T-Bank Kurumsal Uyum Politikası

KURUM UYUM POLİTİKASI

 

1       GENEL BAKIŞ

Turkland Bank (bundan sonra “T-Bank” veya “Banka” olarak anılacaktır), suç gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanı ile mücadele konularında en yüksek etik standartlara tabi olmak ve yerel kanunlara ve düzenlemelere uymanın yanı sıra ilgili uluslararası standartlara uyumlu olarak ticari faaliyetlerini yürütmeyi taahüt eder.

 

Kurum Uyum Politikası, 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun ve 6415 sayılı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun hükümlerine uygun olarak hazırlanmıştır.

 

Banka, maruz kalabileceği suç gelirleri risklerini ele almak, yönetebilmek dahil faaliyet gösterdiği düzenleyici sistemden kaynaklanan yükümlülükleri ile kendisinin ve çalışanlarının gerekli uyumunu sağlamak için politika ve prosedürler oluşturmak dahil çeşitli önlemleri almaktadır.

 

1.1      Amaç

Kurum Uyum Politikası’nın amacı; T-Bank'ın, kara para aklama ya da terörizmi finanse etme maksadıyla aracı olarak kullanılmasını engellemek için Banka Uyum Programı kapsamında yönetim ilkelerini ve asgari gereklilikleri belirlemek ve tüm T-Bank çalışanlarına, işlerin yürütülmesi sırasında, kara para aklama ve terörizmin finansmanına ilişkin yasa ve yönetmeliklere uygun olarak rehberlik etmektir.

 

Bu Politika, Uyum Programı Yönetmeliğinde belirtildiği gibi risk odaklı yaklaşımla T-Bank'ın Suç Gelirlerinin Aklanması ve Terörizmin Finansmanı Suçunun Önlenmesine İlişkin Kanun, yönetmelik ve alt düzenlemelere uyumu amacıyla oluşturulan tedbirlerden oluşmaktadır.

 

1.2      Kapsam

Uyum, Banka çapında bir sorumluluktur ve Banka'nın günlük faaliyetlerinin ayrılmaz bir parçası olarak görülmelidir. Bankadaki tüm çalışanlar (Direktörler, Üst Düzey Yöneticiler, Yöneticiler ve Çalışanlar dahil) görevlerini, Bankanın her kademesinde şeffaflık ve hesap verebilirlik temel ilkeleri üzerine kurulmuş ve Banka’yı, ortaklarını ve müşterilerini korumak için uyum riskini yönetmek amacıyla oluşturulmuş olan politikada yer alan prensipler çerçevesinde, en yüksek dürüstlük, etik ve doğruluk standartlarında yerine getirme sorumluluğu altındadır.

1.3      Politikayı Yayınlayan

Bu politika, T-Bank Uyum Bölümü tarafından hazırlanmış ve T-Bank Denetim Komitesi / Yönetim Kurulu tarafından onaylanmıştır; bu bağlamda bu Politika’daki her türlü değişiklik ve düzenleme Uyum Bölümü tarafından gözden geçirilmeli ve netleştirilmeli ve Banka’nın Yönetim Kurulu tarafından onaylanmalıdır.

1.4      Yürürlük Tarihi

Bu Politika yayınlandığı tarihten itibaren geçerlidir.

 

1.5      İhlaller

İhlal, onaylanmış bir istisna talebinin bulunmadığı hallerde bu Politika ile herhangi bir uyumsuzluk hali olarak tanımlanır. Bir politika ihlalinin belirlenmesi halinde, konu derhal Uyum Bölümüne ve ihlalin kanıtın değerlendirmesi ve gerekli düzeltici önlemlerin uygulanmasının takip edilmesi amacıyla ilgili şubenin/iş biriminin yöneticisine bildirilmelidir.

 

İhlalin türüne ve önem derecesine bağlı olarak Uyum Bölümü, bu ihlalin daha üst yönetime veya Denetim Komitesi’ne aktarılıp aktarılmayacağına karar verecektir.

 

Bu Politika’nın gereklerinin yerine getirilememesi, çalışanın iş akdinin feshi dahil disiplin tedbirleri uygulanmasına veya T-Bank ile ilişkisinin sonlandırılmasına yol açabilir. Ayrıca, ihlaller aynı zamanda yasal düzenlemeler çerçevesinde ihlal anlamına gelebileceğinden, çalışanlar, yöneticileri ve/veya T-Bank için yasal yaptırımlara yol açabilir.

1.6      Roller ve Sorumluluklar

Yükümlünün faaliyetlerinin kapsamı ve doğası açısından tüm uyum programının yeterli, etkin ve uygun bir şekilde yürütülmesi nihai olarak Yönetim Kurulu sorumluluğundadır.

 

Yönetim Kurulu, 5549 sayılı Kanun’un 5'inci maddesi ile Uyum Yönetmeliği’nin “Uyum Görevlisi'nin atanması” başlıklı 16'ncı maddesi hükümlerine uygun olarak, gerekli yetkilerle tevdi edilen idari düzeydeki bir görevliyi; Kanun ve Kanun kapsamındaki ilgili Düzenlemelerin getirdiği yükümlülüklere uyulmasını sağlamak üzere atamıştır.

 

Uyum Bölüm Başkanı, bahsi geçen yönetmeliğin 16. Maddesi gereğince Yönetim Kurulu tarafından yönetmeliğin 6. Madde hükmüne uygun olarakYönetim Kurul’unun sorumluluklarının saklı kalması şartıyla, ilgili Yönetim Kurulu Komitesi’ne rapor vermek üzere ‘T-Bank Uyum Görevlisi’ sıfatıyla atanmıştır.

 

Uyum Yönetmeliği’nin 19. maddesi hükümleri uyarınca T-Bank Uyum Görevlisi’nin rolleri, yetkileri ve sorumlulukları aşağıdaki gibidir;

a)    T-Bank'ın Kanun ve Kanun kapsamında çıkarılan ilgili düzenlemelere uyumunu sağlamak amacıyla  gerekli çalışmaları yapmak ve Uyum Programını yürütmek,

b)    Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ile gerekli iletişim ve koordinasyonu sağlamak,

c)     Kara para aklamayı önlemek için kurumsal politikaları ve prosedürleri oluşturmak ve geliştirmek ve gerektiğinde politikaları Yönetim Kurulu onayına sunmak,

d)    Kara para aklama ve terörizmin finansmanı konularında uyum risk politikası geliştirmek ve ilgili risk yönetimi faaliyetlerini yürütmek,

e)    Gerektiğinde işlem izleme ve kontrol politikaları geliştirmek ve ilgili faaliyetleri yürütmek,

f)     Suç gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanı ile ilgili eğitim programlarına ilişkin çalışmalarını Yönetim Kurulu onayına sunmak ve onaylanan eğitim programının etkin bir şekilde uygulanmasını sağlamak,

g)    Kendisine bildirilen veya resen öğrendiği muhtemel şüpheli işlemler hakkında yetki ve imkanları ölçüsünde soruşturma yaparak tespit edilen bilgi ve bulguları değerlendirmek ve MASAK'ı şüpheli gördüğü işlemler hakkında bilgilendirmek,

h)    Bildirimlerin ve diğer ilgili konuların gizliliğini sağlamak için gerekli önlemleri almak,

i)      Teftiş ve eğitim faaliyetlerine ilişkin bilgi ve istatistikleri düzenli olarak tutmak  ve Yönetmelikte belirtilen süreler içerisinde bunları MASAK'a iletmek,

j)     MASAK'a bilgi ve belge verme yükümlülüğünü yerine getirmek.

