Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası

TURKLAND BANK ANONİM ŞİRKETİ

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ POLİTİKASI

 

GENEL BİLGİLER     

1       GİRİŞ

1.1     Giriş

Kişisel verilerin korunması, Turkland Bank Anonim Şirketi’nin (“Banka”) en önemli öncelikleri arasında olup, bu hususta yürürlükte bulunan tüm mevzuata uygun davranmak için azami gayret göstermektedir. Bu konunun en önemli ayağını ise işbu Turkland Bank Anonim Şirketi Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası (“Politika”) oluşturmaktadır.

İşbu Politika çerçevesinde Bankamız tarafından gerçekleştirilen kişisel veri işleme faaliyetlerinin yürütülmesinde benimsenen ilkeler ve Bankamızın veri işleme faaliyetlerinin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (“Kanun”) yer alan düzenlemelere uyumu bakımından benimsenen temel prensipler açıklanmakta ve böylelikle Bankamız, kişisel veri sahiplerini bilgilendirerek gerekli şeffaflığı sağlamaktadır. Bu kapsamdaki sorumluluğumuzun tam bilinci ile kişisel verileriniz işbu politikamız kapsamında işlenmekte ve korunmaktadır.

1.2     Kapsam

İşbu Politika, Bankamız çalışanları (tam ve/veya yarı zamanlı çalışanlar, stajyerler, expatlar, yönetim kurulu üyeleri ve/veya temsilcileri) haricindeki kişilerin otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlenen tüm kişisel verilerine ilişkindir.

Söz konusu kişisel veri sahiplerine ilişkin detaylı bilgilere işbu Politika’nın EK-2 (“EK 2- Kişisel Veri Sahipleri”) dokümanından ulaşılması mümkündür

Çalışanlarımızın kişisel verilerinin korunmasına ilişkin Bankamızın yürüttüğü faaliyetler ise, işbu Politika’daki esaslarla paralel olarak kaleme alınan Turkland Bank A.Ş. Çalışanları Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası  altında yönetilmektedir.

2       KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN HUSUSLAR

2.1     Kişisel Verileri İşleme Prensipleri

Bankamız kişisel verileri, Kanun’da ve ilgili diğer mevzuatlarda öngörülen usul ve esaslara uygun olarak işlenmektedir. Bu doğrultuda Bankamız kişisel verileri,

 • Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun,
 • Doğru ve gerektiğinde güncel,
 • Belirli, açık ve meşru amaçlar için,
 • İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak,
 • İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar

işlemektedir.

 

2.2     Kişisel Verilerin İşlenmesi

2.2.1   Kişisel Verilerin İşlenmesi

Kişisel veri sahibinin açık rıza vermesi, kişisel verilerin hukuka uygun olarak işlenmesini mümkün kılan hukuki dayanaklardan yalnızca bir tanesi olup, aşağıda yer alan şartlardan birinin varlığı durumunda kişisel veriler veri sahibinin açık rızası aranmaksızın Bankamız tarafından işlenmektedir.

Açık rıza haricinde kişisel veri işleme faaliyetinin dayanağı aşağıda belirtilen şartlardan yalnızca biri olabileceği gibi bu şartlardan birden fazlası da aynı kişisel veri işleme faaliyetinin dayanağı olabilmektedir. İşlenen verilerin Özel Nitelikli Kişisel Veri olması halinde, işbu Politika’nın 2.2.2 başlığı (“Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenmesi”) içerisinde yer alan şartlar uygulanacaktır.

 

      i.Kanunlarda Açıkça Öngörülmesi

Kanunlarda açıkça öngörülen hallerde kişisel veriler işlenebilecektir.

 

    ii.Fiili İmkansızlık Sebebiyle İlgilinin Açık Rızasının Alınamaması

Fiili imkansızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda olan veya rızasına geçerlilik tanınamayacak olan kişinin kendisinin ya da başka bir kişinin hayatı veya beden bütünlüğünü korumak için kişisel verisinin işlenmesinin zorunlu olması halinde veri sahibinin kişisel verileri işlenebilecektir.

 

   iii.Sözleşmenin Kurulması veya İfasıyla Doğrudan İlgili Olması

Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması halinde kişisel verilerin işlenmesi mümkündür.

 

   iv.Banka’nın Hukuki Yükümlülüğünü Yerine Getirmesi

Bankamızın veri sorumlusu olarak hukuki yükümlülüklerini yerine getirmesi için işlemenin zorunlu olması halinde veri sahibinin kişisel verileri işlenebilecektir.

 

    v.Kişisel Veri Sahibinin Kişisel Verisini Alenileştirmesi

Veri sahibinin, kişisel verisini kendisi tarafından alenileştirmiş olması halinde ilgili kişisel veriler işlenebilecektir.

 

   vi.Bir Hakkın Tesisi veya Korunması için Veri İşlemenin Zorunlu Olması

Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması halinde veri sahibinin kişisel verileri işlenebilecektir.

 

  vii.Bankamızın Meşru Menfaati için Veri İşlemenin Zorunlu Olması

Kişisel veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla Bankamızın meşru menfaatleri için veri işlemesinin zorunlu olması halinde veri sahibinin kişisel verileri işlenebilecektir.

2.2.2   Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenmesi

Kişisel verilerin bir kısmı, ‘Özel Nitelikli Kişisel Veriler’ olarak ayrı şekilde düzenlenmekte ve özel bir korumaya tabi olmaktadır. Hukuka aykırı olarak işlendiğinde kişilerin mağduriyetine sebep olma veya ayrımcılığa maruz kalma riski nedeniyle, bu verilere özel önem atfedilmiştir.

Özel Nitelikli Kişisel Veriler Bankamız tarafından, işbu Politika’da belirtilen ilkelere uygun olarak ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun (“Kurul”) belirleyeceği yöntemler de dahil olmak üzere gerekli her türlü idari ve teknik tedbirler alınarak ve aşağıdaki şartların varlığı halinde işlenmektedir.

      i.Veri sahibinin açık rızasının bulunması halinde,

     ii.Açık rıza aranmaksızın kişisel veri sahiplerinin (a) veri sahibinin sağlığı ve cinsel hayatı dışındaki Özel Nitelikli Kişisel Veriler’i ancak kanunlarda öngörülen hallerde (b) sağlığına ve cinsel hayatına ilişkin Özel Nitelikli Kişisel Veriler’i ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından işlenmektedir.

