYGULAMA:

1. GİRİŞ

1.1. Kurumsal Yönetim Politikalarının ana amaçları ekonomik riskin sınırlanması, Banka saygınlığının korunması ve sorumlulukların ön plana çıkarılmasıdır. Kurumsal Yönetim, şeffaflık güvencesi sağlayarak hissedarları korumak, temiz ve açık bilgi dağıtımını yapmak ve bir yandan Üst Yönetim arasında öte yandan Bankanın sahipleri arasında en üst seviyede dengeyi sağlamak üzere tasarlanmış ilkeler seti ile desteklenmektedir. Bu ilkeler aynı zamanda karar verme erki ve etkinliği konularına da dayanak oluşturmaktadır.
1.2. Bankanın vizyon, misyon ve benimsediği Etik İlkeler Yönetim Kurulu tarafından belirlenir ve uygun iletişim kanalları kullanılmak suretiyle kamuya duyurulur.
1.3. Kurumsal Yönetimin temel kavramları eşitlik, şeffaflık, hesap verebilirlik ve sorumluluktur.
Eşitlik Banka yönetiminin tüm faaliyetlerinde, pay ve menfaat sahiplerine eşit davranmasını ve olası çıkar çatışmalarının önüne geçilmesini,
Şeffaflık ticari sır niteliğindeki ve henüz kamuya açıklanmamış bilgiler hariç olmak üzere, Banka ile ilgili finansal ve finansal olmayan bilgilerin, zamanında, doğru, eksiksiz, anlaşılabilir, yorumlanabilir, düşük maliyetle kolay erişilebilir bir şekilde kamuya duyurulması yaklaşımını,
Hesap verebilirlik Yönetim Kurulu üyelerinin esas itibarıyla Banka tüzel kişiliğine ve dolayısıyla pay sahiplerine karşı olan hesap verme zorunluluğunu
Sorumluluk ise Banka yönetiminin Banka adına yaptığı tüm faaliyetlerinin mevzuata, ana sözleşmeye ve Banka içi düzenlemelere uygunluğunu ve bunun denetlenmesini ifade eder.
1.4. Banka Üst Yönetimi, Bankayı, belirlenmiş hedefler, kanun, kanuna istinaden çıkarılan düzenlemeler, ana sözleşme, banka içi düzenlemeler ile Bankacılık Etik Kuralları doğrultusunda, tüm menfaat ve pay sahipleri ile tasarruf sahiplerinin hak ve menfaatlerini koruyacak biçimde yönetir.
1.5. Banka Üst Yönetimi, Bankanın risk profilini gözeterek sermaye düzeyinin risk düzeyini yansıtmasını sağlar.
1.6. Banka, ayrılması işleri sekteye uğratacak olan yöneticilere (kilit yöneticiler) ilişkin insan kaynağı planı hazırlar.
1.7. Banka, tüm personelin işe alım ve yükselmeleri ile ilgili kabul kriterlerini belirler.
1.8. Banka, sosyal sorumluluklarına karşı duyarlı olur çevreye, tüketiciye, kamu sağlığına ilişkin düzenlemeler ile etik kurallara uyar ve bu konulardaki politikalarını kamuya açıklar.
1.9. Banka, Genel Kurul Toplantısına katılabilmeleri için pay sahiplerine yeterli bilgiyi ve hazırlanabilmeleri yeterli sürenin ayrılmasını sağlar . Bu bilgi tarih, zaman ve toplantı gündem maddelerini içerir.