 

1.6.1         Yönetim Kurulu Sorumlulukları

Yönetim Kurulu, Uyum Görevlisi’nin, yukarıda belirtilen görev, yetki ve sorumluluklar kapsamında, bağımsız bir irade ile karar verme yetkisine sahip olmasını ve tüm T-Bank bünyesindeki tüm bölüm ve birimlerden kendi faaliyet alanı ile ilgili her türlü bilgi ve belge isteme ve bunlara istenilen zamanda ulaşabilme yetkisini sağlamakla sorumludur.

 

Uyum Yönetmeliği’nin 5. Madde (e) fıkrası, uyum programı kapsamındaki risk yönetimi, izleme ve kontrol faaliyetlerinin, Yönetim Kurulu’nun gözetimi, denetimi ve sorumluluğu altında uyum görevlisi tarafından yerine getirileceğini belirtir. Bu nedenle, Yönetim Kurulu, tüm uyum programının, yükümlünün faaliyetleri kapsamında, yeterli ve etkin bir şekilde yerine getirilmesinden nihai olarak sorumludur.

 

1.6.2         T-Bank Personelinin Sorumlulukları

T-Bank Kurum Uyum Politikası’nın başarılı bir şekilde uygulanması, tüm çalışanların farkındalık, anlayış ve aktif katılımını gerektirir. Buna göre, tüm T-Bank çalışanları, Banka’nın itibarının korunması müşterilere adil ve uyumlu yaklaşım yönündeki müşterilerin ve otoritelerin beklentilerinin karşılanmasına yardımcı olacak tüm kanunlar, kurallar ve standartlarla uyum için kendi sorumluluk alanları için geçerli olan tüm uyum politikaları ve prosedürleri prensiplerini anlamak ve bunlara uymakla yükümlüdür.

 

2       UYUM RİSKİ

Uyum riski, Uyum Yönetmeliği’nin 3. maddesinin 1.fıkrası (f) bendinde ‘Yükümlülerin sundukları hizmetlerden, suç gelirlerinin aklanması veya terörün finansmanı amacıyla yararlanılması ya da yükümlülerin Kanun ve Kanun uyarınca çıkarılan yönetmelik ve tebliğlerle getirilen yükümlülüklere tam olarak uymamaları gibi nedenlerle yükümlülerin ya da yükümlü çalışanlarının maruz kalabilecekleri mali ya da itibari zarar ihtimali’ olarak tanımlanmıştır.

           

Uyum riski, Bankanın genel riskinin ayrılmaz bir parçasıdır. SGA/TF önlenmesi dahil ilgili kanun, düzenlemeler, yaptırımlar ve ambargo programları ve T-Bank Etik İlkelerine uygun hareket edilmemesi halinde Banka’nın maruz kalabileceği risktir. Uyum Yönetmeliği’nde belirtilen “Uyum Riski” tanımı, T-Bank'ın aşağıda belirtilenlerin ihlali nedeniyle maruz kalabileceği önemli adli ve/veya idari yaptırımlar, cezalar maddi kayıp veya itibar kaybı riski olarak yorumlanır;

 • Yasama makamları tarafından çıkarılan kanunlar ve diğer düzenlemeler,
 • Düzenleyici veya denetleyici otoriteler (BDDK, MASAK vb.) ve diğer idari organlar tarafından yayınlanan kararlar.
 • Mahkeme kararları
 • T-Bank Politikaları
 • T-Bank’ın (tüzel kişi) ve T-Bank çalışanlarının (tüzel kişi adına hareket eden gerçek kişilerin) uygulaması gereken T-Bank A.Ş. Etik ve Mesleki Davranış Kuralları'nda yer alan etik ilkeler ve standartlar.

 

Uyum riski aynı zamanda bir bütünlük riskidir çünkü Banka'nın itibarı dürüstlük ilkelerine ve adil davranmaya bağlılığı ile yakından ilişkilidir. Bankanın herhangi bir zarar veya kayıptan korunması amacıyla uyum riski tespit edilmeli, değerlendirilmeli, hakkında görüş bildirilmeli, izlenmeli ve  zamanında ilgili birimlere rapor edilmelidir. 

 

3       UYUM İLKELERİ

Her seviyedeki çalışanların, Banka'da görevlerini yerine getirirken, aşağıdaki ilkelere sıkı sıkıya uymaları gerekmektedir:

3.1      Kanun, Kural ve Yönetmeliklere Uyum

Çalışanlar, görevlerini yürütürken Banka’nın faaliyetleriyle ilgili kanunlara, kurallara ve yönetmeliklere uymalıdır. (SGA/TF ile mücadele mevzuatı dahil ana bankacılık mevzuatı ve alt düzenlemeleri bu kapsamdadır)

3.2      Etik Davranışın Teşviki ve Etik Davranış İçerisinde Bulunma

Her seviyedeki çalışanlar, Banka'nın Etik Kurallarına ve Mesleki Davranış Kurallarına bağlı kalarak saygılı, dürüst, iyi niyetli ve dürüst hareket ederek iş tanımlarıyla tarif edilen görevleri yerine getirmekle, yetkilerini kötüye kullanılmaktan kaçınmakla, erişilebildiği bilgileri düzgün kullanmakla, Banka itibarına zarar verebilecek etik olmayan/yasa dışı faaliyetlerde bulunmamakla, tam şeffaflıkla ve iyi niyetli davranmakla, geçerli politikalar ve prosedürler uyarınca yasa dışı eylemleri/etik olmayan davranışları bildirmekle yükümlüdür.

3.3      Menfaat Çatışmasından Kaçınma

Çalışanlar, üçüncü kişilerin ve kendi özel durumlarının Banka’nın çıkarlarıyla çatışmadığından emin olmalı ve Banka’nın yararını gözeterek hareket etmelidir. Çalışanlar banka içi bilgiyi dışarıya çıkarmamalı, görevler ayrılığı ilkeleri dikkate alınarak müşteri adına, kendi adına veya üçüncü kişiler adına yapılan işlerde Bankacılık sırrı ve gizlilik esasları göz önünde bulundurulmalıdır.

 

3.4       Gizliliğin Korunması

Çalışanlar, kanunen izin verildiği veya gerekli görüldüğü haller dışında, Bankadan ayrılsalar bile, Banka ve müşterilerinin kendilerine emanet ettiği bilgilerin gizliliğini korumalıdır. 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun “Sırların Saklanması” başlıklı 73. maddesine ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun'a azami dikkat gösterilmelidir.

3.5      Banka Varlıklarının Korunması

Çalışanlar Banka varlıklarını meşru ticari amaçlarla kullanmalıdır.

 

3.6      Müşteri Yararının Korunması

Çalışanlar, Banka müşterilerine özen ve dürüstlük içerisinde ve adil olarak hizmet sunmalı; manipulasyondan veya haksız muameleden kesin bir şekilde kaçınmalıdır. Bu doğrultuda, Banka, müşterilerin şikayetlerini dikkatlice incelemeyi, buları zamanlıca işleme koymayı ve açık yazılı prosedürlere göre yanıtları belgelendirmeyi sağlayacaktır.