 

2.3     Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

Kanun ve ilgili diğer mevzuatlara uygun şekilde işbu Politikada detaylandırılan kişisel veriler ve Özel Nitelikli Kişisel Veriler’in işlenme şartları kapsamında Bankamız kişisel veri işleme amaçları aşağıdaki gibidir:

 • Bankamızın politika ve prosedürleri ile mevzuat hükümleri uyarınca insan kaynakları süreçlerinin planlanması ve/veya icrası,
 • Bankamız tarafından yürütülen idari ve/veya operasyonel faaliyetlerin gerçekleştirilmesi ile iş sürekliliğinin sağlanması için ilgili iş birimlerimiz tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi,
 • Bankamızın konu olduğu hukuki iş ve işlemler ile mevzuatsal uyum çalışmalarının planlanması, takibi ve/veya yürütülmesi,
 • Bankamız tarafından sunulan ürün ve/veya hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve/veya icrası,
 • Bankamız tarafından sunulan ürünlerden ve/veya hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından gerçekleştirilmesi,
 • Bankamızın bilgi sistemleri kurulumu, geliştirilmesi ve/veya yönetimi ile bilgi güvenliğinin sağlanması için gerekli iş ve işlemlerin planlanması ve/veya icrası,
 • Bankamız finans, muhasebe ve/veya bütçe çalışmalarının planlanması ve/veya icrası,
 • Bankamızın iç ve dış denetim faaliyetlerinin planlanması ve/veya icrası.

Söz konusu kişisel veri işleme amaçlarına ilişkin detaylı bilgilere işbu Politika’nın EK-3 (“EK 3- Kişisel Veri İşleme Amaçları”) dokümanından ulaşılması mümkündür.

 

2.4     Bankamız Tarafindan İşlenen Kişisel Veri Kategorileri

Bankamız tarafından Kanun’a ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak işbu Politikada belirtilen amaçlar ve şartlar çerçevesinde kişisel veri sahiplerinin Kimlik, İletişim, Finansal, Müşteri, Müşteri İşlem, İşlem Güvenliği, Risk Yönetimi, Fiziksel Mekan Güvenlik, Denetim ve Teftiş, Olay Yönetimi, Hukuki İşlem ve Uyum, Talep/Şikayet Yönetimi, Aile Bireyleri ve Yakın, Görsel ve İşitsel, Pazarlama, Araç, Çalışan Adayı, Özlük, Çalışan İşlem, Çalışan Performans ve Kariyer Gelişim, Yan Haklar ve Menfaatler ve Özel Nitelikli Kişisel Veriler’i kategorilerine dahil kişisel verileri işlenmektedir.

Söz konusu kişisel veri kategorilerine ilişkin detaylı bilgilere işbu Politika’nın EK-4 (“EK 4- Kişisel Veri Kategorileri”) dokümanından ulaşılması mümkündür.

 

3       KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASINA İLİŞKİN HUSUSLAR

Bankamız hukuka uygun olan kişisel veri işleme amaçları doğrultusunda gerekli güvenlik önlemlerini alarak kişisel verileri ve Özel Nitelikli Kişisel Veriler’i yurt içinde ve/veya yurt dışındaki üçüncü kişilere (“Üçüncü Kişiler”) aktarabilmektedir. Bankamız, bu doğrultuda Kanun’un 8’inci ve 9’uncu maddesinde öngörülen düzenlemelere uygun hareket etmektedir.

 

3.1     Kişisel Verilerin Aktarılması

Veri sahibinin açık rızasının bulunması durumunda Bankamız, kişisel veri işleme amaçları doğrultusunda, gerekli özeni göstererek ve Kurul tarafından öngörülen yöntemler de dahil gerekli tüm güvenlik önlemlerini alarak kişisel verileri Üçüncü Kişiler’e aktarılabilmektedir. Ancak, aşağıda yer alan şartların varlığı halinde kişisel veriler kişisel veri sahiplerinin açık rızası aranmaksızın Üçüncü Kişiler’e aktarılabilecektir:

 • Kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin ilgili faaliyetin kanunlarda açıkça öngörülmesi,
 • Kişisel verilerin Banka tarafından aktarılmasının bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili ve gerekli olması,
 • Kişisel verilerin aktarılmasının Banka’nın hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
 • Kişisel verilerin veri sahibi tarafından alenileştirilmiş olması şartıyla, alenileştirme amacıyla sınırlı bir şekilde Banka tarafından aktarılması,
 • Kişisel verilerin Banka tarafından aktarılmasının Banka’nın veya veri sahibinin veya üçüncü kişilerin haklarının tesisi, kullanılması veya korunması için zorunlu olması,
 • Veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla Banka meşru menfaatleri için kişisel veri aktarımı faaliyetinde bulunulmasının zorunlu olması,
 • Banka tarafından kişisel veri aktarımı faaliyetinde bulunulmasının kişisel veri sahibinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması ve bu durumda da kişisel veri sahibinin fiili imkansızlık veya hukuki geçersizlik nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunması.

Eğer kişisel veriler yurt dışına aktarılacak ise yukarıda yer alan şartlara ek olarak Bankamız tarafından kişisel veriler, Kurul tarafından yeterli korumaya sahip olduğu ilan edilen yabancı ülkelere (“Yeterli Korumaya Sahip Yabancı Ülke”) veya yeterli korumanın bulunmaması durumunda Türkiye’deki ve ilgili yabancı ülkedeki veri sorumlularının yeterli bir korumayı yazılı olarak taahhüt ettiği ve Kurul’un izninin bulunduğu yabancı ülkelere (“Yeterli Korumayı Taahhüt Eden Veri Sorumlusunun Bulunduğu Yabancı Ülke”) aktarılmaktadır.

 

3.2     Özel Nitelikli Kişisel Verilerin Aktarılması

Veri sahibinin açık rızasının bulunması durumunda Bankamız, Özel Nitelikli Kişisel Veriler’i veri işleme amaçları doğrultusunda ve gerekli özeni göstererek ve Kurul tarafından öngörülen yöntemler de dahil gerekli güvenlik önlemlerini alarak yurt içinde veya yurt dışına aktarılabilmektedir. Ancak, aşağıda yer alan şartların varlığı halinde kişisel veriler kişisel veri sahiplerinin açık rızası aranmaksızın Üçüncü Kişiler’e aktarılabilecektir:

       i.veri sahibinin sağlığı ve cinsel hayatı dışındaki Özel Nitelikli Kişisel Veriler’i kanunlarda öngörülen hallerde,

      ii.veri sahibinin sağlığına ve cinsel hayatına ilişkin Özel Nitelikli Kişisel Veriler’i ise ancak kamu sağlığının        korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından aktarılabilmektedir.

Eğer Özel Nitelikli Kişisel Veriler yurt dışına aktarılacak ise yukarıda yer alan şartlara ek olarak Bankamız, Yeterli Korumaya Sahip Yabancı Ülkeler’e veya Yeterli Korumayı Taahhüt Eden Veri Sorumlusunun Bulunduğu Yabancı Ülkeler’e Özel Nitelikli Kişisel Veriler aktarılabilmektedir.

 

3.3     Kişisel Verilerin Aktarıldığı Kişi Kategorizasyonları

Bankamız, Kanun’un 8’inci ve 9’uncu maddelerine uygun olarak veri sahiplerinin kişisel verilerini aşağıda sıralanan kişi kategorilerine aktarabilir:

      i.Hissedarlar,

     ii.İş Ortakları,

    iii.Tedarikçiler,

    iv.Kanunen Yetkili Kamu Kurumları ve Özel Kişiler,

     v.Muhabir Bankalar,

Söz konusu kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere ilişkin detaylı bilgilere işbu Politika’nın EK-5 (“EK 5- Kişisel Verilerin Aktarıldığı Üçüncü Kişi Kategorileri”) dokümanından ulaşılması mümkündür.

