15 Nisan 2014 Olağan Genel Kurul İlanı

15 Nisan 2014 Olağan Genel Kurul İlanı

İstanbul Ticaret Odası

Ticaret Sicil No: 281462

Ticaret Unvanı
Turkland Bank Anonim Şirketi

Ticari Adresi: 19 Mayıs Cad. No:7, Şişli Plaza A Blok, Kat: 5 Şişli / İstanbul

Olağan Genel Kurul Toplantısına Davet;

Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin Yönetim Kurulunun 01/03/2014 tarihli almış olduğu, 521/B  sayılı  karara  istinaden; 15/04/2014 tarihinde, saat: 10:30’da, 19 mayıs Cad. No:7, Şişli Plaza A Blok, Kat: 5 Şişli / İstanbul  adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde Olağan Genel Kurul Toplantısı gerçekleştirilecektir. 
Olağan Genel Kurul Toplantımıza, ortaklarımızın asaleten veya aşağıya çıkarılan vekâletname ile temsilcilerinin katılımının sağlanması hususu ilan olunur.

                                                                 Ahmet Tutuş             Gülay Dereli
                                                                 Yönetmen                   Müdür

 


TURKLAND BANK A.Ş. ‘nin
15 NİSAN 2014 TARİHİNDE YAPILACAK HİSSEDARLAR
OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ

1) Açılış ve Başkanlık Divanı’nın oluşturulması,

2) Genel Kurul Tutanağının imzalanması hususunda Başkanlık Divanı’na yetki verilmesi,

3) Banka’nın 01.01.2013 – 31.12 2013 mali yılına ait Mali Tabloları ve dipnotları, Bağımsız Denetim Raporu, Yönetim Kurulu Raporu ve Denetçi Raporu’nu kapsayan Yıllık Faaliyet Raporu’nun görüşülmesi ve onaya sunulması,

4) Banka Ana Sözleşmesi’nin 7. maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesi için oylama yapılarak karar verilmesi,

ESKİ ŞEKİL
Sermaye
MADDE 7

a) Bankanın sermayesi 500.000.000.-(Beşyüzmilyon)
Türk Lirası’dır.Bu sermaye herbiri 10 (on) Kuruş itibari değerde 5.000.000.000 (beşmilyar )  ada yazılı hisseye bölünmüştür.

b) Sermayenin 300.000.000.- (Üçyüzmilyon) Türk Liralık bölümü tamamen ödenmiştir.  Bu defa artırılan 200.000.000.- (ikiyüzmilyon )TL’lik kısmın tamamı her türlü muvazaadan ari olarak tamamen taahhüt edilmiştir.Artırılan nakdi sermaye iki eşit taksitte, her biri 100.000.000.-(Yüzmilyon)TL olarak, birincisi tescilden önce olmak üzere en geç 30 Nisan 2013 ve 30 Ekim 2013 tarihlerine kadar ödenecektir.

c) Yönetim Kurulu, artırılan sermayenin kararlaştırılan süreler içerisinde tam olarak ödeneceği tarihle ilgili çağrı ve bildirim yapmaya yetkili olup, bildirimler iadeli taahhütlü mektup vasıtasıyla yapılır.

d) Hisse senetlerinin kar payı kuponları hamiline yazılıdır ve ibraz edene ödenir. Hisse senetleri çıkarılmadan hissedarlara verilen ada yazılı hisse ilmuhaberleri sahiplerinin kar payları, makbuz
karşılığında ve ayrıca ilmuhaberlerin arka yüzüne yazılmak suretiyle çıkarılır.

e) Hisse senetleri Yönetim Kurulu Kararı ile bir veya  daha fazla hisseyi temsil eden kupürler halinde bastırılmak suretiyle çıkarılır.


YENİ ŞEKİL
Sermaye
MADDE 7

a) Bankanın sermayesi 650.000.000.-(Altıyüzelli.milyon)
Türk Lirası’dır. Bu sermaye herbiri 10 (on) Kuruş itibari değerde 6.500.000.000 (Altımilyarbeşyüzbin )  ada yazılı hisseye bölünmüştür.

b) Sermayenin 500.000.000(Beşyüz.milyon) Türk Liralık bölümü tamamen ödenmiştir.  Bu defa artırılan 150.000.000(Yüzellimilyon.)TL’lik kısmın tamamı her türlü muvazaadan ari olarak tamamen taahhüt edilmiştir.
Artırılan nakdi sermayenin tamamı engeç 30.04.2014 tarihine kadar ödenecektir.
c) Yönetim Kurulu, artırılan sermayenin kararlaştırılan süreler içerisinde tam olarak ödeneceği tarihle ilgili çağrı ve bildirim yapmaya yetkili olup, bildirimler iadeli tahhütlü mektup vasıtasıyla yapılır.

d) Hisse senetlerinin kar payı kuponları hamiline yazılıdır ve ibraz edene ödenir. Hisse senetleri çıkarılmadan hissedarlara verilen ada yazılı hisse ilmuhaberleri sahiplerinin kar payları, makbuz
karşılığında ve ayrıca ilmuhaberlerin arka yüzüne yazılmak suretiyle çıkarılır.

e) Hisse senetleri Yönetim Kurulu Kararı ile bir veya  daha fazla hisseyi temsil eden kupürler halinde bastırılmak suretiyle çıkarılır.