 

3.7       İhbar

Çalışanlar, Banka politikasının, Etik ilkelerin, Meslek kurallarının her türlü ihlali ile geçerli kanun ve yönetmeliklere yönelik muhtemel ihlallerin yanı sıra diğer uygunsuz davranışları bildirmeye teşvik edilirler. İhbarların ne şekilde kimlere yapılacacağı T-Bank Etik İlkelerinde detaylı olarak belirtilmiştir. Çalışanlar, iyi niyetli şekilde ihlal bildiriminde bulunmalarından dolayı diğer çalışanlar tarafından gerçekleştirilebilecek her türlü tacize karşı korunurlar.

 

4       KURUM UYUM YÖNETİŞİM YAPISI

Kurumsal Uyum Yönetişimi’nin etkin olarak uygulanması aşağıdaki bileşenlerle mümkündür;

            • Yönetim Kurulu ve üst düzey yöneticilerin uygulama ve denetleme taahhüdü,

            • Gerekli personelin etkin ve doğru tanımlanmış bir organizasyon yapısı ve tahsisi

            • Yazılı hale getirilmiş politikalar ve prosedürler ve eğitim süreci

            • İzleme ve kontrol

            • Yönetim Kurulu ve üst yönetime bilgi ve raporlama

            • BDDK ve MASAK gibi tüm ilgili düzenleyici ve denetleyici kurumlarla iletişim ve etkileşim

 

Genel müdürün Banka içinde doğal üye olduğu komiteler düzenlenmektedir. Toplantının amacı, katılımcı üyeler, toplantı sıklığı ve benzeri bilgiler komitenin kapsamına göre Banka tarafından belirlenir. Gündem, konulara yönelik eylem planları da dahil olmak üzere gözlemlerden ve takip prosedürlerinden oluşmaktadır.

 

Denetim Komitesi, Banka'nın iç kontrol, risk yönetimi ve uyum programının etkinliğini ve verimliliğini sağlar. Ayrıca, iç denetim sistemlerinin işleyişinin ve bu sistemlerin uyumluluğunun Bankacılık Kanunu ve diğer ilgili yönetmeliklere uygun olmasını sağlar.

 

5       UYUM FONKSİYONU

Banka politika ve ilkelerine uyum Banka'daki her çalışanın sorumluluğu kapsamındadır. Bununla birlikte, uyum riskinin etkin bir şekilde yönetilmesini sağlamak ve Bankanın hissedarları, müşterileri, çalışanları, ilgili düzenleyici kurumları ve piyasaları açılarından itibarını korumak için Uyum Departmanı kurulmuştur. Uyum Departmanı, izleme ve gerektiğinde veya talep edildiğinde tavsiye verilmesi konusunda sorumluluklarını yerine getirir ve bu sorumlulukları yerine getirirken hazırlanan yazılı politikalara göre çalışır.

 

Uyum Bölümü, sorumlulukların etkin bir şekilde yerine getirilmesi için yeterli kaynaklara, yetkiye, bilgiye erişim hakkına sahip ve bağımsız yapı için Yönetim Kurulu’nun Denetim Komitesine bağlı olarak faaliyet gösterir.

 

Kurum Uyum Politikası kapsamında, Uyum Bölümü faaliyetleri arasında Mevzuat Uyum ve Suç gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanı ile mücadele kapsamındaki izleme süreçleri ve bu süreçler aracılığıyla Banka içi danışmanlık ve hizmetler yer almaktadır. Suç gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanı (AML) ile uyum programı ve faaliyetlere ek olarak, müşteri bilgilerinin gizliliğinin korunması, etik ilkeler ve davranış kuralları gibi Uyum Yönetmeliği ile belirlenen görev, yetki ve sorumluluklar ile bağdaşan  bir çok konuda politikaların, uygulamaların, faaliyetlerin belirlenmesi ve işlemlerin izlenmesi, aksaklıklar, eksiklikler ve bunlarla ilgili düzeltici eylem planlarının tespiti konularında tüm birimlere tavsiyelerde bulunur ve bunların uygulanmasını sağlar, gerekli raporlama ve bildirimleri yapar. Belirlenen eksikliklere ve düzeltici eylem planlarına ilişkin hususlar, ilgili taraflara ve platformlara bildirilir ve iletilir.

 

Uyum Bölüm Başkanı ve Uyum Bölümü personeli, Kanun ve ilgili yönetmeliklerde öngörülen gizlilik ilkelerine, başta MASAK’a yapılan şüpheli işlem bildirimleri ve Banka çalışanları tarafından değerlendirilmek üzere bildirilen dahili şüpheli faaliyet/işlem bildirimlerinin gizliliğine uymakla yükümlüdür ve faaliyetlerini bu ilkelere uygun olarak gerçekleştirir. Gizlilik konusuna ilişkin detaylara Bölüm 8.2- Şüpheli İşlem Bildirimi’nde yer verilmiştir.

6       SGA/TF POLİTİKALARI ve KANUNİ DÜZENLEMELER          

T-Bank çalışanları aşağıdakilere uymakla yükümlüdür.

 • T.C. Mevzuatı - yasama organı ve/veya düzenleyici ve denetim otoriteleri tarafından SGA ve TF ile ilgili olarak yayınlanan yönetmelikler veya önerilen uygulamalar
 • T.C. Mevzuatı ile ve T-Bank faaliyetleri ile çelişmedikleri ölçüde uygulanabilir uluslararası standartlar ve en iyi uygulamalar
 • T-Bank Politikaları ve Prosedürleri

Buna göre, Bankanın SGA/TF Politikaları öncelikle şunları içerir:

Kanunlar

 • 5549 Sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun
 • 6415 sayılı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun

Yönetmelikler

 • Suç Gelirlerinin Aklanması ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelik
 • Suç Gelirlerinin Aklanması ve Terörün Finansmanının Önlenmesine İlişkin Yükümlülüklere Uyum Programı Hakkında Yönetmelik
 • Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanunun  Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

 

Suç gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanı ile mücadele kapsamında oluşturulan tüm uyum Politikaları, Kurum Uyum Politikası'nın bir parçasıdır ve T-Bank tarafından alınan önlemleri içerir. Politikaların amacı; suç gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanının önlenmesine ilişkin yükümlülüklere uyum sağlamak amacıyla stratejilerin, banka içi kontrollerin ve tedbirlerin, operasyonel kuralların ve sorumlulukların belirlenmesi, risk odaklı yaklaşımla müşterilerin, işlemlerin ve hizmetlerin değerlendirilmesi ve maruz kalınabilecek risklerin azaltılabilmesi için banka çalışanları içerisinde farkındalık yaratılmasıdır. T-Bank çalışanları, görevlerini SGA/TF Politikaları ve diğer tüm politikalarla uyum içerisinde yerine getirmelidir. Tüm çalışanlar bankanın suç gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanı için kullanılmasını engellemeyi amaçlamalı, ve bu gibi durumlar kapsamındaki şüpheli durumları ivedilikle raporlamalıdır. T-Bank çalışanları, suç gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanının önlenmesine ilişkin politikalara aykırı davranan kişi ve kurumlara herhangi bir konuda tavsiye veya yardım sağlamamalı ve bu gibi durumları kasıtlı olarak ihmal/gözardı etmemelidir. Banka politikaları tarafından yasaklanan kişi veya kurum türleriyle hiçbir ilişki içerisine girilmemelidir.