2. BANKA YÖNETİMİ

2.1. Yönetim Kurulu
2.1.1.
Banka, Yönetim Kurulu'nun kompozisyonunu, yetenek, yaş ve tecrübe kriterlerini baz alarak belirler. İcrai olmayan bakış açısıyla, bilgi ve tarafsızlığın güçlenmesi amacıyla Yönetim Kurulunun en az 3 üyesi "bağımsız" olur.(Bir Yönetim Kurulu Üyesi, BDDK'nın İç Sistemler Yönetmeliği'nde belirtilen ilgili koşulları karşıladığı zaman "bağımsız" olarak nitelendirilir.)
2.1.2. Bankanın operasyonları ve finansal sıhhati Yönetim Kurulu'nun sorumluluğundadır. Yönetim Kurulu yönetimin önceliğinin, Banka'nın ihtiyatlılık prensibi ve kanunlar, yasal düzenlemeler ile Banka politikaları çerçevesinde, hissedarların, mudilerin, alacaklıların, çalışanların ve diğer ortakların çıkarlarının gözetilmesi olmasını sağlar.
2.1.3. Banka Yönetim Kurulu toplantıları, yılda en az dört kez düzenlenir. Toplantılarda bütün konu çeşitlerinin incelenmesini sağlamak amacıyla, her toplantıda belirli bir konunun vurgulanmasını hedefleyecek şekilde program yapılır.
2.1.4. Türk yasalarına göre Yönetim Kurulu tarafından seçilen Yönetim Kurulu Başkanı, Banka'yı temsil eder. Başkanın sorumlulukları şu şekilde sıralanır:
Yönetim Kurulu'nun tüm görev ve sorumluluklarını yerine getirdiğini teyid etmek, Yönetim Kurulu ajandasının uygun şekilde planlanmasını sağlamak, toplantılarının efektif olmasını gözetmek ve Yönetim Kurulu'nun zamanının verimli kullanılmasını sağlamak,
Yönetim Kurulu toplantılarına çağrı yapmak, yönetmek ve ajandayı kabul etmek,
Yönetim Kurulu Üyelerinin doğru, zamanında ve anlaşılır bilgilendirilmesini sağlamak,
İcracı olmayan Yönetim Kurulu Üyeleri'nin etkin katkıda bulunmalarını sağlamak.
2.1.5. Başkan'ın olmadığı durumlarda toplantılara başkanlık etmek üzere bir Başkan Yardımcısı atanır.
2.1.6. Bankayı ve Türk Bankacılık Sektörünü etkileyen ulusal ve uluslararası gelişmeler hakkında bilgilendirilmelerini sağlamak, Kurul Üyeleri'nin temel sorumluluklarındandır. Bu bağlamda, Banka, kurul üyelerine talepleri üzerine uygun brifingler verilmesini sağlar.
2.1.7. Yönetim Kurulu Üyeleri, Bankada yürütülecek işler için yeterli zamanı ayırır, Bankanın Yönetim Kurulu toplantılarına katılır ve Kurumsal Yönetim İlkelerine göre görevlerini basiretli bir biçimde, iyi niyet kuralları çerçevesinde yürütür.
2.1.8. Yönetim Kurulu Üyeleri, Bankanın güvenli ve sağlıklı bir biçimde işleyişini ve denetim otoriteleriyle olan ilişkilerinin etkin olmasını temin eder.
2.1.9. Yönetim Kurulu Üyeleri, baskılara boyun eğmeden çalışır ve hiçbir maddi menfaat kabul etmeden bilgileri tam ve tarafsız olarak değerlendirir.
2.1.10. İcrai görevi olmayan Yönetim Kurulu Üyeleri, Bankanın günlük yönetimine katılmaktan kaçınarak, finansal sağlamlığa katkıda bulunur.
2.1.11. Yönetim Kurulu, düzenli aralıklarla, üyelerin atama ve seçimleri dahil olmak üzere, kendi yönetimini değerlendirir, eksikliklerin ve zayıflıkların tespiti halinde gerekli değişiklikleri yapar ya da genel kurula önerilerde bulunur.
2.1.12. Yönetim Kurulu, Banka Üst Düzey Yönetimini sorgular, tarafsız tavsiyelerde bulunur ve bağımsız kararlar alır.
2.1.13. Yönetim Kurulu, çıkar çatışmalarına yol açabilecek faaliyetlerin birbirinden bağımsız olarak yürütülmesini sağlar.
2.1.14. Yönetim Kurulu, Bankanın devamlılık arz eden faaliyetlerini yönlendirecek stratejileri belirler.
2.1.15. Yönetim Kurulu, rüşvet, yolsuzluk ve etik olmayan davranışların önüne geçilmesi için kurumsal değerler ve etik kurallarla ilgili oluşabilecek problemlerin, zamanında ve gereğince değerlendirilmesinden sorumludur.
2.1.16. Yönetim Kurulu, Banka faaliyetlerinin Kanuna, ana sözleşmeye ve Banka içi düzenlemeler ile oluşturulan politikalara uygunluğunu izler, gerekli hallerde gecikmeden ve mümkünse sorun ortaya çıkmadan önlemler alır.
2.1.17. Banka çalışanlarının ve bölümlerin uygun düzeyde hesap verme sorumluluğunun olması sağlanır. Kontroller ve dengenin sağlanabilmesi için Bankada uygun denetim süreçleri oluşturulur.
2.1.18. Yönetim Kurulu genel olarak, uygun prosedirlerin uygulanmasını ve bölümler,yöneticiler ve/veya personel itibarıyla azami risk limitlerinin tahsisini de içerecek şekilde, her bir risk türü ve Bankanın alabileceği risk seviyelerine ilişkin ilkeleri, uygun politika ve stratejileri yazılı olarak belirler.

