T-Bank Kurumsal Uyum Politikası

GENEL BAKIŞ
Turkland Bank (bundan sonra “T-Bank” veya “Banka” olarak anılacaktır) en yüksek etik standartlara uygun ve yerel kanun ve yönetmelikler ile Müşterini Tanı (“MT”), Kara Paranın Aklanmasının Önlenmesi (“KPAÖ”) ve Terörizmin Finansmanı (“TF”) konularında yürürlükteki uluslararası standartlara bağlı ticari faaliyet yürütmeyi taahhüt eder.
Banka kendisinin ve çalışanlarının, faaliyet gösterdiği düzenleyici sistemden kaynaklanan yükümlülüklerine gerekli uyumu sağlaması ve Banka’nın karşılaşabileceği mali suç risklerini yönetme ve bu riskleri ortadan kaldırma amacıyla, politika ve prosedürler dâhil uygun önlemleri alır.
Uyum, Banka’daki herkesin sorumluluğu olup Banka’nın günlük faaliyetlerinin ayrılmaz bir parçası olarak görülmelidir. Banka’nın tüm çalışanları (Yönetim Kurulu Üyeleri, Üst Yönetim, Müdürler ve diğer çalışanlar) görevlerini Banka’nın her kademesinde şeffaflık ve hesap verebilirlik temel ilkeleri üzerine kurulmuş ve Banka’yı, ortaklarını ve müşterilerini korumak için uyum riskini yönetmek amacıyla oluşturulmuş olan politikanın bünyesindeki prensipler içerisinde, en üst düzeydeki dürüstlük, ahlak ve doğruluk standartlarında yerine getirmekle sorumludur.

2 UYUM RİSKİ
Uyum riski Banka’nın genel riskinin ayrılmaz bir parçasıdır. KPAÖ/TF yönetmelikleri, yaptırım ve ambargo programları ile Banka’nın ticari faaliyetleri için geçerli Etik Kurallar ve Mesleki Ahlak İlkeleri dâhil yürürlükteki kanunlar, kurallar ve standartlara uygun hareket etmemesi halinde Banka’nın maruz kalabileceği bir risktir.
Banka itibarı, dürüstlük ve dürüst iş yapma ilkelerine bağlılıkla yakından ilişkili olduğundan, uyum riski aynı zamanda bir dürüstlük riskidir.
Bankanın “yasal veya düzenleyici yaptırımlar veya yasal takip”, (lisans kaybı dâhil) “maddi finansal kayıplar”, “itibar kaybı”, (hissedarlar bakımından değer tahribatına yol açan) “Ekonomik sahtecilik ve yolsuzluk” gibi herhangi bir zarar veya ziyana karşı korunması amacıyla uyum riski, zamanlıca tespit edilmeli, değerlendirilmeli, bilgilendirilmeli, izlenmeli ve raporlaması yapılmalıdır.

3 UYUM İLKELERİ
Her seviyedeki çalışanların Banka’daki görevlerini yürütmeleri esnasında aşağıdaki ilkelere sıkı sıkıya bağlı kalmaları gerekmektedir:
3.1 Kanun, Kural ve Yönetmeliklere Uyum
Çalışanlar, Banka’nın itibarını korumak ve müşterilerinin, ilgili düzenleyici kurumların, piyasaların ve bir bütün olarak toplumun beklentilerini karşılamak üzere kanun, kural ve standartlara tam uyum sağlanması için, müşterilere adil davranıp müşteri tavsiyelerinin liyakatini sağlamak suretiyle Banka’nın yazılı politika ve prosedürlerine göre hareket etmelidir.
Aşağıdakilerle ilgili Kanun, Yönetmelik ve Kurallar:
1. Banka’nın ticari faaliyetleri (“ana mevzuat, kural ve standartlar” ““Kara Para Aklama ve Terörizmin Finansmanın Önlenmesi” vb. dâhil). “Etik İlkeler ve Mesleki Ahlak Kuralları” (“gizlilik ve verilerin korunması”, “çıkar çatışmasının yönetimi”, “müşterilere adil davranma”, vb. dahil)