6.1      Suç Gelirlerinin Aklanması, Terörün Finansmanı ile Mücadele Hakkında Mevzuat ve Ambargolar

Türkiye'de Suç Gelirlerinin Aklanması, Terörün Finansmanı ve Ambargolar hakkında çeşitli Kanun ve yönetmelikler  yayınlanmıştır. Ayrıntılar Ek.1'de belirtilmiştir.

6.2      Suç Gelirlerinin Aklanması ve Terörün Finansmanı ile Mücadele Hakkındaki Politikalarla İlgili Bilgi ve Açıklamalar

Suç gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanı ile mücadele konuları ile ilgili riskleri yönetmek ve Uyum Programının etkin, kapsamlı ve ayrıntılı bir şekilde uygulanabilmesi için T-Bank farklı politika ve prosedürler yayınlamıştır. Politikalar konu hatlarını belirleyen dökümanken, detaylar bağlantılı prosedürlerde, kılavuzlarda ve iş akışlarında yansıtılır. Bu tür politikalar ve prosedürler gerektiğinde güncellenmekte ve sonrasında ilgili çalışanlara bu yönde bilgi verilmektedir.

 

Banka “Müşterini Tanı” ilkesi çerçevesinde;

 • Kimlik tespiti yapılması,
 • Gerçek faydalanıcının tanınması,
 • Talep edilen işlemin amacı ve mahiyeti hakkında yeterli bilgi temini,
 • Müşterinin durumunun ve işlemlerinin müşteri ilişkisi süresince izlenmesi ve
 • Özel dikkat gerektiren müşterilere, faaliyetlere ve işlemlere yönelik gerekli tedbirlerin

alınması hususlarında yürürlükteki mevzuat ile Banka Politikası ve prosedürleri çerçevesinde gerekli

tedbirleri alır.

 

T-Bank, iş ilişkisi tesisi veya işlem yapılması öncesinde kimlik tespit ve teyid edilmesini zorunlu tutmaktadır. Kimlik tespit ve teyidi için Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair mevzuat esas alınmaktadır. Kimlik tespiti yapılamayan veya iş ilişkisinin amacı hakkında yeterli bilgi edinilemeyen durumlarda; iş ilişkisi tesis edilmez, talep edilen işlem gerçekleştirilmez. Bu kapsamda Banka isimsiz veya hayali isimlere hesap açmaz, işlem yapmaz.

 

Başkası hesabına hareket edilip edilmediği ve işlemin gerçek faydalanıcısının kimliğinin tespiti maksadı ile kendi adına ve fakat başkası hesabına hareket eden kimselere sorumluluklarını hatırlatmak amacıyla gerekli duyuruları şubelerinde müşterilerin rahatça görebileceği şekilde asılı bulundurur. Ayrıca, sürekli iş ilişkisi tesisinde başkası hesabına hareket edilip edilmediğine ilişkin müşterinin yazılı beyanı alınır. Kişinin başkası hesabına hareket etmediğini beyan etmesine rağmen kendi adına ve fakat başkası hesabına hareket ettiğinden şüphelenilmesi halinde banka gerçek faydalanıcıyı ortaya çıkarmak için makul araştırmayı yapar.

 

Müşterini Tanı Politikası kapsamında yerel mevzuat uyarınca belirlenmiş usüllerle kimlik tespit ve teyidi yapılmasına ilaveten yaptırıma tabi kişiler, şirketler, ülkeler ve siyasi nüfuz sahibi kişilerin tespitine yönelik olarak müşterinin veya hesapla ilişikli kişilerin ismi itibarlı olarak bilinen ticari kuruluşlar tarafından sağlanan listeler (Dow Jones veya WorldCheck gibi) aracılığı ile kontrol edilir, kontrol sonucuna göre hesap açılışı ve/veya sıkılaştırılmış tedbirler değerlendirilir.

 

Sürekli iş ilişkisi kapsamında müşterinin tanınmasına ilişkin esaslar açısından müşterilerin mesleği, ticari faaliyetleri, başlıca müşterileri veya tedarikçileri, gelir ve varlık kaynakları, hesabın açılış ve kullanım amacı ve benzeri konularda bilgi temin edilir, bu bilgiler suç gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanı açısından müşteri hakkında risk değerlendirilmesi yapılması maksadı ile kullanılır.

 

Müşteri kabulü aşamasında ve müşteri ilişkisi süresince suç gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanı açısından müşteriler için risk değerlendirmesi yapılmakta ve müşteriler “Düşük”, “Orta” veya “Yüksek” olarak değerlendirilmektedir. Risk odaklı yaklaşım çerçevesinde yüksek riskli değerlendirilen müşterilerde üst seviyedeki görevlinin onayının aranması, müşteri profilinin daha sık gözden geçirilmesi, işleme konu malvarlığının veya müşteriye ait fonların kaynağı hakkında bilgi alınması gibi sıkılaştırılmış tedbirler uygulanmaktadır.

 

Müşterinin siyasi nüfuzlu olması veya siyasi nüfuzlu bir kişinin yakını olması, yüksek riskli coğrafya bağlantısının olması, nakit yoğun veya yüksek miktarda nakit üreten iş kollarında faaliyet gösteriyor olması, sürekli iş ilişkisi kuruluşunun vekaleten yetkilendirilen vekil tarafından başlatılıyor olması, dernek vakıf gibi kar amacı gütmeyen sivil toplum kuruluşu olması, muhabir bankacılık ilişkisi kuruluyor olması gibi durumlar bankamız politikaları açısından müşterinin yüksek riskli olarak değerlendirilmesini gerektiren kriterlerden bazılarıdır.

 

Müşterinin kabulü akabinde bilgilerin güncel ve geçerli tutulabilmesi için müteakip değişiklikler konusunda bilgi, belge ve kayıtları güncel tutmak maksadı ile risk odaklı yaklaşım çerçevesinde T-Bank’ta, periyodik olarak müşteri bilgileri gözden geçirilmektedir.

 

T-Bank tarafından müşteri olarak Kabul edilmeyecek kişi ve kuruluşlar aşağıdaki şekilde belirlenmiştir;

 • Yaptırımlar listelerinde (örn. OFAC, AB, BM veya yerel yetkililer) yer alan taraflar,
 • Gerçek kimliği bilinmeyen veya kurmaca adresi olan, kimlik tespit ve teyidi mevzuatın gerektirdiği çerçevede yapılamayan taraflar,
 • Ruhsatlı silahlar haricindeki ateşli silahların üretimi ve ticaretiyle ilgilenen taraflar,
 • Vergi durumu, vergi ikametgahı, vergi numarası gibi bilgilerin verilmesinde işbirlikçi yaklaşmayan taraflar,
 • Kumarhaneler
 • Döviz Büroları,
 • Resmi makamlarca yardım toplama konusunda izni bulunmayan ancak yardım toplama maksatlı hesap açmak isteyen taraflar,
 • Tabela bankaları ve paravan şirketler,

 

Bankada izleme ve kontrol faaliyetleri çerçevesinde gerekli tedbirlerin alınması amacı ile sistemsel düzenlemeler yapılarak (senaryolar) ve aşağıdaki hususlar yüksek riskli değerlendirilmeleri nedeniyle dikkate alınarak izleme ve kontrol faaliyetleri gerçekleştirilir ve şüpheli işlem olup olmadığı yönünde değerlendirme yapılır. Şüpheli işlem olduğunu kanaati oluşan vakalar için şüpheli işlem bildirimi yapılır.