2.2. Üst Düzey Yönetim
2.2.1. Üst Düzey Yönetim, gerekli uzmanlığa sahip oldukları alanlara atanarak, görevlerini adil, şeffaf, ve sorumlu bir şekilde yürütürler.
2.2.2. Üst Düzey Yönetim Kurumsal Yönetim Politikalarının yeterlilik ve uygunluğunun tespit edilebilmesi için,faaliyet alanında meydana gelen önemli değişiklikleri takip eder, yılda en az bir kez yeniden değerlendirir ve gerektiği takdirde iyileştirme çalışmaları yaparak, bununla ilgili Kurumsal Yönetim Komitesine önerilerde bulunur.
2.2.3. Üst Düzey Yönetim, işlemlerin Banka'nın misyonu, vizyonu, hedefleri ve ilkeleri ile Yönetim Kurulu'nun onayladığı finansal ve operasyonel planlar çerçevesinde yürütülmesini sağlar. Görevlerini yerine getirirken kanuna, ana sözleşmeye ve Banka içi diğer düzenlemelere uyar.
2.2.4. Üst Düzey Yönetim, Banka ürün ve hizmetlerinin pazarlamasında müşteri haklarını gözetir.
2.2.5. Üst Düzey Yönetim, Banka ile müşterileri arasında iyi ve adil ilişkiler kurulması amacıyla gerekli önlemleri alır ve taraflar arasında yapılan anlaşma koşullarına uygun hareket edilmesini sağlar.
2.2.6. Üst Düzey Yönetim, Yönetim Kurulu rehberliğinde ve denetiminde, etkili bir iç kontrol sisteminin oluşturulmasından sorumludur.
2.2.7. Banka yöneticileri, görevleri dolayısıyla sahip oldukları bilgileri kendilerinin veya başkalarının menfaatine kullanmaz, Banka hakkında gerçek dışı, yanıltıcı bilgi vermez , haber yaymaz ve hiç bir şekilde yorum yapmaz.