 

4       KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMASI VE İMHASI

Türk Ceza Kanunu, Kanun ve ilgili diğer mevzuatta öngörülen kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesi yükümlülüğü gereği, Bankamız tarafından Kanun ve diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde Bankamızın re’sen vermiş olduğu karara veya kişisel veri sahibinin talebine istinaden kişisel veriler silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir.

Kişisel verilerin saklanması ve imhasına ilişkin detaylı bilgilere ilişkin Turkland Bank Anonim Şirketi Saklama ve İmha Politikası’nda yer almaktadır.

 

5       KİŞİSEL VERİLERİN GÜVENLİĞİNİN VE GİZLİLİĞİNİN SAĞLANMASI

Bankamız tarafından, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak açıklanmasını, erişimini, aktarılmasını veya başka şekillerde meydana gelebilecek güvenlik eksikliklerini önlemek için, imkanlar dahilinde, korunacak verinin niteliğine göre gerekli her türlü tedbir alınmaktadır.

Bu kapsamda Bankamız tarafından gerekli her türlü (i) idari ve (ii) teknik tedbirler alınmakta, (iii) bankamız bünyesinde denetim sistemi kurulmakta ve (iv) kişisel verilerin kanuni olmayan yollarla ifşası durumunda Kanun’da öngörülen tedbirlere uygun olarak hareket edilmektedir.

 

5.1      Kişisel Verilerin Hukuka Uygun İşlenmesini Sağlamak ve Kişisel Verilere Hukuka Aykırı Erişilmesini Önlemek için Bankamız Tarafından Alınan İdari Tedbirler

–      Bankamız kişisel verilerin işlenmesi ve korunmasına ilişkin olarak çalışanlarını eğitmekte ve bilinçlendirilmelerini sağlamaktadır.

–      Kişisel verilerin aktarıma konu olduğu durumlarda, Bankamız tarafından kişisel verilerin aktarıldığı kişiler ile akdedilmiş olan sözleşmelere, kişisel verilerin aktarıldığı tarafın veri güvenliğini sağlamaya yönelik yükümlülükleri yerine getireceğine ilişkin kayıtlar eklenmesini temin edilmektedir.

–      Bankamız tarafından yürütülen kişisel veri işleme faaliyetleri detaylı olarak incelenmekte, bu kapsamda, Kanun’da öngörülen kişisel veri işleme şartlarına uygunluğunun sağlanması için atılması gereken adımlar tespit edilmektedir.

–      Bankamız, Kanun’a uyumun sağlanması için yerine getirilmesi gereken uygulamaları tespit ederek, bu uygulamaları iç politikalar ile düzenlenmektedir.

 

5.2      Verilerin Hukuka Uygun İşlenmesini Sağlamak ve Kişisel Verilere Hukuka Aykırı Erişilmesini Önlemek için Bankamız Tarafından Alınan Teknik Tedbirler

–      Bankamız tarafından kişisel verilerin işlenmesine ve korunmasına ilişkin olarak, teknolojinin imkan verdiği ölçüde teknik önlemler alınmakta ve alınan önlemler gelişmelere paralel olarak güncellenmekte ve iyileştirilmektedir.

–      Teknik konularda, uzman personel istihdam edilmektedir.

–      Alınan önlemlerin uygulanmasına yönelik düzenli aralıklarla denetim yapılmaktadır.

–      Güvenliği temin edecek yazılım ve sistemler kurulmaktadır.

–      Bankamız bünyesinde işlenmekte olan kişisel verilere erişim yetkisi, belirlenen işleme amacı doğrultusunda ilgili çalışanlar ile sınırlandırılmaktadır.

–      Özel Nitelikli Kişisel Veriler korunmasında Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümlerinde yer alan önlemlere uygun hareket edilmektedir.

5.3      Kişisel Verilerin Kanuni Olmayan Yollarla İfşası Durumunda Alınacak Tedbirler

Bankamız tarafından yürütülen kişisel veri işleme faaliyeti kapsamında, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak yetkisiz kimseler tarafından elde edilmesi durumunda, vakit kaybedilmeksizin durum Kurul’a ve ilgili veri sahiplerine bildirilecektir.

 

6       KİŞİSEL VERİ SAHİPLERİNİN AYDINLATILMASI

Bankamız, Kanun’un 10’uncu maddesine uygun olarak, kişisel verilerin elde edilmesi sırasında kişisel veri sahiplerini aydınlatmaktadır. Bu kapsamda Bankamız ve varsa temsilcisinin kimliği, kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği, işlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi ile kişisel veri sahibinin sahip olduğu hakları konusunda aydınlatma yapmaktadır.

T.C. Anayasası’nın 20’nci maddesinde herkesin, kendisiyle ilgili kişisel veriler hakkında bilgilendirilme hakkına sahip olduğu ortaya konulmuştur. Bu doğrultuda Kanun’un 11’nci maddesinde kişisel veri sahibinin hakları arasında “bilgi talep etme” hakkı da yer almaktadır. Bankamız, bu kapsamda, T.C. Anayasası’nın 20’nci ve Kanun’un 11’inci maddelerine uygun olarak kişisel veri sahibinin bilgi talep etmesi durumunda gerekli bilgilendirmeyi yapmaktadır. Kişisel veri sahibinin hakları ile ilgili detaylı bilgilere işbu Politika’nın 7.1’inci bölümünde (Kişisel Veri Sahibinin Hakları) yer verilmiştir.

7       KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN HAKLARI VE BU HAKLARIN KULLANILMASI

7.1     Kişisel Veri Sahibinin Hakları

Kişisel verilere ilişkin olarak veri sahibinin kullanabileceği kanuni haklar aşağıda sayılmaktadır:

1)    Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,

2)    Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

3)    Kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

4)    Kişisel verilerinin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme,

5)    Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

6)    Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerinin silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

7)    İşlenen verilerinin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

8)    Kişisel verilerinin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme.

7.2     Veri Sahibinin Haklarını İleri Süremeyeceği Haller

Kanun’un 28’inci maddesinde sayılı hallerde, kişisel veri sahipleri bölüm 7.1’de (“Kişisel Veri Sahibinin Hakları”) sayılan haklarını ileri süremeyeceklerdir. Zira bu durumlar Kanun’da belirtilen veri koruma kapsamı dışında tutulmaktadır.

Anılan madde kapsamında sayılı haller aşağıda sıralanmaktadır:

1)    Kişisel verilerin resmi istatistik ile anonim hale getirilmek suretiyle araştırma, planlama ve istatistik gibi amaçlarla işlenmesi,

2)    Kişisel verilerin milli savunmayı, milli güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini, ekonomik güvenliği, özel hayatın gizliliğini veya kişilik haklarını ihlal etmemek ya da suç teşkil etmemek kaydıyla, sanat, tarih, edebiyat veya bilimsel amaçlarla ya da ifade özgürlüğü kapsamında işlenmesi,

3)    Kişisel verilerin milli savunmayı, milli güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini veya ekonomik güvenliği sağlamaya yönelik olarak kanunla görev ve yetki verilmiş kamu kurum ve kuruluşları tarafından yürütülen önleyici, koruyucu ve istihbari faaliyetler kapsamında işlenmesi,

4)    Kişisel verilerin soruşturma, kovuşturma, yargılama veya infaz işlemlerine ilişkin olarak yargı makamları veya infaz mercileri tarafından işlenmesi.