 • Riskli ülkelerle gerçekleştirilen işlemlerin izlenmesi ve kontrolü,
 • Yüz yüze olmayan işlemler dahil karmaşık ve olağandışı işlemlerin izlenmesi ve kontrolü,
 • Yüksek risk grubundaki müşteri ve işlemlerin izlenmesi ve kontrolü,
 • Müşterinin mali profiline ve faaliyetlerine uygun olmayan veya faaliyetleriyle ilgisi bulunmayan işlemleri izlemek amacı ile tutar ve işlem sayısı limiti belirlenerek senaryolar ile işlemlerin izlenmesi ve kontrolü,
 • Müşteri tarafından yürütülen işlemin; müşterinin, işine, risk profiline ve fon kaynaklarına dair bilgiler ile uyumlu olup olmadığının izlenmesi ve kontrolü,
 • Mutad uygulamalarda toplu yapılması gereken mali işlemlerin parçalanarak yapılıp yapılmadığının izlenmesi,
 • Birbirinden bağımsız müşterilerin; aynı adres, telefon ve benzeri iletişim bilgilerini vermesi, aynı lehdarlara havale göndermesi, aynı amirlerden havale alması,
 • Elekronik transferler ve nakit işlemlere konu üçüncü tarafların Suç Gelirinin Aklanması ve Terörizmin Finansmanının Önlenmesi açısından önem arz eden listeler (Dow Jones veya WorldCheck gibi) aracılığı ile izlenmesi ve kontrolü.

 

Yeni sunulan ürünler ve teknolojik gelişmeler nedeniyle suistimale açık hale gelebilecek hizmetlerin risk odaklı kontrolü amacı ile yeni bir ürün veya hizmetin tasarım ve uygulamaya alınmasına ilişkin prensip ve süreçler Banka tarafından belirlenmiş ve belli bazı onaylara bağlanmıştır.

 

6.2.1         T-Bank Müşterini Tanı Politikası (KYC Politikası)

T-Bank Müşterini Tanı Politikasını ve ilgili prosedürleri veya kılavuzları, iş ilişkisi kurulması süreçlerine yönelik alınması ve doğrulanması gereken bilgiler, yapılması gereken kontroller, doldurulması gereken formlar ve alınması gereken onaylara yönelik esasları esasları içermektedir.

6.2.2         T-Bank Suç Gelirlerinin Aklanması /Terörün Finansmanı İşlem İzleme ve Araştırmaları Politikası

T-Bank Suç Gelirlerinin Aklanması İşlem İzleme ve Soruşturma Politikası ve ilgili kılavuzları veya prosedürleri, T-Bank tarafından benimsenen işlem izleme ve soruşturma ilkelerini ve metodolojiyi tanımlar.

6.2.3         T-Bank Suç Gelirlerinin Aklanmasının (SGA) ve / Terörün Finansmanının Önlenmesi (TF) Risk Politikası

T-Bank SGA ve TF Risk Politikası ve ilgili prosedürler ya da kılavuzlar, risk değerlendirme sürecini ve belirlenen riskleri yönetmek ve azaltmak için gerekli olan uygun önlemleri açıklamakta ve T-Bank tarafından uygulanan risk bazlı yaklaşımı belirtmektedir.

6.2.4         T-Bank Yaptırımlar ve Ambargolar Politikası

T-Bank Yaptırımlar ve Ambargolar Politikası ve ilgili prosedürler veya kılavuzlar ambargolarla ilgili kontrolleri ve süreci içermektedir.

 

6.3      Kayıtların Saklanması

Suç gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanı ile ilgili Türk mevzuatına göre, müşterilerden alınan tüm bilgi, belge ve kayıtlar gerektiğinde kolay erişime izin verecek şekilde korunmalıdır. Bu tür bilgilerin, belgelerin ve kayıtların kolayca erişilebilir hale getirilmesi için, işlemlerin yeniden gösterilmesini sağlayacak ve cezai fiillerin kovuşturulmasında delil sağlamak için uygun şekilde elektronik ortamda korunmalıdır.

Kanun'un 8. maddesi ve Tedbirler Yönetmeliği’nin 46. maddesi, suç gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanının önlenmesi ile ilgili düzenlemeler ve önlemler kapsamında bilgi, belge ve kayıtlar için 8 yıllık bir koruma ve başvuru süresi gerektirmektedir. Banka, talep edilen tüm belgeleri ve bilgileri, yasal ve yasal gerekliliklere göre, denetçilerine ve diğer düzenleyici kurumlara talep üzerine açıklar.

 

7       RİSK YÖNETİMİ

7.1      Uyum Riski Yönetimi

T-Bank’ın Kurum Uyum Politikası ve suç gelirlerinin aklanmasının ve terörün finansmanının önlenmesine dair tüm diğer politika ve prosedürleri çerçevesinde yürüttüğü risk yönetim faaliyetleri, Tedbirler Yönetmeliği’nde “sürekli iş ilişkisi” olarak tanımlanan tür müşterileri ile olan ve niteliği itibariyle devamlılık unsuru taşıyan iş ilişkilerini kapsamaktadır. T-Bank, Banka müşterisi olmayan diğer bir deyişle “sürekli iş ilişkisi” içerisinde bulunmadığı kişi veya kuruluşlara hizmet sunmamaktadır.

 

Uyum Yönetmeliği hükümleri uyarınca, T-Bank Kurum Uyum Politikası kapsamındaki risk yönetimi politikasının amacı, T-Bank'ın maruz kalabileceği riskleri tanımlamak, derecelendirmek, izlemek, değerlendirmek ve azaltılmasını sağlamaktır. T-Bank Politikaları, Tedbirler Yönetmeliği’nin “Müşterinin Tanınmasına İlişkin Esaslar” başlıklı 3.Bölümünde yer verilen önlemlere ilişkin iç tedbirleri ve işleyiş kurallarını kapsar.

 

Risk yönetimi faaliyetleri asgari olarak aşağıdakileri kapsamaktadır;

 1. Müşteri riski, hizmet riski ve ülke riskinin tanımlanma, derecelendirilme,sınıflandırılma ve değerlendirilme yöntemlerinin geliştirilmesi
 2. Hizmetlerin, işlemlerin ve müşterilerin risklere göre derecelendirilmesi ve sınıflandırılması,
 3. Riskli müşteri, işlemle veya hizmetlerin izlenip kontrol edilmesi, ilgili departmanlara rapor edilmesi, işlemin üst makamın onayını takiben bu tür işlemlerin gerçekleştirilmesini ve gerektiğinde denetlenmesini sağlamak için uygun işleyiş ve kontrol kurallarının geliştirilmesi.
 4. Ulusal düzenlemelerin ve uluslararası kuruluşlar tarafından hazırlanan tavsiyelerin, ilkelerin, standartların ve kılavuzların takibinin yapılması
 5. Risk izleme ve değerlendirme süreçlerinin üst düzey komiteler aracılığıyla Yönetim Kuruluna düzenli olarak raporlanması ve aksaklıkların giderilmesi için eylem planlarının oluşturulması ve takibi.