3. YÖNETİM KURULU KOMİTELERİ

3.1. Genel İlkeler
3.1.1.
Yönetim Kurulu, Banka faaliyetlerinin yürütülmesinden nihai olarak sorumludur. Etkinliğin artırılması amacıyla, komite tüzüklerinde açıklanan amaçları, yetkileri, sorumlulukları ve imtiyazları olan kurul komiteleri kurulmuştur. Kurul Komiteleri, Yönetim Kurulu'na düzenli olarak rapor verir.
3.1.2. Yönetim Kurulu, komitelerin yaptığı tüm çalışmaların, analizlerin ve bulguların yazılı hale getirilmesi ve kaydının tutulmasını sağlar.
3.1.3. Her Komite'nin yönetime doğrudan erişim olanağı vardır.
3.1.4. Yönetim Kurulu, yönetsel olarak kullanışlı ve uygun olacağını düşündüğü takdirde, komitelerin görevlerini bankacılık kanunu ve düzenlemeleri çerçevesinde birleştirebilir.

3.2. Denetim Komitesi
3.2.1.
Banka, İç Sistemler Bölümlerinin, Denetim Komitesi aracılığıyla Yönetim Kurulu'na raporlama yapmalarını sağlar. Banka operasyonları, risk yönetimi ile kontrol ve yönetim süreçlerinin değerlendirilmesi ve geliştirilmesi için iç denetçiler (müfettişler) görevlendirilir.
3.2.2. Banka, alanlarında deneyimli ve ehil bağımsız üyelerden oluşan bir Denetim Komitesi oluşturur.
3.2.3. Denetim Komitesi, usülsüzlüklerin doğrudan kendisine, İç Kontrol Merkezi ve Uyum Bölümü'ne veya müfettişlere bildirilmesini kolaylaştıracak iletişim kanallarının tesis edilmesini sağlar.
3.2.4. Denetim Komitesi, Bankalar Kanunu ve ilgili diğer kanun ve düzenlemelerde belirtilen görev ve sorumluluklara sahiptir.
3.2.5. Denetim Komitesi, dış denetçilerin nesnelliğinin değerlendirilmesine ek olarak, Yönetim Kurulu'na dış denetçilerin atanması, görevden alınması, ücretleri ve diğer sözleşme şartları hakkında tavsiyede bulunur.
3.2.6. Denetim Komitesi, yönetimden her türlü bilgiyi temin edebilir ve herhangi bir yönetici veya Kurul Üyesi'nin komite toplantılarına katılmasını isteyebilir.
3.2.7. Yönetim Kurulu, Denetim Komitesi'nin, Yönetim Kurulu veya Banka Yönetimi'nin İç Kontrol Sistemi'nin yeterliliği ve gözetimi hususlarındaki sorumlulukları için bir alternatif olmadığını kabul eder.

3.3. Kurumsal Yönetim Komitesi
3.3.1.
Kurumsal Yönetim Komitesi Bankanın kurumsal yönetim politikalarına uyumunu izler. Bu konuda iyileştirme çalışmalarında bulunur, üyelerinin yenilenmesi ve değiştirilmesi süreci de dahil Yönetim Kurulunun etkinliğini değerlendirir, Yönetim Kurulu'na önerilerde bulunur.
3.3.2. Kurumsal Yönetim Komitesi, en az iki bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi'nden oluşur.
3.3.3. Kurumsal Yönetim Komitesi, Bankada Kurumsal Yönetim Politikalarının uygulanıp uygulanmadığına karar verir. Uygulanmıyor ise gerekçesini ve bu prensiplere tam olarak uyulmaması nedeniyle meydana gelen çıkar çatışmalarını tespit eder, Yönetim Kurulu'na uygulamaları iyileştirici önerilerde bulunur.
3.3.4. Kurumsal Yönetim Komitesi, pay sahipleri ile ilişki sürecini koordine eder.

4. ETİK İLKELER:

4.1. TURKLANDBANK Etik İlkeleri, Yönetim Kurulu onayına tabidir. Tüm Banka çalışanları "T-Bank Etik Kurallarına Uyuma Dair Çalışan Taahhüdü"nü imzalayarak, T-Bank Etik İlkelerini benimsediklerini taahhüt ederler.