3.2 Etik Davranışın Teşviki ve Etik Davranış İçerisinde Bulunma
Her seviyedeki çalışanların, Banka’nın Etik İlkeleri ve Mesleki Ahlak Kurallarına saygı göstererek, iyi niyet ve doğruluk içerisinde profesyonel ve dürüst hareket etmek suretiyle görevlerini yerine getirmeleri; iş tanımlarında yer alan görevleri yürütmeleri; yetkilerini kötüye kullanmaktan imtina etmeleri; erişimi mümkün bilgileri uygun şekilde kullanmaları; Banka’nın itibarına zarar verebilecek etik olmayan/yasadışı faaliyetlere girişmemeleri; tam bir şeffaflık ve iyi niyet içerisinde hareket etmeleri; geçerli ilkeler ve prosedürler uyarınca her türlü yasadışı faaliyet/etik olmayan davranış/yasadışı fiil şüphesini bildirmeleri gerekmektedir.
3.3 Menfaat Çatışmasından Kaçınma
Kişisel meselelerinin Banka menfaatiyle çatışmadığını temin etmek üzere, Çalışanlar, kişisel mülahazalar temelinde üçüncü şahıslar lehine herhangi bir tercihte bulunmaksızın, Banka’nın menfaatine en iyi hizmet edecek şekilde hareket etmelidir. Çalışanların içeriden bilgiyi alıp vermeleri yasak olup sıkı sıkıya uygulanan görev/iş ayrımı ile kendi hesapları ile Banka müşterileri veya diğer üçüncü şahıs hesaplarının ayrımının sağlanması için, Banka’nın “Çin Seddi” politikasına riayet etmelidir.
3.4 Gizliliğin Korunması
Açıklanmasına kanun tarafından izin verilen veya emredilen durumlar hariç, Çalışanlar, Banka’dan ayrıldıklarında, Banka ve müşterilerine ilişkin olarak kendilerine tevdi edilen bilgilerin gizliliğini sağlamalıdır.
3.5 Banka Varlıklarının Korunması
Çalışanlar Banka varlıklarını meşru ticari amaçlarla kullanmalıdır.
3.6 Müşteri Yararının Gözetilmesi
Çalışanlar, Banka müşterilerine özen ve dürüstlük içerisinde ve adil olarak hizmet sunmalı; manipülasyondan veya haksız muameleden kesin bir şekilde kaçınmalıdır. Bu doğrultuda, Banka, müşterilerin şikayetlerini dikkatlice incelemeyi, bunları zamanlıca işleme koymayı ve açık yazılı prosedürlere göre yanıtları belgelendirmeyi sağlayacaktır.
3.7 İhbar
Çalışanlar, Banka politikalarının, Etik ilkelerin, Meslek Kurallarının her türlü ihlali ile geçerli kanun ve yönetmeliklere yönelik muhtemel ihlallerin yanı sıra diğer uygunsuz davranışları bildirmeye teşvik edilmektedirler. Çalışanlar, iyi niyetli şekilde ihlal bildiriminde bulunmalarından dolayı diğer çalışanlar tarafından gerçekleştirilebilecek her türlü tacize karşı korunurlar.