 

7.2      T-Bank Uyum Risk Yönetimi

Uyum riskinin etkin yönetimi, tüm T-Bank çalışanlarının kişisel sorumluluğu olup, aşağıdaki ilkelere dayanmaktadır;

 • Yönetim Kurulu ve Üst Yönetimin bu konudaki gözetimi,
 • İyi belirlenmiş bir organizasyon yapısı ve personel istihdamı,
 • Dökümente edilmiş Politikave Prosedürler ile çalışanların bu politika ve prosedürlere tam olarak uyumu,
 • İzleme ve kontrol faaliyetleri,
 • İstatistik ve raporlama faaliyetleri,
 • Eğitim
 • İç denetim fonksiyonunu üstlenen Teftiş Kurulu ve diğer kontrol birimleri ile işbirliği ve dayanışma,

Uyum riski yönetimi için T-Bank'ta üçlü ana savunma hattı yaklaşımı benimsenmiştir, buna göre;

ü  İş Kolu ve/veya Departman Yöneticileri Uyum riskinin etkin bir şekilde yönetilmesinden birincil seviyede sorumludur,

ü  İç Sistemler altındaki; İç Kontrol Merkezi ve Uyum Bölümü, ve diğer Genel Müdürlük Destek Bölümleri; Hukuk müşavirliği gibi

ü  Teftiş Kurulu Başkanlığı ve Bağımsız Denetim,

 

T-Bank’ın maruz kalabileceği uyum risklerin yönetilmesi hakkında bilgilendirme düzenli olarak  Denetim Komitesi vasıtası ile Yönetim Kuruluna aktarılmaktadır.

 

Bu doğrultuda, T-Bank Üst Yönetimi, uyum risklerinin izlenmesinden, etkin uygulamanın sağlanacağı organizasyon yapısının oluşturulmasından, etik ilkelere ve davranış kurallarına uyumu içerecek şekilde sağlıklı bir iç kontrol ortamının ve altyapısının oluşturulmasından, her düzeyde Banka çalışanlarını kapsayan, programda meydana gelebilecek aksaklıkların, eksikliklerin, hataların ve suistimallerin izlenmesinden, bu tür aksaklıklarla ilgili düzenli bilgi akışının sağlanmasından ve gerekli raporların değerlendirilmesinden sorumludur.

 

Yukarıda belirtildiği gibi, Üst Yönetim'e rapor veren İş Kolları ve/veya Departman Yöneticileri, uyum riskinin yönetiminden birincil derecede sorumludur. Bunu başarmak için aşağıdakiler gereklidir;

ü  Her bir çalışanın, üst düzey yönetime Kurum Uyum Politikası/Uyum Programı'na karşı olan ya da ortaya çıkabilecek durumların bildirilmesi de dahil olmak üzere, kişisel sorumluluklarının farkında olduğu bir “uyum kültürü” oluşturulması,

ü  Uyum riskinin yönetimi için yeterli kaynakların ayrılmasının sağlanması,

ü  Etkili kontrollerin ve bunun uyum risk yönetimi amaçlarıyla uygunluğunun sağlanması,

ü  Uyum Departmanının bağımsızlığının desteklenmesi: Tüm çalışanların uyum departmanının, tüm iş birimlerinden ve sorumluluklarından bağımsız, özellikle satış, pazarlama ve denetim ile ilgili faaliyetler ve gelir getirici faaliyetlerin gerçekleştirildiği tüm birimlerden bağımsız bir işlevi olduğu algısını oluşturmaya çalışılması.

 

İş kolu ve/veya departman yöneticileri üst yönetimin uyum riskinin yönetilmesi konusundaki beklentileri ve Uyum Programı ihlalleri veya Uyum Programı ihlaline neden olabilecek durumların üst yönetime raporlanmasının önemi hususlarını çalışanları ile açık ve net olarak paylaşmalıdır.

 

Bunun için, yöneticiler en az yılda bir kere aşağıdaki hususlara değinen duyurular yapmalı yada eğitimlerle personeli bilgilendirmelidir;

 

ü  Tüm çalışanlar etik ilke, yönetmelik, politika ve prosedürlere tam olarak uymakla yükümlüdürler.

ü  Yasalara ve diğer düzenlemelere uyum tüm çalışanların kişisel sorumluluğudur. Bu nedenle, her çalışan, görev tanımında ve görevlerinin gerektirdiği tüm düzenlemeleri, politikaları ve prosedürleri bilmekle yükümlüdür. İlgili düzenlemelerin, politikaların ve prosedürlerin bilinmemesi ve söz konusu sebepten dolayı bunların uygulanmaması, mazeret olarak kabul edilmeyecektir ve çalışanların bilmedikleri herhangi bir konuda Uyum Departmanından yardım almaları beklenmektedir. Yasalara uyulmaması, hapis cezasına varan adli ve/veya idari yaptırımlar ile T-Bank Disiplin Prosedürü kapsamında disiplin cezalarına yol açabilir. Çalışanlarına yönelik yıllık performans değerlendirme sürecini gerçekleştirme sorumluluğu bulunan tüm yöneticiler, bu konuya dikkat etmekte ve uyum risk yönetimi ile ilgili başarı ve başarısızlıkları dikkate alarak bu süreci yönetmelidir.

 

T-Bank Uyum Bölüm Başkanı, MASAK Uyum Görevlisi, bankanın operasyonları ve faaliyetleri sırasında ortaya çıkabilecek uyum risklerinin yönetiminden sorumludur ve bu kapsamda Uyum Departmanının yöneticisidir. MASAK Uyum Görevlisine bağlı olarak çalışan Uyum Departmanı personeli, politikaların eksiksiz ve doğru bir şekilde uygulanmasını, müşteri ve işlemlere yönelik izleme ve kontrol süreçlerinin yanı sıra şüpheli işlemlere ilişkin araştırmaların yürütülmesini sağlar. Uyum Departmanı, bu amaçla izleme, kontrol, denetim, raporlama vb. yöntemleri kullanır ve Teftiş Kurulu  ve İç Kontrol Merkezi ile işbirliği ve koordinasyon içinde çalışır.

 

 

T-Bank'ın maruz kalabileceği suç gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanı risklerini belirlemek amacıyla, Müşteri riskinden, Ürün Riskinden ve Ülke/Coğrafyadan oluşan üçlü bir değerlendirme yöntemi kullanılmaktadır.

 

7.2.1         Müşteri Riski          

Müşterini Tanı (KYC) ilk savunma hattıdır ve T-Bankanın suç gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanı için aracı olarak kullanılmasını önlemek ve bu tür işlemlerin gerçekleşmesini engellemek için uygulanan birincil programdır. Müşterinin Tanınmasına İlişkin Esaslar üç ana ilkeye dayanmaktadır;

 1. Sürekli müşteri ilişkisinin kurulması sırasında ve sonrasında ilgili müşteriyi tanımaktan sorumlu olacak her müşteri ilişkisi için Banka'da bir Müşteri Temsilcisi görevlendirilecektir.
 2. Müşteri bilgileri, ilgili iş birimine uygulanacak usul ve esaslara uygun olarak belirli formlarda kaydedilecek ve Kayıtların Korunması bölümünde belirtilen süre boyunca saklanacaktır.
 3. Müşteri bilgileri ilgili prosedürlere uygun olarak gözden geçirilecektir.