Kanun’un 28’inci maddesinin 2’nci fıkrası gereği, aşağıda sıralanan hallerde kişisel veri sahipleri zararın giderilmesini talep etme hakkı hariç, 7.1’de (“Kişisel Veri Sahibinin Hakları”) sayılan diğer haklarını ileri süremezler:

1)    Kişisel veri işlemenin suç işlenmesinin önlenmesi veya suç soruşturması için gerekli olması,

2)    Kişisel veri sahibi tarafından alenileştirilmiş kişisel verilerin işlenmesi,

3)    Kişisel veri işlemenin kanunun verdiği yetkiye dayanılarak görevli ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca, denetleme veya düzenleme görevlerinin yürütülmesi ile disiplin soruşturma veya kovuşturması için gerekli olması,

4)    Kişisel veri işlemenin bütçe, vergi ve mali konulara ilişkin olarak devletin ekonomik ve mali çıkarlarının korunması için gerekli olması.

7.3     Kişisel Veri Sahiplerinin Haklarını Kullanması

Kişisel veri sahipleri bölüm 7.1’de (“Kişisel Veri Sahibinin Hakları”) sayılı haklarına ilişkin taleplerini “Turkland Bank Anonim Şirketi Veri Sahibi Başvuru Formu”nu doldurarak yazılı olarak veya Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) adresi, Güvenli Elektronik İmza, Mobil İmza ya da önceden Bankamıza bildirmiş olduğunuz ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle Bankamıza iletebileceklerdir.

Söz konusu form işbu Politika’nın EK-6 (“EK 6- Turkland Bank Anonim Şirketi Veri Sahibi Başvuru Formu”) dokümanından ulaşılması mümkündür.

 

7.4     Bankamızın Başvuralara Cevap Vermesi

Bankamız, kişisel veri sahibi tarafından yapılacak başvuruları etkin, hukuka ve dürüstlük kuralına uygun olarak sonuçlandırmak üzere gerekli her türlü idari ve teknik tedbirleri almaktadır.

Bankamız kişisel veri sahibinin başvurularını kabul edebileceği gibi gerekçesini açıklayarak reddedebilecektir. Bankamız ilgili cevabını kişisel veri sahibine yazılı olarak veya elektronik ortamda bildirebilecektir.

Kişisel veri sahibinin, bölüm 7.1’de (“Kişisel Veri Sahibinin Haklarını Kullanması”) altında yer alan haklara ilişkin talebini anılan usullere uygun olarak Bankamıza iletmesi durumunda, Bankamız talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde ilgili talebi ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, aşağıda belirtilen ücret alınabilecektir.

Kişisel veri sahibinin başvurusuna Bankamız yazılı olarak cevap verecek ise on sayfaya kadar ücret alınmayacak ancak on sayfasının üzerindeki her sayfa için Kanun ve ilgili diğer mevzuatlarda belirtildiği şekilde 1 Türk Lirası işlem ücreti alabilecektir.

8       KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ YÖNETİŞİM YAPISI

Banka bünyesinde işbu Politika ve bu politikaya bağlı ve ilişkili diğer politikaları yönetmek üzere Banka üst yönetimin kararı gereğince “Kişisel Verilerin Korunması Komitesi” kurulmuştur. Bu komitenin görevleri aşağıda belirtilmektedir.

 • Kişisel verilerin korunması ve işlenmesi ile ilgili temel politikaları hazırlamak ve yürürlüğe koymak üzere üst yönetimin onayına sunmak,
 • Kişisel verilerin korunması ve işlenmesine ilişkin politikaların uygulanması ve denetiminin ne şekilde yerine getirileceğine karar vermek ve bu çerçevede Banka içi görevlendirmede bulunmak ve koordinasyonu sağlamak üzere üst yönetimin onayına sunmak,
 • Kanun ve ilgili diğer mevzuatlara uyumun sağlanması için yapılması gereken hususları tespit etmek, bunları üst yönetimin onayına sunmak, uygulanmasını gözetmek ve koordinasyonunu sağlamak,
 • Kişisel verilerin korunması ve işlenmesi konusunda Banka içerisinde ve Banka’nın iş birliği içerisinde olduğu kurumlar nezdinde farkındalığı arttırmak,
 • Banka’nın kişisel veri işleme faaliyetlerinde oluşabilecek riskleri tespit ederek, gerekli önlemlerin alınmasını temin etmek ve iyileştirme önerilerini üst yönetimin onayını sunmak,
 • Kişisel verilerin korunması ve bu kapsamda oluşturulan politikaların uygulanmasını sağlamak konusunda eğitimler tasarlamak ve icra edilmesini sağlamak,
 • Kişisel veri sahiplerinin başvurularını en üst düzeyde karara bağlamak,
 • Kişisel veri sahiplerinin, kişisel veri işleme faaliyetleri ve kanuni hakları konusunda bilgilenmelerini temin etmek üzere bilgilendirme ve eğitim faaliyetlerinin icrasını koordine etmek,
 • Kişisel verilerin korunması ve işlenmesi ile ilgili temel politikalardaki değişiklikleri hazırlamak ve yürürlüğe koymak üzere üst yönetimin onayına sunmak,
 • Kişisel verilerin korunması konusundaki gelişmeleri ve düzenlemeleri takip etmek ve bu gelişmelere ve düzenlemelere uygun olarak Banka içinde yapılması gerekenler konusunda üst yönetime tavsiyelerde bulunmak,
 • Kurul ve KVK Kurumu ile olan ilişkileri koordine etmek,
 • Şirket üst yönetiminin kişisel verilerin korunması konusunda vereceği diğer görevleri icra etmek.

 

EK 1 – Tanımlar

TANIM

AÇIKLAMA

Açık Rıza

Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rıza anlamına gelmektedir.

Kişisel Veri Sahibi

Kişisel verisi işlenen gerçek kişi anlamına gelmektedir.

Kişisel Veri

Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi anlamına gelmektedir (örn. ad-soyad, TCKN, e-posta, adres, doğum tarihi, kredi kartı numarası). Dolayısıyla tüzel kişilere ilişkin bilgilerin işlenmesi Kanunu kapsamında değildir.

Özel Nitelikli Kişisel Veri

Irk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık kıyafet, dernek vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik ve genetik veriler anlamına gelmektedir.

Kişisel Verilerin İşlenmesi

Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem anlamına gelmektedir.

Veri İşleyen

Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel veri işleyen gerçek veya tüzel kişi anlamına gelmektedir.

Veri Sorumlusu

Kişisel verilerin işlenme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişi anlamına gelmektedir.

Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) Adresi

Elektronik iletilerin, gönderimi ve teslimatı da dahil olmak üzere kullanımına ilişkin olarak hukuki delil sağlayan, elektronik postanın nitelikli şeklini ifade etmektedir.

Mobil İmza

Mobil bir cihaz kullanılarak oluşturulan elektronik imzayı ifade etmektedir.

Güvenli Elektronik İmza

Münhasıran imza sahibine bağlı olan, sadece imza sahibinin tasarrufunda bulunan güvenli elektronik imza oluşturma aracı ile oluşturulan, nitelikli elektronik sertifikaya dayanarak imza sahibinin kimliğinin tespitini sağlayan, imzalanmış, elektronik veride sonradan herhangi bir değişiklik yapılıp yapılmadığının tespitini sağlayan elektronik imzayı ifade etmektedir.

 

EK 2 – Kişisel Veri Sahipleri

KİŞİSEL VERİ SAHİBİ KATEGORİSİ

AÇIKLAMA

Çalışan & Stajyer Adayı

Bankamıza herhangi bir yolla iş başvurusunda bulunmuş ya da özgeçmiş ve ilgili bilgilerini Bankamızın incelemesine açmış olan gerçek kişiler anlamına gelmektedir.

Eski Çalışan & Emekli

Bankamız ile arasındaki iş sözleşmesi herhangi bir nedenle (işten ayrılma, işten çıkarılma, emeklilik, vb.) son bulmuş gerçek kişiler anlamına gelmektedir.

Gerçek Kişi Müşteri

Bankamız ile herhangi bir sözleşmesel ilişkisi olup olmadığına bakılmaksızın Bankamızın sunmuş olduğu ürün ve hizmetleri kullanan veya kullanmış olan gerçek kişiler anlamına gelmektedir.

Tüzel Kişi Müşteri Hissedarı & Yetkilisi & Temsilcisi & Çalışanı

Bankamız ile herhangi bir sözleşmesel ilişkisi olup olmadığına bakılmaksızın Bankamızın sunmuş olduğu ürün ve hizmetleri kullanan veya kullanmış tüzel kişi müşterilerimizin hissedarları/yetkilileri/temsilcileri veya çalışanları olan gerçek kişiler anlamına gelmektedir.

Potansiyel Müşteri

Ürün ve hizmetlerimizi kullanma talebinde veya ilgisinde bulunmamış olup, bu ilgiye sahip olabileceği ticari teamül ve dürüstlük kurallarına uygun olarak değerlendirilmiş gerçek kişiler anlamına gelmektedir.

Potansiyel Tüzel Kişi Müşteri Hissedarı & Yetkilisi & Temsilcisi & Çalışanı

Ürün ve hizmetlerimizi kullanma talebinde veya ilgisinde bulunmamış olup, bu ilgiye sahip olabileceği ticari teamül ve dürüstlük kurallarına uygun olarak değerlendirilmiş tüzel kişilerin hissedarları/yetkilileri/temsilcileri veya çalışanları olan gerçek kişiler anlamına gelmektedir.

Müşteri Vekil & Vasi & Kayyum

Bankamızın ilişki içerisinde olduğu henüz reşit olmamış küçük veya yasal olarak kısıtlanmış müşterileri temsile yetkili ya da müşterilerin bir işinin görülmesi için yasal olarak tayin edilen gerçek kişiler anlamına gelmektedir.

Müşterinin Talimat ile Yetkilendirdiği Üçüncü Kişi

Banka müşterilerimizin talimatı ile Banka şubelerimizde işlem yetkisine haiz olan gerçek kişiler ve tüzel kişilerin hissedarları/yetkilileri/temsilcileri veya çalışanları olan kişiler anlamına gelmektedir.

Teminat Veren Üçüncü Kişiler

Bankamızın müşterilerle arasındaki ticari ve hukuki işlem güvenliğinin sağlanması ve/veya müşterilerin kredi borcu teminatı için ilişki kurulan üçüncü taraf gerçek kişiler anlamına gelmektedir.

Suç Gelirlerinin Aklanması veya Terörün Finansmanı bağlantısına işlemine konu olan taraflar

Suç Gelirlerinin Aklanması veya Terörün Finansmanı bağlantılı bir vaka veya habere konu olan gerçek kişi veya tüzel kişinin hissedarları/yetkilileri/temsilcileri veya çalışanları olan gerçek kişiler anlamına gelmektedir.

Nakit İşlemlerine (Yatırma/Çekme) Konu Olan Taraflar

Bankamız müşterileri dışında şubelerimiz vasıtasıyla gerçekleştirilen nakit yatırma/çekme işlemlerine konu gerçek kişiler veya tüzel kişilerin hissedarları/yetkilileri/temsilcileri veya çalışanları olan gerçek kişiler anlamına gelmektedir.

Diğer Banka Müşteri

Bankamız ATM’lerinden diğer bankaların kartları ile işlem yapan gerçek kişiler anlamına gelmektedir.

Görüş & Şikayet & Öneri ve Bilgi Talebi Sahipleri 

Bankamız ürün ve hizmetlerinden yararlanmış olsun veya olmasın görüşlerini/şikayetlerini/önerilerini veya bilgi ve diğer taleplerini Bankamıza ileten gerçek kişiler veya tüzel kişilerin hissedarları/yetkilileri/temsilcileri veya çalışanları olan gerçek kişiler anlamına gelmektedir.

Çek/Senet Keşidecisi & Cirantası & Tahsil Eden Kişiler

Bankamız çek ve/veya senet hizmetlerinden yararlanan ve/veya bu işlemlere konu olan gerçek kişiler veya tüzel kişilerin hissedarları/yetkilileri/temsilcileri veya çalışanları olan gerçek kişiler anlamına gelmektedir.

Kiraya Veren

Bankamız lokasyonları için kiralanan gayrimenkulleri kiraya veren gerçek kişiler veya tüzel kişilerin hissedarları/yetkilileri/temsilcileri veya çalışanları olan gerçek kişiler anlamına gelmektedir.

Ziyaretçi

Bankamız fiziksel yerleşkelerin çeşitli amaçlarla gelmiş olan veya Bankamız misafir internet erişim ağına katılmış gerçek kişiler anlamına gelmektedir.

Basın

Bankamızın her türlü basın/yayın faaliyetleri için iş birliği içinde bulunduğu basın kuruluşlarında çalışan gerçek kişiler anlamına gelmektedir.

Aile Üyeleri

Bankamız çalışanlarının, müşterilerinin veya müşterilerimize teminat veren üçüncü kişilerin aile üyeleri ve/veya yakınları olan gerçek kişiler anlamına gelmektedir.

Nihai Faydalanıcı

Banka nezdinde yürütülen işlemden nihai olarak fayda sağlayan kişiler anlamına gelmektedir.

Gelen & Giden Para Transferlerine Konu Olan Taraflar

Bankamız müşterilerinin farklı banka müşterilerine gerçekleştirdikleri veya farklı banka müşterilerinin Bankamız müşterilerine gerçekleştirdikleri para veya menkul kıymet transferlerine konu olan Bankamız müşterileri haricindeki kişiler anlamına gelmektedir.