4 UYUM YÖNETİŞİMİ
4.1 Yönetim Kurulu ve Denetim Komitesinin Sorumlulukları
• Banka’nın uyum riskinin yönetilmesi amacıyla uyum ilkelerinin tanımının yapıldığı uygun bir uyum politikasının yürürlükte olmasını sağlamak.
• Banka’nın uyum politikasını onaylamak, dürüstlük ve doğruluk değerlerini teşvik etmek ve tüm Banka’da yasalara, yönetmeliklere ve banka içi politikalara tam uyumunu sağlamak.
• Etkin bir uyum işlevinin oluşturulması amacıyla Uyum Prosedürü’nü onaylamak.
• Uyum politikasının uygulanmasını ve Banka’nın uyum riskinin yönetilmesini denetlemek ve uyum riskinin ne ölçüde yönetildiği ve uyumla ilgili konuların etkin bir şekilde çözülüp çözülmediğini değerlendirmek.
• Üst yönetim ve Uyum Bölümü tarafından raporlanan performans ve sapma verilerini onaylamak.
4.2 Üst Yönetimin Sorumlulukları
• Uyum politikası çerçevesinde, Banka içinde devamlı, etkin bağımsız Uyum Bölümü oluşturmak.
• Yönetim Kurulu tarafından onaylanan ve tüm çalışanlar ve yönetim tarafından uyulması gereken uyum ilkelerini içeren açık ve şeffaf bir uyum politikası oluşturmak ve tebliğ etmek.
• Uyum Bölümü’nün yardımıyla Banka’nın karşı karşıya olduğu temel uyum risk sorunlarını tespit etmek ve değerlendirmek.
• Tespit edilen risk sorunlarının yönetilmesine yönelik planlar oluşturmak ve mevcut uyum risklerinin ne kadar etkin yönetildiğine dair eksikliklerin (politika, prosedür, uygulama vb.) ve yıllık uyum risk değerlendirmesi sonucunda tespit edilen yeni uyum risklerine yönelik ek politika ve prosedürlerine olan ihtiyacın üzerinde durarak uyum riskinin etkin olarak yönetilmesini sağlamak.
• Uyum politikasına uyulmasını ve uygun şekilde uygulanmasını ve herhangi bir açık tespit edilmesi durumunda gerekli düzeltme veya disiplin aksiyonunun alınmasını sağlamak.
• Yönetim Kurulu’na ve Denetim Komitesi’ne uyum riski sorunlarının veya maddi uyum eksikliklerinin değerlendirmesini ve yönetimini raporlamak.
4.3 Uyum Bölümünün Oluşturulması
Banka politika ve ilkelerine uyum Banka’daki her bir çalışanın sorumluluğudur. Bununla birlikte, uyum riskinin etkin yönetiminin sağlanması ve Banka’nın hissedarlar, müşteriler, çalışanlar, ilgili düzenleyici kurumlar ve piyasalar nezdindeki saygınlığını sürdürmek üzere bir Uyum Bölümü oluşturularak işlevsel hale getirilmiştir. Uyum Bölümü işlerin izlenmesi ile ihtiyaca göre proaktif şekilde veya talep edilmesi halinde görüş verme sorumluluklarını yerine getirecektir. Bu bölüm Yönetim Kurulunca onaylanan yazılı Uyum Prosedürü’ne göre faaliyet gösterecektir. Birimin statüsü bağımsız olup görev ve sorumluklarını yerine getirmesi ve Uyum Prosedüründe de tanımlanan iletişim hatları dahilinde faaliyet yürütmek üzere gerekli bilgilere erişim sağlamak üzere yeterli kaynak ve yetkiye sahip olacaktır.