 

Müşterini Tanı programı aşağıdakileri içerir;

 • Kimlik tespiti ve teyidi yapılacaktır.
 • Müşteri hakkında genel bilgi toplanacaktır.
 • Risk derecelendirmesi yapılacaktır. (Müşterinin mesleğine, bulunduğu ülkeye ve diğer ilgili göstergelere dayanarak)
 • T-Bank tarafından kimliği doğrulanamayan müşterilere herhangi bir ürün veya hizmet sağlanmayacak ve gerekli bilgileri sağlamayan müşteri ile iş ilişkisi kurulmayacak veya sürdürülmeyecektir.
 • Müşteri işlemleri/hesapları T-Bank tarafından belirlenen kurallar çerçevesinde izlenecektir.

Yüksek risk veya yasak olarak kabul edilen sektörler ve meslek grupları Suç Gelirlerinin Aklanmasının (SGA) ve Terörün Finansmanının Önlenmesi (TF) Risk Politikası’nda yer verilmiştir.

7.2.2         Ürün Riski

Aklama ve terörün finansmanı konusunda karakteristik olarak daha yüksek risk taşıyan ürün ve hizmet grupları;

 • Düzenleyici ve denetleyici kurumlar tarafından belirlenen ürün ve hizmetler,
 • Yüksek işlem hacimlerini destekleyen ürünler,
 • Sınır ötesi işlemler,
 • Fiziksel aktarılabilirlik sağlayan nakit veya taşıyıcı ürünler gibi ürünler,
 • Fonların hızlı yer değiştirmesini sağlayan ürünler,
 • Varlıklar veya değerli eşyalar için sınırsız depolama alanı sağlayan güvenli kasalar gibi ürünler,

            ve benzer ürünler veya hizmetler.

 

Yüksek risk içeren ve izleme ve kontrol faaliyetleri kapsamında izlenmesi gereken ürünler ve hizmetler aşağıdakileri kapsamakla birlikte bunlarla sınırlı değildir;

 • Nakit işlemleri,
 • Elektronik transferler
 • Yabancı banka çekleri,
 • Yüzyüze görüşme içermeyen işlemler (internet, mobil bankacılık vb.)
 • Muhabir banka hesapları

7.2.3         Ülke/Coğrafya Riski

T-Bank, Risk Bazlı Yaklaşıma göre kendi ülke/coğrafya risk tablosunu oluşturmuştur.

 

8       İZLEME VE KONTROL FAALİYETLERİ

T-Bank, Uyum Programı’nın doğru ve etkin bir şekilde uygulanmasını sağlamak amacıyla izleme ve kontrol faaliyetlerini “Risk odaklı yaklaşımla”, yürütmektedir. İzleme ve kontrol faaliyetlerinin amacı, Banka'yı suç gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanı ile ilgili risklerden korumaktır. İzleme faaliyetleri Uyum Departmanı tarafından  yürütülürken, kontroller konusunda “7.2 T-Bank Uyum Riski Yönetimi” bölümünde belirtilen üçlü  savunma hattı modeli benimsenmiştir.

 

T-Bank, izleme ve kontrol faaliyetlerini, Uyum Yönetmeliği'nin 14. maddesi doğrultusunda uygulamaktadır.

 

İşlemler Uyum Bölümü personeli  tarafından izlenmektedir. Olağandışı işlemleri tespit etmek maksadıyla içeriğinde karmaşık ve detaylı senaryoları bulunduran otomatik işlem izleme aracı aracılığıyla, belirlenen eşiklerin üzerinde kalan tüm müşteri tarafından başlatılan işlemler incelenmekte ve müşteri profiline göre gözden geçirilmektedir.

 

Uyum Bölümü personeli tarafından incelemenin sonucunda işlemin müşteri profili ile uyumlu olup olmadığı değerlendirilmektedir. Değerlendirmenin sonucuna göre Şüpheli İşlem Bildirimi yapılması göz önünde bulundurulmaktadır.

 

8.1      Şüpheli İşlem Bildirimi

Şüpheli İşlem Bildirimi ile ilgili detaylara ilgili yönetmeliklerde yer verilmiştir. İlaveten, suç gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanı ile ilgili şüpheli işlem göstergelerine MASAK Şüpheli İşlem Bildirimi Kılavuzu’nda da yer verilmektedir. Söz konusu yönergeler, suç gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanı ile ilgili işlemleri ve olayları MASAK'a bildirmekle sorumlu olan taraflara yardım etmektedir.

 

Kanunun hükümleri gereğince, T-Bank aracılığıyla gerçekleştirilen veya yapılmaya çalışılan işlemlere tabi olan varlıkların yasa dışı yollarla elde edildiği şüphesi veya herhangi bir bilginin varlığı durumunda, T-Bank bu işlemleri MASAK Uyum Görevlisi aracılığıyla MASAK'a bildirmekle yükümlüdür.

 

T-Bank çalışanları tarafından, işlerin, işlemlerin veya faaliyetlerin yerine getirilmesi sırasında tespit edilen herhangi bir şüpheli işlem ve izleme ve kontrol faaliyetleri sırasında tespit edilen işlemler, ilgili prosedürler/iş akışları doğrultusunda derhal MASAK Uyum Görevlisine bildirilmektedir.

           

MASAK Uyum Görevlisi, bilgi ve bulguları değerlendirmek ve  şüpheli gördüğü işlemleri MASAK'a bildirmekle sorumludur.

 

8.2      Şüpheli İşlemlerin Gizliliği

T-Bank, şüpheli işlem bildiriminde bulunulduğuna veya bulunulacağına dair, yükümlülük denetimi ile görevlendirilen denetim elemanlarına ve yargılama sırasında mahkemelere verilen bilgiler dışında, işleme taraf olanlar dâhil olmak üzere hiç kimseye bilgi veremezler.

 

Bu yükümlülük, şüpheli işlem bildiren kişileri veya kurumları veya bu kimselerin işlemi fiilen yapan ve yöneten mensupları veya bunların kanuni temsilcileri ve vekillerinin yanı sıra şüpheli işlem bildiriminde bulunulduğuna herhangi bir şekilde vakıf olan diğer personeli kapsar.

 

Yönetmelikte ayrıca, tüzel kişilerin, uyum görevlilerinin, zorunlu tarafların yasal temsilcilerinin, yöneticilerinin ve şüpheli işlem bildirme yükümlülüğünü yerine getiren personelin, hiçbir şekilde hukuki ve cezai sorumluluğu bulunmadığı belirtilmektedir.

 

9       SÜREKLİ ÖĞRENİM PROGRAMI

9.1      Çalışanların Eğitimi

Uyum Eğitim faaliyetleri Uyum Departmanı tarafından koordine edilmektedir. Tüm çalışanlar düzenli olarak yeterli ve güncel bir eğitime tabi tutulur ve kanunlar, yönetmelikler, kurallar ve mesleki standartlar, suç gelirlerinin aklanması ve terörizmin finansmanı ve Etik Kurallar ile Mesleki Davranış Kuralları dahil olmak üzere iş standartlarına ve iş tanımlarına uygun olarak düzenlenen eğitimlere tabii tutuurlar.