Muhabir Banka Yetkilileri & Çalışanları

Bankamız mevcut ve/veya potansiyel muhabir bankalarının çalışanları ve/veya yetkilileri olan gerçek kişiler anlamına gelmektedir.

Teminat Mektubuna Konu Olan Taraflar

Düzenlenen teminat mektubunda lehdar ve karşı taraf olan kişiler.

İthalat veya İhracat İşlemlerine Konu Olan Taraflar

Bankamızın aracılık ettiği dış ticaret işlemlerinde konu olan taraflar anlamına gelmektedir.

Tedarikçi veya Tedarikçi Adayı Hissedarı & Yetkilisi & Temsilcisi & Çalışanı

Bankamız ile arasındaki mevcut veya ilerde kurulması muhtemel sözleşmeye istinaden Bankamıza mal ve/veya hizmet sağlayan şirketlerin hissedarları & yetkilileri & temsilcileri veya çalışanları olan gerçek kişiler anlamına gelmektedir.

İş Ortağı veya İş Ortağı Adayı Hissedarı & Yetkilisi & Temsilcisi & Çalışanı

Bankamızın iş birliği, iş ortaklığı veya program ortaklığı kurduğu veya ileride kurma niyetinde olduğu tüzel kişi şirketlerin hissedarları & yetkilileri & temsilcileri veya çalışanları olan gerçek kişiler anlamına gelmektedir.

Alt İşveren Hissedarı & Yetkilisi & Temsilcisi & Çalışanı

Bankamız ile arasında sözleşmeye istinaden Bankamızın iş ve işlemlerinde alt işveren olarak rol alan şirketlerin hissedarları & yetkilileri & temsilcileri veya çalışanları olan gerçek kişiler anlamına gelmektedir.

Kanunen Yetkilisi Kamu / Özel Kurum Yetkilileri & Çalışanları

Bankamızın ilişki içerisinde bulunduğu kanunen yetkili kamu veya özel kurumlarda çalışan veya bu kurumların yetkilisi olan gerçek kişiler anlamına gelmektedir.

Diğer 3. Kişiler

İşbu Politika ve Turkland Bank A.Ş. Çalışanları Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası kapsamında tanımlanmayan diğer gerçek kişiler anlamına gelmektedir.

 

EK 3 – Kişisel Veri İşleme Amaçları

ANA AMAÇLAR (BİRİNCİL

ALT AMAÇLAR (İKİNCİL)

 

 

Bankamızın politika ve prosedürleri ile mevzuat hükümleri uyarınca insan kaynakları süreçlerinin planlanması ve/veya icrası

Çalışanların işe başlama ve/veya özlük süreçlerinin planlanması ve/veya yürütülmesi

Çalışan adaylarının başvuru, seçme ve değerlendirme süreçlerinin planlaması ve/veya icrası

Başvurusu olumsuz sonuçlanan çalışan adaylarının tekrar değerlendirilmesine ilişkin süreçlerin kolaylaştırılması

Personel temini ve/veya Banka güvenlik süreçleri için referans aktivitelerinin planlanması ve/veya icrası

Personel temini ve/veya Banka güvenlik süreçleri için mali risk araştırma aktivitelerinin planlanması ve/veya icrası

Banka çalışanları için iş akdi ve/veya mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi

Yetenek/kariyer gelişimi faaliyetlerinin planlanması ve/veya icrası

Çalışanların performans değerlendirme ve takibi süreçlerinin planlanması ve/veya icrası

Çalışanların iş faaliyetlerinin takibi ve/veya denetimi

Banka içi/dışı eğitim faaliyetlerinin planlanması ve/veya icrası

Çalışan bilgi/belge taleplerinin karşılanması faaliyetlerinin planlanması ve/veya icrası

Çalışanlar için yan haklar ve/veya menfaatlerin planlanması ve/veya icrası

Çalışan ücretlerinin planlanması ve/veya icrası

Çalışanların çıkış işlemlerinin planlanması ve/veya icrası

Çalışan sigortalama faaliyetlerinin planlanması ve/veya icrası

Personel kredisi başvurularının alınması, değerlendirilmesi ve tahsisi faaliyetlerinin planlanması ve/veya icrası

Alt işveren çalışanlarının özlük kayıtlarının oluşturulması, denetimi ve/veya takibi faaliyetlerinin planlanması ve/veya icrası

Çalışanlarla ilgili etik dışı davranış ve/veya suistimal vakaları hakkında gerekli operasyonel faaliyetlerin planlanması ve/veya icrası

 

 

Bankamız tarafından yürütülen idari ve/veya operasyonel faaliyetlerin gerçekleştirilmesi ile iş sürekliliğinin sağlanması için ilgili iş birimlerimiz tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi

Banka yerleşkeleri ve/veya tesislerinin güvenliğinin temini

Banka faaliyetlerinin Banka prosedürleri ve/veya ilgili mevzuata uygun olarak yürütülmesinin temini için gerekli operasyonel faaliyetlerinin planlanması ve/veya icrası

Şikayetlerin/taleplerin alınması, değerlendirilmesi ve sonuçlandırılmasına ilişkin süreçlerin planlanması ve/veya icrası

İşlem güvenliğinin sağlanmasına ilişkin faaliyetlerinin planlanması ve/veya icrası

Ana hissedarlarla olan ilişkilerin planlanması ve/veya icrası

Banka operasyonlarının güvenliğinin temini

İş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin planlanması ve/veya icrası

İş faaliyetlerinin planlanması ve/veya icrası

Operasyon ve/veya verimlilik süreçlerinin planlanması ve/veya icrası

Muhaberat faaliyetlerinin planlanması ve/veya icrası

Bankanın idari işlerinin planlanması ve/veya icrası

Bankamız gayrimenkullerinin yönetimine ve/veya satışına ilişkin faaliyetlerin planlanması ve/veya icrası

Muhabir bankacılık faaliyetlerinin planlanması ve/veya icrası

Potansiyel ve mevcut muhabir bankalarla olan ilişkilerin yönetimi

İş faaliyetlerinin etkinlik/verimlilik ve/veya yerindelik analizlerinin gerçekleştirilmesi faaliyetlerinin planlanması ve/veya icrası

Satın alma/tedarik süreçlerinin planlanması ve/veya icrası

İş ortakları ve/veya tedarikçilerle olan ilişkilerin yönetimi

Banka iş ve işlemlerinin Banka prosedür ve amaçları ile mevzuatsal yükümlülükler kapsamında raporlama faaliyetlerinin planlanması ve/veya icrası

 Stratejik planlama faaliyetlerinin planlanması ve/veya icrası

 

Bankamızın konu olduğu hukuki iş ve işlemler ile mevzuatsal uyum çalışmalarının planlanması, takibi ve/veya yürütülmesi

Hukuk işlerinin takibi

Kanunen yetkili kamu kurum ve/veya özel kurumlardan gelen taleplerin yerine getirilmesi (bilgi/belge paylaşılması da dahil) faaliyetlerinin planlanması ve/veya icrası