5 UYUM BÖLÜMÜ
5.1 Uyum Bölümünün Hedef ve Amaçları
Uyum Bölümü aşağıdaki gerekçelerle oluşturulmuştur:
• Uyum riskinin, dolandırıcılığın ve yolsuzluğun düzgün şekilde idaresini sağlamak üzere Banka’ya yardımcı olacak “Önleyici Tedbirler”in oluşturulması ile KPA/TF faaliyetlerini ilgilendiren işlemlere aracılık edilmesinin ve itibarına verilecek herhangi bir zararın engellenmesi, bu itibarla yasal ceza, yasal yaptırımlar veya mali zararların önüne geçilmesi;
• Müşterilerin menfaatleri, hissedarların değeri ve üçüncü kişilerin güvenini kazanma bakımından Banka’nın yüksek düzeyde dürüstlük ve doğruluk etik standartlarına ve, ticari faaliyetlerinin yürütülmesi esnasında tüm seviyelerde temel şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkeleri temelinde Banka’nın yüksek standartlara bağlılığının sağlanması; ve,
• Ticari faaliyetlerin uyumla ilgili ve etik kurallar dahilinde devam etmesinin sağlanması.
5.2 Uyum Bölümünün Görev ve Sorumlulukları
1. Uyum ile ilgili kanun, kural ve standartlar hakkında üst yönetime tavsiyelerde bulunmak, bu alandaki gelişmeler hususunda üst yönetimi bilgilendirmek.
2. Ticari faaliyetleri etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri hakkında analiz hazırlamak, erken uyarıda bulunmak, söz konusu değişikliğin yönetim kurulu ve üst yönetimle paylaşılmasını sağlamak.
3. Temel kanun ve yönetmeliklerle ilgili tüm personelin erişimine açık bir envanter oluşturup hazırda bulundurmak.
4. Uyum sorumluluklarını yerine getirmeleri adına Yönetim Kuruluna, üst yönetime ve personele tavsiye ve yardımda bulunmak,
5. Yürürlükteki mevzuat, kural ve yönetmelikler ile standartlara ilişkin uyum konuları hakkında personeli eğitmek; personelden gelecek uyum kapsamındaki sorular ile ilgili Banka bünyesinde irtibat noktası olarak hareket etmek.
6. Uyum politikası, geçerli kanun, kural ve düzenleme ile standartlarda belirtilmiş ilkelerin düzgün şekilde uygulanması bakımından, Müşterinin Tanınması, Suç Gelirlerinin Aklanması ve Terörizmin Finansmanının Önlenmesine İlişkin Politika ve Prosedürler El Kitabı (bundan sonra KPAÖ/TFÖ El Kitabı olarak anılacaktır) , Etik İlkeler ve Mesleki Ahlak Kuralları gibi politika ve prosedür ve diğer belgeler marifetiyle personele yazılı yönlendirme sağlamak.
7. Devreye alınan önlemler ve prosedürler ile Banka’nın yükümlülüklerini yerine getirmedeki aksaklıklarını gidermek üzere yapılan işlemlerin yeterlik ve etkinliğini izlemek ve düzenli olarak bunları değerlendirmek.
8. Banka’nın mevcut ticari faaliyetlerinin yanı sıra yeni ürün, iş uygulaması, iş büyütme dâhil teklif edilen yeni ticari faaliyetler veya müşteri ilişkileriyle bağlantılı uyum riskini teşhis edip değerlendirmek.
9. Müşteri şikâyetlerinin uygun şekilde ele alınmasını sağlamak.
10. Düzenli raporlar, müstakil raporlar ve diğer idari bilgilendirmeler marifetiyle ticari faaliyetlerin uyumlu bir şekilde yürütüldüğü hususunda Yönetim Kuruluna, bağlı komitelere ve üst yönetime güvence vermek.
11. Tespit edilen uyum riski, zafiyet ve eksiklikler ile yürürlükteki politikalar ve prosedürler ile “Kurum Politikası”ndan kaynaklı ihlalleri, gerekli olduğu takdirde değişiklikler sunmak suretiyle Yönetim Kurulu veya bağlı komiteler ile üst yönetime raporlamak, düzeltici önlemlerin uygulanmasının takibini yapmak; KPA ve TF ile ilgili şüpheli işlemleri raporlamak.
12. İyileştirme ve düzeltici işlemler için verilen tavsiyelerin kontrolü ve uygunluğunun sağlanmasında yaşanan aksaklıklarla ilgili geri bildirim sağlamak üzere iyi ve kötü uygulamaların kayıtlarını tutmak.
13. Düzenleyici kurumla iyi ve açık ilişki kurmak ve uygun olduğu takdirde, değişiklik önerisi yapılan mevzuat veya yönetmeliklere yanıt verip cevapları koordine etmek.

5.3 Bölüm ile İlgili Ön Şartlar

Yetki
Sorumluluklarını yerine getirmek maksadıyla Uyum Bölümü, Banka’nın tüm birim ve departmanları ile bilgi kayıtları ve Banka’nın gözetim ve kontrolü altındaki mülkiyete erişim sağlamaktadır.