5. 28.09.2013 tarihli Yönetim Kurulu Kararı  uyarınca Genel Kurul onayına sunulmasına karar verilen sermaye artışına ilişkin  ödemenin tamamının ortaklarca 17 Nisan 2014 tarihinde yapılmasının görüşülmesi,

           
6. Amin Rasheed Sa’id Husseini’nin istifası nedeniyle boşalan Yönetim Kurulu Üyeliği’ne kalan görev süresini tamamlamak üzere geçici olarak seçilen Sayın Haitham Helmi Mohammad Foudeh’nın seçiminin Genel Kurul’un tasvibine sunulması,

7. 2013 yılı faaliyetleri ile ilgili Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmesi,

8. 2013 yılı dönem karının dağıtımı ile ilgili Yönetim Kurulu teklifinin görüşülmesi,

9. Kapanış.

 


VEKÂLETNAME ÖRNEĞİ

Pay sahibi olduğum/olduğumuz …………………………………………………….………………………. Anonim Şirketi’nin ……/……/……… tarihinde saat:….:….'da ……………………………………………………… adresinde geçekleştirilecek olağan/olağanüstü genel kurul toplantısında beni/bizi temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya .................................................’nu temsilci tayin ettim/ettik.
Vekâleti veren

Adı Soyadı / Ticaret Unvanı:
Sermaye miktarı:
Pay adedi:
Adresi:

Not: Vekâletnamenin noterden tasdik edilmesi, vekâletnamenin noter tasdiksiz olması halinde vekâleti verenin noter tasdikli imza sirküleri vekâletnameye eklenmesi gerekmektedir.

 

 

Diğer Haberler :

Haberler
 
 
Gizlilik Taahhüdümüz

Turkland Bank A.Ş. Gizlilik Açıklaması

TurklandBank A.Ş müşterilerinden, yasal mevzuat çerçevesinde zorunlu olarak alınması gereken bilgiler yanında, vermeyi hedeflediği en iyi hizmet ve ürünü sağlamak amacı ile yalnızca gerekli olduğuna inanılan bilgileri almaktadır.

Müşterilerimizden aldığımız bilgilerin gizliliği ve güvenliği, esas aldığımız en önemli kriterdir.

Turkland Bank A.Ş., müşteri bilgilerinin gizliliğini korumak adına aşağıda belirtilen kuralları esas almıştır

Müşteri bilgileri Turkland Bank A.Ş. tarafından oluşturulmuş güvenlik sistemi içerisinde gizlidir ve yalnızca müşteri bilgilerinin gizliliği ile doğru kullanımı konusunda yeterince eğitilmiş ve bu bilgileri kullanabilmek için yetkilendirilmiş Bankamız çalışanlarının müşteri bilgilerine erişimleri mümkündür.

Turkland Bank A.Ş., kendi personeli de dahil olmak üzere, müşteri bilgilerine herhangi bir kişinin izinsiz ulaşamaması amacıyla sıkı bir güvenlik sistemi uygulamaktadır.

"Müşteri bilgileri, ilgili yasa ve düzenlemelerdeki zorunluluklar dışında, başka kurum ve kuruluşlara onayınız alınmadan ve/veya talebiniz olmaksızın verilmez.

İlgili yasalarda öngörülen çeşitli yönetsel otoriteler ve yargı organları, mercileri veya Turkland Bank A.Ş.'nin tabi olduğu düzenleyici kurumlar zaman zaman müşteri bilgilerini paylaşmamızı veya açıklamamızı isteyebilirler. Böyle durumlarda, müşteri bilgileri sadece gerekli yetkiler çerçevesinde ve ilgili yasa ve düzenlemelerdeki sınırlar dahilinde açıklanacaktır. Üçüncü kişi ve kuruluşlardan alınan hizmetlerde, kişi, kuruluşlar ve çalışanlarının Turkland Bank A.Ş. tarafından belirlenen gizlilik ve sır saklama kurallarına uymaları muhakkak talep edilmektedir.

Bilgilerin güncelliği

Bilgilerinizin doğruluğu ve güncelliği önemlidir. Hesap bildirimleri ve İnternet Bankacılığı gibi çeşitli yollarla iletişim bilgilerinize, hesap bakiyelerinize, işlemlerinize ve benzeri bilgilere erişebilirsiniz. Size ait bilgilerinizin güncel olmadığını veya hatalar olduğunu tespit etmeniz durumunda gerekli güncellemeleri veya değişiklikleri yapabilmemiz için lütfen şubenize bilgi verin.

Gizliliğin korunması

Bilgilerinizin gizliliğinin korunması konusunda;

• Hesap bakiyenizi ve banka ekstrelerinizi düzenli olarak kontrol etmenizi ve herhangi bir tutarsızlık durumunda şubenize bildirmenizi,
• Kimlik bilgilerinizin, şifrelerinizin veya diğer dizli bilgilerinizin üçüncü şahıların eline geçmiş olabileceğinden şüpheleniyorsanız ivedilikle durumu şubenize bildirmenizi,
• Karşı tarafın kimliğinden emin olmadığınız telefon görüşmeleri veya elektronik yazışmalarda kişisel bilgilerinizi paylaşmamanızı,Online bankacılık işlemleriniz için güvenli bir tarayıcı kullanmanızı ve çevrimiçi uygulamaları kullanmadığınızda kapatmanızı,.öneririz.

Turkland Bank A.Ş., yukarıda belirtilen temel ilkelerdeki taahhütlere uyarak, Bankamıza duyduğunuz güvene saygı gösterecek ve güvenin sürekliliğini sağlayacak biçimde çalışacaktır. Bununla birlikte, hizmet sunduğumuz müşterilerimizin de verdikleri bilgilerin gizliliği konusunda kendilerinden beklenen hassasiyeti göstereceklerine inanmaktayız.

Gizlilik Açıklamamızda zaman içerisinde mevzuat değişiklikleri ve Banka uygulamalarından kaynaklanan değişiklikler yapılması durumunda güncel açıklamaya web sitemizden ulaşabilirsiniz.