5. ÜCRET POLİTİKALARI

5.1. Yönetim Kurulu üyelerine, Üst Düzey Yönetime ve diğer yetkili personele verilecek ücretlerin Bankanın etik değerlerine, iç dengelerine ve genel performansına uyumlu olmasını sağlar.
5.2. Yönetim Kurulu Üyesine, ücretini aşmayacak bir miktarda huzur hakkı verilebilir. Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek ücret Genel Kurul tarafından belirlenir.
5.3. Personel alımı ve terfiler nesnel kriterlere dayandırılır. Üst Düzey Yönetim, bununla ilgili gerekli süreçleri organizasyonun genel politika ve işe alım, eğitim, ölçme, danışmanlık, terfi, tazminat ve disiplin gibi prosedürleriyle uyumlu olacak şekilde uygular ve denetler.
5.4. Personel, işe alım sonrası oryantasyon programına tabi tutulur ve sürekli eğitim programlarından yararlanır. Üst Düzey Yönetim, personelin teknik ve yönetim becerilerini artırmak amacıyla hazırlanan programları, düzenli bir şekilde gözden geçirir.
5.5. Üst Düzey Yönetim ve icrada görevli üyeler için performansa bağlı ücretlendirme uygulandığında, ücretlerdeki artışlar Bankanın uzun vadeli karlılığı göz önüne alınarak yapılır, nesnel kriterlere dayanır, kişilerin unvanları ve sorumlulukları ile orantılı olur.
5.6. Çalışanlar ile ücret, kariyer, eğitim, sağlık ve diğer özlük hakları gibi konularda bilgilendirme toplantıları yapılır ve iç iletişim olanakları kullanılarak görüş alışverişinde bulunulur. Personel ile ilgili alınan kararlar veya çalışanları ilgilendiren gelişmeler uygun iletişim kanalları vasıtasıyla duyurulur.
5.7. Banka, çalışanları için sürekli iyileşen güvenli bir çalışma ortamı sağlar.
5.8. Banka, çalışanları arasında ırk, din, dil ve cinsiyet ayrımı yapmaz, insan haklarına saygı gösterilmesi ve çalışanların Banka içi fiziksel, ruhsal ve duygusal kötü muamelelere karşı korunması için önlemler alır.

6. ŞEFFAFLIK

6.1. Genel İlkeler
6.1.1. Banka pay sahipleri, mudiler, piyasa katılımcıları ve kamuoyunun Bankanın organizasyonel yapısı ve amaçları hakkında açıkça bilgilendirilmesini sağlar
6.1.2. Denetim Komitesi, Bankanın muhasebe uygulamalarının Kanuna ve ilgili diğer mevzuata uygunluğu kapsamında bağımsız denetim kuruluşunun değerlendirmelerini gözden geçirir.
6.1.3. Denetim Komitesi, Bankanın finansal raporlarının gerçek ve kapsamlı olup olmadığını, Kanuna ve ilgili diğer mevzuata uygun olarak hazırlanıp hazırlanmadığını gözetir, bununla ilgili denetçilerle görüşür.
6.1.4. Banka bilgileri, ilgili kişi ve kurumların karar vermelerine yardımcı olacak şekilde, zamanında, anlaşılır, tarafsız, kolay erişilebilir olarak kamuoyunun kullanımına, Bankanın internet sitesinin de aktif olarak kullanılması suretiyle sunar.
6.1.5. Yetkilendirme ve risk yönetimi süreçleri dökümante edilerek denetçiler ve denetim otoriteleri için şeffaf hale getirir.
6.1.6. Üst Düzey Yönetim, Bankanın tüm faaliyetlerinden doğan risklerin belirlenmesinden, Yönetim Kurulu ise politikaların denetlenmesinden ve onaylanmasından sorumludur.
6.1.7. Teftiş Kurulu, düzenli teftiş çalışmaları yapar, faaliyetlerin ilgili yasalar ve düzenlemeler ile uyumlu olup olmadıklarını inceler ve bu faaliyetler dolayısıyla ortaya çıkan yasal ve itibari riskleri değerlendirir. Bu çalışmaların sıklığı saptanan risk düzeyine dayanılarak belirlenir.
6.1.8. Banka Basel II, 3. yapısal blok kapsamında kamuoyuna sermaye yapısı, sermaye yeterliliği ve maruz kalınan riskler ile bunların değerlendirilmesi hakkında nitel ve nicel bildirimler yapar.
6.1.9. Banka, azınlık ve yabancılar da dahil olmak üzere tüm hissedarlara eşit muamele yapılmasını sağlar.
6.1.10. Banka, aşağıda belirtilen konular ile ilgili internet sitesinde kamuoyuna ayrıntılı bilgi verir. Kurumal Yönetim Komitesi tarafından karar verilmesi halinde ilave bilgiler de duyurulur.