Düzenli Raporlama
Düzenli raporlamaya ilaveten, kilit risklerin, önemli gelişmelerin ve uyum vakalarının dikkate getirildiği bir yıllık uyum raporu Yönetim Kurulu’na sunulur.

Bağımsızlık
Çıkar çatışmasını önlemek amacıyla, Uyum Bölümü, operasyonel departmanlardan bağımsız faaliyet gösteren ve gerektiği takdirde Yönetim Kurulu’na tam ve serbest erişimi olacak şekilde oluşturulmuştur.

6 UYUM PROGRAMI
Uyum Biriminin sorumlulukları, belirli politika ve prosedürlerin uygulanması ve gözden geçirilmesi, uyum risk değerlendirmesi, uyum testi ve uyum konularında personel eğitimi gibi birimin planlanmış faaliyetlerini belirleyen uyum programı dahilinde yürütülecektir. Uyum programı risk esasına dayalı olup ticari faaliyetlerin uygun surette kapsam dahilinde yer alması ve risk yönetim birimleri arasında koordinasyonun sağlanması bakımından Uyum Bölümü yöneticisinin denetimine tabidir.
6.1 Kara Para Aklamayla Mücadele ve Terörizmin Finansmanıyla Mücadele Programı
Kara Para Aklamayla Mücadele ve Terörizmin Finansmanıyla Mücadele programı, coğrafya, müşteri tipi, ürün/hizmetler ve iletim kanallarını dikkate almak suretiyle risk temelli yaklaşıma uygun olarak tesis edilmiştir. KPAÖ/TFÖ programı, sunulan ürün ve hizmetlerin, hizmet sunulan müşteriler ile coğrafi konumlarının yol açtığı riskler temelinde ihtiyaç duyulan kontrolleri ele almak üzere yapılandırılmıştır. İlgili temel faktör ve derecelendirme faktörleri değiştiğinde sürekli olarak düzenlemeye tabi tutulan uygun risk ağırlığını tespit etmek üzere temel ve derecelendirme faktörleri dikkate alınmıştır.
6.2 Politika ve Prosedürler
Kara Paranın Aklanmasıyla Mücadele ve Terörizmin Finansmanıyla Mücadele ile ilgili olanlar dahil uygulamaya konulan ilke ve prosedürler, geçerli kural ve düzenlemelerin rehberliğinde ve FATF tavsiyeleri ile Uluslararası Kuruluşlar ve Mali Komite ve Grupların (ABD Hazinesi, Dünya Bankası, IMF, Basel Komitesi ve Wolfsberg Grubu, ve diğerleri) en iyi uygulamaları temelinde geliştirilmektedir.
Bu politika ve prosedürler, personel değişiklikleri olsa dahi program sürekliliği, ikili kontrol, görev ayrımı ile olağan dışı faaliyetlerin zamanlıca tespit edilmesi için yeterli kontrol ve denetim sistemi sağlamakta; kara parayla mücadeleye uyumu iş tanımlarıyla ve uygun personelin performans değerlendirmesiyle birleştirmekte, çalışanlar bakımından yüksek standart oluşturmaya yönelik denetim programlarının geliştirilmesini ve uygulanmasını sağlamakta, KPAÖ ve MT El Kitabı ile Kara Parayla Mücadele kapsamına ve rehberlerine uygun hareket etmekte sürekli yetersiz kalan çalışanlar için standartlar uygulamaktadır.
6.2.1 Müşteri Kabul Politikası
KPAÖ ve MT El Kitabında belirtildiği üzere, Banka, detaylı durum tespiti kapsamındaki yüksek risk içeren müşteriler ile ilişkileri kısıtlamakta ve belirli müşteri türlerine yönelik olarak iş ilişkisi tesis edilmesi veya yeni hesap açılışını yasaklamaktadır.
6.2.2 Müşteri Kimlik Tespiti ve Müşterini Tanı Politikası
Özellikle ekonomik hakların sahibinin tespitinin yanı sıra Türkiye’de yerleşik olsun olmasın, yerli ve yabancı tüm müşterilerin kimliklerinin teyidi bakımından yeni hesap açılışları için açık politika ve prosedürler kabul edilmiştir. Yeni müşteri kabulüyle ilgili karşılaştırmalı değerlendirme ölçütleri ve durum tespiti düzeyinin belirlenmesi gereklidir.
Müşteriler hakkında toplanan bilgi ve belgeler, müşteri türüne göre (gerçek/tüzel), ve müşteriye atfedilen risk seviyesine göre değişkenlik göstermektedir.