İcra, haciz ve/veya iflas işlemlerinin takibi süreçlerinin planlanması ve/veya icrası

Ceza ve/veya hukuk davaları süreçlerinin planlanması ve/veya icrası

İdari takip ve/veya yapılandırma faaliyetlerinin planlanması ve/veya icrası

Verilerin doğru ve/veya güncel olmasının sağlanması

Sözleşme süreçlerinin ve/veya hukuki taleplerin takibi

 

Bankamız tarafından sunulan ürün ve/veya hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve/veya icrası

Bankamızca sunulan diğer ürünlerle ilgili çapraz satış aktivitelerinin planlanması ve/veya icrası

Bankamızın sunduğu ürün ve/veya hizmetlere bağlılık oluşturulması ve/veya arttırılması süreçlerinin planlanması ve/veya icrası

Ürün ve/veya hizmetlerin pazarlama süreçlerinin planlanması ve/veya icrası

Müşteri memnuniyeti ve/veya tecrübesine yönelik aktivitelerinin planlanması ve/veya icrası

Dijital ve/veya diğer mecralarda müşteri kazanım ve/veya mevcut müşterilerde değer yaratımı üzerine geliştirilecek aktivitelerin tasarlanması ve/veya icrası

Pazarlama amacıyla veri analitiği çalışmalarının planlanması ve/veya icrası

 

 

 

Bankamız tarafından sunulan ürünlerden ve/veya hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından gerçekleştirilmesi

Teminat(lar)ın tesisi, idame ettirilmesi ve/veya fekkine ilişkin faaliyetlerin planlanması ve/veya icrası

Ürün ve/veya hizmetlerin değerlendirme ve/veya tahsis süreçlerinin oluşturulması ve/veya takibi

Banka müşterilerinin talimatlarına ve/veya yetkilendirmelerine istinaden 3. kişilerin Banka işlemlerini gerçekleştirmesine ilişkin süreçlerin planlanması ve/veya icrası

Ürün ve/veya hizmetlerin satış süreçlerinin planlanması ve/veya icrası

Ürün ve/veya hizmetlerin başvuru süreçlerinin oluşturulması ve/veya takibi

Kredi izleme ve geri ödeme süreçlerinin takibinin ve/veya kontrollerinin yapılmasına ilişkin faaliyetlerin planlanması ve/veya icrası

Ürün ve/veya hizmetlerin kullandırma süreçlerinin oluşturulması ve/veya takibi

Müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin planlanması ve/veya icrası

Ürün ve/veya hizmetlere erişim ve/veya kullanımda müşterinin kullanacağı kanallara uygun araçların ve/veya bilgilerin müşteriye sağlanması süreçlerinin planlanması ve/veya icrası

Banka müşterilerinin tanınması, suç gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanı ile şüpheli işlemlerin önlenmesi faaliyetlerinin planlanması ve/veya icrası

Mevzuat ve Banka politika ve prosedürleri gereği risk grubuna giren kişilere yönelik risk kontrolü/tespiti faaliyetlerinin planlanması ve/veya icrası

Kimlik tespiti süreçlerinin planlanması ve/veya icrası

Bankamızın bilgi sistemleri kurulumu, geliştirilmesi ve/veya yönetimi ile bilgi güvenliğinin sağlanması için gerekli iş ve işlemlerin planlanması ve/veya icrası

Bilgi teknolojileri alt yapısının oluşturulması ve/veya yönetilmesi

Bilgi sistemlerine ilişkin yazılım oluşturma, yazılım testi ve bakım süreçlerinin planlanması ve/veya icrası

Bilgi güvenliği süreçlerinin planlanması, denetimi ve/veya icrası

Banka misafir ağına erişim, ilgili log kayıtlarının takibi ve saklanması faaliyetlerinin planlanması ve/veya icrası

Bilgi güvenliğine ilişkin yetkilendirmelerin yapılması ve/veya kontrollerine ilişkin faaliyetlerin planlanması ve/veya icrası

 

Bankamız finans, muhasebe ve/veya bütçe çalışmalarının planlanması ve/veya icrası

Bütçe çalışmalarının yapılması ve/veya icrası

Finans ve/veya muhasebe işlerinin planlanması, takibi ve/veya icrası

Banka'nın finansal risk süreçlerinin planlanması ve/veya icrası

Bankamızın iç ve dış denetim faaliyetlerinin planlanması ve/veya icrası

Banka iç ve dış denetim faaliyetlerinin planlanması ve/veya icrası

Derecelendirme faaliyetlerinin planlanması ve/veya icrası ile bu kapsamda kredi derecelendirme kuruluşları ile ilişkilerin yönetimi

 

EK 4 – Kişisel Veri Kategorileri

KİŞİSEL VERİ KATEGORİLERİ

AÇIKLAMA

Kimlik Bilgisi

Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan ehliyet, nüfus cüzdanı, pasaport, mesleki kimlikler ve benzeri dokümanlarda yer alan tüm bilgiler anlamına gelmektedir.

İletişim Bilgisi

Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan telefon numarası, adres, e-posta ve benzeri iletişim bilgileri anlamına gelmektedir.

Finansal Bilgi

Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan, kısmen veya tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan şekilde işlenen, her türlü finansal: sonucu gösteren bilgi, belge ve kayıtlara ilişkin işlenen kişisel veriler anlamına gelmektedir.

Müşteri Bilgisi

Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan, ticari faaliyetlerimiz ve bu çerçevede iş birimlerimizin yürüttüğü operasyonlar neticesinde müşterilerimiz kişi hakkında elde edilen ve üretilen bilgiler anlamına gelmektedir.

Müşteri İşlem Bilgisi

Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan, ürün ve hizmetlerimizin kullanımına yönelik kayıtlar ile müşterimizin ürün ve hizmetlerimize ilişkin kullanımına yönelik talimatları ve talepleri gibi bilgiler anlamına gelmektedir.

İşlem Güvenliği Bilgisi

Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan, Bankamız ticari faaliyetleri yürütülürken, Bankamızın teknik, idari, hukuki ve ticari güvenliğini sağlamak için işlenen kişisel veriler anlamına gelmektedir.

Risk Yönetimi Bilgisi

Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan, Bankamız politikaları ve mevzuatsal yükümlülükler gereği risklerini minimize edebilmek adına işlenen (örn. kişilerin kredibilitesi) kişisel veriler anlamında gelmektedir.

Fiziksel Mekan Güvenlik Bilgisi

Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan, fiziksel mekana girişte, fiziksel mekanın içerisinde kalış sırasında alınan kayıtlar ve belgelere ilişkin kişisel veriler anlamına gelmektedir.

Denetim ve Teftiş Bilgisi

Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan, Bankamızın kanuni yükümlülükleri ve Banka politikalarına uyum ve denetim kapsamında işlenen kişisel veriler anlamına gelmektedir.

Olay Yönetimi Bilgisi

Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan, Bankamızı, çalışanlarını ve hissedarlarını etkileme potansiyeli olan olaylarla ilgili toplanan bilgiler ve değerlendirmeler anlamına gelmektedir.