  • Yönetim Kurulu ve Üst Düzey Yönetimin yapısı,
  • Ortaklık yapısı,
  • Organizasyon yapısı,
  • Faaliyet raporu,
  • Ana sözleşme,
  • Vizyon,
  • Misyon,
  • Kredi Derecelendirme notları.

6.2. İlintili Taraf İşlemleri
6.2.1.
Yasa gereği hissedarların onayına sunulması gerekiyorsa, Banka ve Yönetim Kurulu Üyeleri ya da üyelerin yakınları arasında gerçekleşen ancak olağan bankacılık işleyişi kapsamına girmeyen ya da 3. kişiler (bağlantılı olmayan şahıslar) ile banka arasında yaygın şekilde yapılan işlemlerle kıyaslandığında büyük farklar taşıdığı görülen tüm işlemlerin hissedarların onayına sunulmadan önce Yönetim Kurulu tarafından onaylanması gerekir. Kurul Üyeleri bu kategoriye giren işlemleri hakkında Yönetim Kurulu'nu zamanında bilgilendirmelidir.

6.3. Menfaat Çatışması
6.3.1.
Banka'nın Yönetim Kurulu Üyeleri ve çalışanları, menfaat çatışması yaratacak, uygunsuz olarak algılanacak veya bankanın saygınlık ve bütünlüğünü tehlikeye sokacak banka dışı her türlü iş, görev ve faaliyete katılmaktan kaçınır. Her banka çalışanı, görevlerini ifa ederken kendi kararları ya da bankanın, müşterilerinin veya hissedarlarının menfaati ile çatışan veya çatışır gibi gözüken tüm etkinlik ve ortaklıklardan kaçınmalıdır.
6.3.2. Ortaya çıkabilecek tüm potansiyel çatışmaların tahmin edilmesi olanaksız olduğundan, tüm banka çalışanları potansiyel çatışmalar konusunda duyarlı davranmalı, bunları Üst Düzey Yönetimin, Kurumsal Yönetim Komitesi'nin veya Yönetim Kurulu'nun dikkatine sunmalı ve mümkünse bunlardan kaçınmalıdır. Eğer bir çatışmadan sakınılamıyorsa, bu durum ahlak ve sorumluluk ilkeleri çerçevesinde yönetilerek uygunsuzluk görüntüsü yaratmaktan kaçınılmalıdır.

 
 
Gizlilik Taahhüdümüz

Turkland Bank A.Ş. Gizlilik Açıklaması

TurklandBank A.Ş müşterilerinden, yasal mevzuat çerçevesinde zorunlu olarak alınması gereken bilgiler yanında, vermeyi hedeflediği en iyi hizmet ve ürünü sağlamak amacı ile yalnızca gerekli olduğuna inanılan bilgileri almaktadır.

Müşterilerimizden aldığımız bilgilerin gizliliği ve güvenliği, esas aldığımız en önemli kriterdir.