Müşteri Kimlik Tespit Programı (MTKP) müşterilerin hesaplarındaki olağan ve beklenen işlemlerin tespit edilmesi, olağan ve beklenen işlemlerle tutarsızlık arz eden işlemler bakımından hesap hareketlerinin izlenmesi; buna bağlı olarak, yasal raporlamayla ilgili mevzuata göre şüpheli olduğu tespit edilen herhangi bir işlemin bildirilmesini içerir.
İlişki kurulmadan önce, yüz yüze görüşme esasına göre tüm müşterilerin, Müşterini Tanı (MT) formunu doldurup imzalamaları gerekmektedir.
Ayrıca, müşterinin ticari faaliyeti veya mali durumundaki değişiklikler ışığında; kimlik verilerinin doğruluğundan şüphe duyulması; müşterinin olağan işlemleri veya hesap hareketlerinde mevcut iş profiliyle tutarsız şekilde belirgin ve ani değişiklikler bulunduğu zaman bir kara para aklama (KPA) veya terörizmin finansmanı(TF) şüphesi oluşması karşısında, ticari ilişki süresince müşterilerin kimlik kayıtları ve profilleri, yüksek, orta ve düşük riskli müşteriler bakımından yılda en az bir defa güncellenmelidir.
6.3 Kayıtların Saklanması
Banka, tüm dokümanları, işlemleri ve kayıtları Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) düzenlemelerine uygun olarak en az sekiz yıl süreyle saklar. Banka, Türkiye’deki yasal ve düzenleyici kurallar uyarınca, istenmesi halinde gerekli tüm bilgi ve belgeleri yetkili denetçilere ve yetkili kamu kuruluşlarına verir.
6.4 Sürekli Öğrenim Programı
Tüm çalışanlar düzenli olarak uygun eğitime tabi olup, kanun, yönetmelik, kural ve mesleki standartlara uyum sağlamak için iş tanımlarıyla ilgili yürürlükteki kanun, kural ve yönetmelikler ile iç yönerge ve prosedürler hakkında, kara para aklanmasının önlenmesi, suçtan elde edilen gelirler, terörizmin finansmanı ile Etik İlkeler ve Meslek Ahlakı konularında eğitim seansları yapılması dahil bilgileri güncel tutulacaktır.
Kapsamlı eğitim, işe giriş kurslarından başlayarak kara para aklamayla ve terörizmin finansmanıyla mücadele dahil düzenleyici alanlarda, MT gereklilikleri ve durum tespiti ile uygun mesleki inceleme ve sertifikasyon dahil Sürekli Mesleki Gelişim’in (SMG) üstlenilmesi şartı konularında uzmanlık seanslarına kadar uzanan bir yelpazede sunulmakta ve Uyum Bölümü tarafından yayımlanan ve sektörel güncel bilgilendirmelerde yer verilen düzenleyici bilgilendirmeler veya bültenlere erişimi kapsamaktadır. Yüz yüze ve elektronik eğitim verilmekte görsel-işitsel materyaller kullanılmaktadır.
Çalışanlar için, iş tanımları ve birimlerine göre asgari sayıda SMG saatleri belirlenmektedir. Periyodik eğitim değerlendirmeleri ve ihtiyaç analizleri personelin düzenli değerlendirmesi veya kişisel gelişim incelemeleri neticesinde çıkan bilgiler kullanılarak yürütülmektedir.
Eğitim seansları ayrıca görevlerine başlamadan önce yeni çalışanlara da sunulmaktadır.
Yıllık Uyum eğitim programı Uyum Bölümü tarafından hazırlanmakta ve Banka Eğitim Departmanı ile koordine edilmekte ve Yönetim Kurulunca onaylanmaktadır. Eğitim Departmanı verilen konu ve materyaller, katılım ve test sonuçları dahil kayıtları muhafaza edecektir.
İlgili çalışanların yönetmelik ve politikalarla ilgili bilgilerinin güncel tutulması amacıyla, program, yönetmelik veya Banka iç yönergelerindeki değişikliklerdeki en son gelişmelere göre yıllık olarak gözden geçirilmektedir.
6.5 Bağımsız Test
Her bir operasyonel departman tarafından yapılan oto-test ve Uyum Bölümü tarafından yürütülen değerlendirmelere ilaveten, olağan görevlerinin yanı sıra, Teftiş Başkanlığı, kanun, yönetmelik, politika ve prosedürlere uyum ile (varsa) ihlalleri tespit etme kabiliyetinin sağlanması için, bağımsız Uyum Bölümü tarafından oluşturulan uyum süreci ve uygulanan metodolojinin nitelik ve uygunluğunu değerlendirmekten ve tespitleri yönetim kuruluna, gerekirse düzeltici önlemlerle birlikte raporlamaktan sorumludur.