 

T-Bank, Türkiye Bankalar Birliği tarafından imkan sunulan web tabanlı SGA/TF eğitim programını kullanmaktadır. Tüm müşteri kontağı bulunan çalışanlar yıllık yenileme eğitimine tabidir. İlaveten, yeni çalışanların işe alımnı takip eden 3 ay içerisinde aynı eğitimi tamamlamaları şarttır.

 

Ek olarak, iş koluna ve uzmanlığa gore ihtiyaç olması durumunda özel eğitimler de koordine edilmektedir.

 

Tüm mevzuatsal güncellemeler, bildirimler ve duyurular yoluyla ilgili çalışanlara da dağıtılmaktadır.

 

9.2      Uyum Bölümü Personeli Eğitimi

Uyum Bölümü çalışanlarına yönelik eğitimler MASAK Uyum Görevlisi tarafından yürütülmektedir. Buna ek olarak, banka Uyum departmanı çalışanlarının suç gelirlerinin aklanması ve terörizmin finansmanının önlenmesi konulu eğitim faaliyetlerine ve uluslararası sertifika programlarına katılımları konusunda destek vermektedir.

 

9.3      Eğitim Kayıtları

Suç gelirlerinin aklanması ve terörizmin finansmanının önlenmesi eğitimi katılım ve tamamlanma ile ilgili veriler saklı tutulmaktadır. Eğitim istatistikleri her yılın ilk çeyreğinde MASAK'a sunulmaktadır.

 

10   BAĞIMSIZ DENETİM

Her bir birimin kendi yapmakta olduğu öz-kontrollere ve Uyum Bölümü tarafından yapılan değerlendirmelere ek olarak ilgili süreçlerin  kalitesi ve uygunluğunun değerlendirilmesi, Uyum Bölümü tarafından benimsenen metodolojinin kanun ve ilgili düzenlemelere uyumu sağlamasının değerlendirilmesi, ihlallerin tespit edilebilirliği, bulguların üst yönetime aktarılması ve gerektiğinde düzeltici aksiyonların yönetilmesinin değerlendirilmesi Teftiş Kurulu Başkanlığı sorumlulukları arasındadır.

 

Teftiş Kurulu Başkanlığı, bu programın yeterli ve verimli bir şekilde uygulanmasına yönelik denetimlerini Uyum Bölümü denetimleri ve diğer departmanlardaki (şubeler, operasyon vb.) denetimler vasıtası ile yapar.

 

Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından tespit edilen bulgular için düzeltici eylem planları ve makul hedef tarihleri ile birlikte izlenir. Materyal bulgular üst yönetime raporlanır.

 

Bu politika 26.08.2019 tarihli, 587 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile onaylanmıştır.

 

 

 
 
Gizlilik Taahhüdümüz

Turkland Bank A.Ş. Gizlilik Açıklaması

TurklandBank A.Ş müşterilerinden, yasal mevzuat çerçevesinde zorunlu olarak alınması gereken bilgiler yanında, vermeyi hedeflediği en iyi hizmet ve ürünü sağlamak amacı ile yalnızca gerekli olduğuna inanılan bilgileri almaktadır.

Müşterilerimizden aldığımız bilgilerin gizliliği ve güvenliği, esas aldığımız en önemli kriterdir.

Turkland Bank A.Ş., müşteri bilgilerinin gizliliğini korumak adına aşağıda belirtilen kuralları esas almıştır

Müşteri bilgileri Turkland Bank A.Ş. tarafından oluşturulmuş güvenlik sistemi içerisinde gizlidir ve yalnızca müşteri bilgilerinin gizliliği ile doğru kullanımı konusunda yeterince eğitilmiş ve bu bilgileri kullanabilmek için yetkilendirilmiş Bankamız çalışanlarının müşteri bilgilerine erişimleri mümkündür.

Turkland Bank A.Ş., kendi personeli de dahil olmak üzere, müşteri bilgilerine herhangi bir kişinin izinsiz ulaşamaması amacıyla sıkı bir güvenlik sistemi uygulamaktadır.

"Müşteri bilgileri, ilgili yasa ve düzenlemelerdeki zorunluluklar dışında, başka kurum ve kuruluşlara onayınız alınmadan ve/veya talebiniz olmaksızın verilmez.

İlgili yasalarda öngörülen çeşitli yönetsel otoriteler ve yargı organları, mercileri veya Turkland Bank A.Ş.'nin tabi olduğu düzenleyici kurumlar zaman zaman müşteri bilgilerini paylaşmamızı veya açıklamamızı isteyebilirler. Böyle durumlarda, müşteri bilgileri sadece gerekli yetkiler çerçevesinde ve ilgili yasa ve düzenlemelerdeki sınırlar dahilinde açıklanacaktır. Üçüncü kişi ve kuruluşlardan alınan hizmetlerde, kişi, kuruluşlar ve çalışanlarının Turkland Bank A.Ş. tarafından belirlenen gizlilik ve sır saklama kurallarına uymaları muhakkak talep edilmektedir.

Bilgilerin güncelliği

Bilgilerinizin doğruluğu ve güncelliği önemlidir. Hesap bildirimleri ve İnternet Bankacılığı gibi çeşitli yollarla iletişim bilgilerinize, hesap bakiyelerinize, işlemlerinize ve benzeri bilgilere erişebilirsiniz. Size ait bilgilerinizin güncel olmadığını veya hatalar olduğunu tespit etmeniz durumunda gerekli güncellemeleri veya değişiklikleri yapabilmemiz için lütfen şubenize bilgi verin.

Gizliliğin korunması

Bilgilerinizin gizliliğinin korunması konusunda;

• Hesap bakiyenizi ve banka ekstrelerinizi düzenli olarak kontrol etmenizi ve herhangi bir tutarsızlık durumunda şubenize bildirmenizi,
• Kimlik bilgilerinizin, şifrelerinizin veya diğer dizli bilgilerinizin üçüncü şahıların eline geçmiş olabileceğinden şüpheleniyorsanız ivedilikle durumu şubenize bildirmenizi,
• Karşı tarafın kimliğinden emin olmadığınız telefon görüşmeleri veya elektronik yazışmalarda kişisel bilgilerinizi paylaşmamanızı,Online bankacılık işlemleriniz için güvenli bir tarayıcı kullanmanızı ve çevrimiçi uygulamaları kullanmadığınızda kapatmanızı,.öneririz.

Turkland Bank A.Ş., yukarıda belirtilen temel ilkelerdeki taahhütlere uyarak, Bankamıza duyduğunuz güvene saygı gösterecek ve güvenin sürekliliğini sağlayacak biçimde çalışacaktır. Bununla birlikte, hizmet sunduğumuz müşterilerimizin de verdikleri bilgilerin gizliliği konusunda kendilerinden beklenen hassasiyeti göstereceklerine inanmaktayız.

Gizlilik Açıklamamızda zaman içerisinde mevzuat değişiklikleri ve Banka uygulamalarından kaynaklanan değişiklikler yapılması durumunda güncel açıklamaya web sitemizden ulaşabilirsiniz.