Turkland Bank A.Ş., müşteri bilgilerinin gizliliğini korumak adına aşağıda belirtilen kuralları esas almıştır

Müşteri bilgileri Turkland Bank A.Ş. tarafından oluşturulmuş güvenlik sistemi içerisinde gizlidir ve yalnızca müşteri bilgilerinin gizliliği ile doğru kullanımı konusunda yeterince eğitilmiş ve bu bilgileri kullanabilmek için yetkilendirilmiş Bankamız çalışanlarının müşteri bilgilerine erişimleri mümkündür.

Turkland Bank A.Ş., kendi personeli de dahil olmak üzere, müşteri bilgilerine herhangi bir kişinin izinsiz ulaşamaması amacıyla sıkı bir güvenlik sistemi uygulamaktadır.

"Müşteri bilgileri, ilgili yasa ve düzenlemelerdeki zorunluluklar dışında, başka kurum ve kuruluşlara onayınız alınmadan ve/veya talebiniz olmaksızın verilmez.

İlgili yasalarda öngörülen çeşitli yönetsel otoriteler ve yargı organları, mercileri veya Turkland Bank A.Ş.'nin tabi olduğu düzenleyici kurumlar zaman zaman müşteri bilgilerini paylaşmamızı veya açıklamamızı isteyebilirler. Böyle durumlarda, müşteri bilgileri sadece gerekli yetkiler çerçevesinde ve ilgili yasa ve düzenlemelerdeki sınırlar dahilinde açıklanacaktır. Üçüncü kişi ve kuruluşlardan alınan hizmetlerde, kişi, kuruluşlar ve çalışanlarının Turkland Bank A.Ş. tarafından belirlenen gizlilik ve sır saklama kurallarına uymaları muhakkak talep edilmektedir.

Bilgilerin güncelliği

Bilgilerinizin doğruluğu ve güncelliği önemlidir. Hesap bildirimleri ve İnternet Bankacılığı gibi çeşitli yollarla iletişim bilgilerinize, hesap bakiyelerinize, işlemlerinize ve benzeri bilgilere erişebilirsiniz. Size ait bilgilerinizin güncel olmadığını veya hatalar olduğunu tespit etmeniz durumunda gerekli güncellemeleri veya değişiklikleri yapabilmemiz için lütfen şubenize bilgi verin.

Gizliliğin korunması

Bilgilerinizin gizliliğinin korunması konusunda;

• Hesap bakiyenizi ve banka ekstrelerinizi düzenli olarak kontrol etmenizi ve herhangi bir tutarsızlık durumunda şubenize bildirmenizi,
• Kimlik bilgilerinizin, şifrelerinizin veya diğer dizli bilgilerinizin üçüncü şahıların eline geçmiş olabileceğinden şüpheleniyorsanız ivedilikle durumu şubenize bildirmenizi,
• Karşı tarafın kimliğinden emin olmadığınız telefon görüşmeleri veya elektronik yazışmalarda kişisel bilgilerinizi paylaşmamanızı,Online bankacılık işlemleriniz için güvenli bir tarayıcı kullanmanızı ve çevrimiçi uygulamaları kullanmadığınızda kapatmanızı,.öneririz.

Turkland Bank A.Ş., yukarıda belirtilen temel ilkelerdeki taahhütlere uyarak, Bankamıza duyduğunuz güvene saygı gösterecek ve güvenin sürekliliğini sağlayacak biçimde çalışacaktır. Bununla birlikte, hizmet sunduğumuz müşterilerimizin de verdikleri bilgilerin gizliliği konusunda kendilerinden beklenen hassasiyeti göstereceklerine inanmaktayız.

Gizlilik Açıklamamızda zaman içerisinde mevzuat değişiklikleri ve Banka uygulamalarından kaynaklanan değişiklikler yapılması durumunda güncel açıklamaya web sitemizden ulaşabilirsiniz.