7 POLİTİKA KAPSAMI
Her seviyedeki çalışanların yanı sıra, sınırlama olmaksızın, hizmet sunucular, Banka nam ve hesabına hareket eden bağımsız üçüncü şahıslar da Uyum politikasına uymakla yükümlüdür.
Çalışanlar, yasal (yaptırım) değişikliklerden kaynaklanan herhangi bir önemli gelişmenin farkında olmaları bakımından Uyum Bölümüyle istişare içerisinde olmaya teşvik edilir.

8 UYUMSUZLUK İLE İLGİLİ HESAP VEREBİLİRLİK
Banka Uyum politikasına riayet etmemek, herhangi bir kanun ihlal edilmese dahi, bankanın doğruluğuna ve dürüst iş yapmasına olan güvenin kaybolmasına, Banka hissedar, müşteri ve ilgili düzenleyici kurumlar ile piyasalar üzerinde büyük etkilere, ayrıca kötü tanıtıma ve itibarının zedelenmesine yol açar.
Sonuç olarak, üst yönetim, kanun, kural ve standart ihlalleri tespit edildiğinde, “Disiplin İşlemi”, “Sözleşmenin Feshi”, “Sektörden Tamamen Çekilme” ve gerektiği takdirde ihlalde bulunan personel aleyhine “Cezai Kovuşturma” hukuki tedbiri almayı da içerebilecek uygun düzeltici işlemleri gerçekleştirecektir.

9 POLİTİKANIN YÖNETİM KURULU TARAFINDAN ONAYLANMASI
Bu politika Banka Yönetim Kurulu tarafından onaylanmış olup tüm Banka çalışanları Kurumsal Uyum Politikası'na Uyum Taahhüdü'nü imzalayarak, bu politikayı benimsediklerini ve bu politikaya uygun davranacaklarını taahhüt ederek derhal yürürlüğe girecektir. Bu politikada yapılacak herhangi bir değişiklik Yönetim Kurulu tarafından onaylanmadan önce, değişikliği takip eden 30 gün içinde Denetim Komitesi incelemesine sunulacaktır.

 
 
Gizlilik Taahhüdümüz

Turkland Bank A.Ş. Gizlilik Açıklaması

TurklandBank A.Ş müşterilerinden, yasal mevzuat çerçevesinde zorunlu olarak alınması gereken bilgiler yanında, vermeyi hedeflediği en iyi hizmet ve ürünü sağlamak amacı ile yalnızca gerekli olduğuna inanılan bilgileri almaktadır.

Müşterilerimizden aldığımız bilgilerin gizliliği ve güvenliği, esas aldığımız en önemli kriterdir.

Turkland Bank A.Ş., müşteri bilgilerinin gizliliğini korumak adına aşağıda belirtilen kuralları esas almıştır

Müşteri bilgileri Turkland Bank A.Ş. tarafından oluşturulmuş güvenlik sistemi içerisinde gizlidir ve yalnızca müşteri bilgilerinin gizliliği ile doğru kullanımı konusunda yeterince eğitilmiş ve bu bilgileri kullanabilmek için yetkilendirilmiş Bankamız çalışanlarının müşteri bilgilerine erişimleri mümkündür.

Turkland Bank A.Ş., kendi personeli de dahil olmak üzere, müşteri bilgilerine herhangi bir kişinin izinsiz ulaşamaması amacıyla sıkı bir güvenlik sistemi uygulamaktadır.

"Müşteri bilgileri, ilgili yasa ve düzenlemelerdeki zorunluluklar dışında, başka kurum ve kuruluşlara onayınız alınmadan ve/veya talebiniz olmaksızın verilmez.

İlgili yasalarda öngörülen çeşitli yönetsel otoriteler ve yargı organları, mercileri veya Turkland Bank A.Ş.'nin tabi olduğu düzenleyici kurumlar zaman zaman müşteri bilgilerini paylaşmamızı veya açıklamamızı isteyebilirler. Böyle durumlarda, müşteri bilgileri sadece gerekli yetkiler çerçevesinde ve ilgili yasa ve düzenlemelerdeki sınırlar dahilinde açıklanacaktır. Üçüncü kişi ve kuruluşlardan alınan hizmetlerde, kişi, kuruluşlar ve çalışanlarının Turkland Bank A.Ş. tarafından belirlenen gizlilik ve sır saklama kurallarına uymaları muhakkak talep edilmektedir.

Bilgilerin güncelliği

Bilgilerinizin doğruluğu ve güncelliği önemlidir. Hesap bildirimleri ve İnternet Bankacılığı gibi çeşitli yollarla iletişim bilgilerinize, hesap bakiyelerinize, işlemlerinize ve benzeri bilgilere erişebilirsiniz. Size ait bilgilerinizin güncel olmadığını veya hatalar olduğunu tespit etmeniz durumunda gerekli güncellemeleri veya değişiklikleri yapabilmemiz için lütfen şubenize bilgi verin.

Gizliliğin korunması

Bilgilerinizin gizliliğinin korunması konusunda;

• Hesap bakiyenizi ve banka ekstrelerinizi düzenli olarak kontrol etmenizi ve herhangi bir tutarsızlık durumunda şubenize bildirmenizi,
• Kimlik bilgilerinizin, şifrelerinizin veya diğer dizli bilgilerinizin üçüncü şahıların eline geçmiş olabileceğinden şüpheleniyorsanız ivedilikle durumu şubenize bildirmenizi,
• Karşı tarafın kimliğinden emin olmadığınız telefon görüşmeleri veya elektronik yazışmalarda kişisel bilgilerinizi paylaşmamanızı,Online bankacılık işlemleriniz için güvenli bir tarayıcı kullanmanızı ve çevrimiçi uygulamaları kullanmadığınızda kapatmanızı,.öneririz.

Turkland Bank A.Ş., yukarıda belirtilen temel ilkelerdeki taahhütlere uyarak, Bankamıza duyduğunuz güvene saygı gösterecek ve güvenin sürekliliğini sağlayacak biçimde çalışacaktır. Bununla birlikte, hizmet sunduğumuz müşterilerimizin de verdikleri bilgilerin gizliliği konusunda kendilerinden beklenen hassasiyeti göstereceklerine inanmaktayız.

Gizlilik Açıklamamızda zaman içerisinde mevzuat değişiklikleri ve Banka uygulamalarından kaynaklanan değişiklikler yapılması durumunda güncel açıklamaya web sitemizden ulaşabilirsiniz.