Hukuki İşlem ve Uyum Bilgisi

Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan, hukuki alacak ve haklarımızın tespiti, takibi ve borçlarımızın ifası ile kanuni yükümlülüklerimiz ve Bankamızın politikalarına uyum kapsamında işlenen kişisel veriler anlamına gelmektedir.

Talep/Şikayet Yönetimi Bilgisi

Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan, Bankamıza yöneltilmiş olan her türlü talep veya şikayetin alınması ve değerlendirilmesine ilişkin kişisel veriler anlamına gelmektedir.

Aile Bireyleri ve Yakın Bilgisi

Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan, sunduğumuz ürün ve hizmetlerle ilgili veya müşterilerimizin ve müşterimize teminat veren üçüncü kişilerin aile bireyleri ve yakınları hakkındaki bilgiler anlamına gelmektedir

Görsel ve İşitsel Veri

Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan fotoğraf-video vb. görsel veya işitsel niteliğine haiz veriler anlamına gelmektedir.

Pazarlama Bilgisi

Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan, ürün ve hizmetlerimizin kişisel veri sahibinin kullanım alışkanlıkları, beğenisi ve ihtiyaçları doğrultusunda özelleştirilerek pazarlamasının yapılmasına yönelik işlenen kişisel veriler ve bu işleme sonuçları neticesinde yaratılan rapor ve değerlendirmeler anlamına gelmektedir.

Araç Bilgisi

Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan, veri sahibi ile ilişkilendirilen araçlara ilişkin bilgiler anlamına gelmektedir.

Çalışan Adayı Bilgisi

Bankamıza herhangi bir yolla iş başvurusunda bulunmuş ya da çalışan ve/veya stajyer adaylarımızın özgeçmiş bilgileri anlamına gelmektedir.

Özlük Bilgisi

Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan eski çalışanlarımızın özlük haklarının ve dosyalarının oluşturulmasına temel olacak bilgiler anlamına gelmektedir.

Çalışan İşlem Bilgisi

Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan eski çalışanlarımızın Bankamız iş ve işlemlerine yönelik her türlü işleme ilişkin işlenen kişisel veriler anlamına gelmektedir

Çalışan Performans ve Kariyer Gelişim Bilgisi

Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan eski çalışanlarımızın performanslarının ölçülmesi ile kariyer gelişimlerinin Bankamızın insan kaynakları politika ve prosedürleri kapsamında planlanması ve yürütülmesi amacıyla işlenen kişisel veriler anlamına gelmektedir.

Yan Haklar ve Menfaatler Bilgisi

Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan, eski çalışanlara sunduğumuz ve sunacağımız yan-haklar ve menfaatlerin planlanması, bunlara hak kazanılması ile ilgili objektif kriterlerin belirlenmesi ve bunları hak edişlerin takibi için işlenen kişisel veriler anlamına gelmektedir.

Özel Nitelikli Kişisel Veri

Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan, Kanun’un 6’ncı maddesinde belirtilen veriler anlamına gelmektedir.

 

EK 5 – Kişisel Verilerin Aktarıldığı Üçüncü Kişi Kategorileri

ÜÇÜNCÜ KİŞİLER

AÇIKLAMA

Hissedarlar

İlgili mevzuat hükümlerine göre Bankamızda pay sahibi olan kişiler anlamına gelmektedir.

Tedarikçiler

Bankamızın ticari faaliyetlerini yürütürken Bankamız emir ve talimatlarına uygun olarak sözleşme temelli olarak Bankamıza hizmet sunan taraflar anlamına gelmektedir.

İş Ortakları

Bankamızın ticari faaliyetlerini yürütürken Bankamızın ürün ve hizmetlerinin satışı, tanıtımı ve pazarlanması, satış sonrası desteği, ortak müşteri bağlılığı programlarının yürütülmesi gibi amaçlarla iş birliği içerisinde bulunduğu taraflar anlamına gelmektedir.

Kanunen Yetkili Kamu Kurumları ve Özel Kişiler

İlgili mevzuat hükümlerine göre kurulan kamu kurumları veya özel kişiler anlamına gelmektedir.

Muhabir Bankalar

Bankamızın şubesinin olmadığı yerlerde çeşitli bankacılık hizmetlerini sağlamak amacıyla Bankamız adına işlem yapmaya yetkilendirilen bankalar anlamına gelmektedir.

 

EK 6 – Turkland Bank Anonim Şirketi Veri Sahibi Başvuru Formu

 TURKLAND BANK ANONİM ŞİRKETİ

VERİ SAHİBİ BAŞVURU FORMU

 

1.         Başvuru Hakkınıza İlişkin Genel Bilgilendirme

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“Kanun”) 11’inci maddesi uyarınca veri sahibi olarak Turkland Bank Anonim Şirketi (“Banka”) başvurarak aşağıda yer verilen taleplerde bulunabilirsiniz:

(1)        Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

(2)        Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

(3)        Kişisel verilerinizin işlenme amacı ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

(4)        Kişisel verilerinizin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme,

(5)        Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

(6)        Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

(7)        İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

(8)        Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Bankamız Kanun’un 13’üncü maddesine dayanarak başvurunuzu talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz (30) gün içinde sonuçlandıracaktır.

 

2.         Başvuru Yöntemi

İşbu haklarınız kapsamındaki taleplerinizi Kanun’un 13’üncü maddesi ile Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’in 5’inci maddesi gereğince, yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da önceden Bankamıza bildirmiş olduğunuz ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle Bankamıza iletebilirsiniz. 

Veri sahibi tarafından başvuru yapılması esnasında yazılı başvuru kanallarına ilişkin aşağıdaki açıklamalara dikkat edilmelidir.

 

BAŞVURU YÖNTEMİ

Yazılı Olarak Başvuru

Elektronik Posta Yoluyla

Faks Yoluyla Başvuru

BAŞVURU ADRESİ

19 Mayıs Mah. 19 Mayıs Cad. Şişli Plaza A Blok No: 7 34360 Şişli 34360 İSTANBUL

musterihizmetleri@tbank.com.tr

0212 368 35 35

BAŞVURUDA GÖSTERİLECEK BİLGİ

Zarfın/tebligatın üzerine “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılmalıdır.

E-posta’nın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” yazılmalıdır.

Talebin üzerine “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılmalıdır.

 

 1. Kimlik ve İletişim Bilgileriniz

Lütfen sizinle iletişime geçebilmemiz ve kimliğinizi doğrulayabilmemiz adına aşağıdaki alanları doldurunuz.

 

Ad-Soyadı

 

T.C. Kimlik Numarası /

Diğer Ülke Vatandaşları için Pasaport Numarası veya Kimlik Numarası

 

Tebligata Esas Yerleşim Yeri Adresi / İş Yeri Adresi

 

Cep Telefonu

 

Telefon Numarası

 

Faks Numarası

 

E-posta Adresi 

 

Bankamızla İlişkiniz

Müşteri       

İş Ortağı

Ziyaretçi

Diğer

Çalışan

 

 

 

 1. 4.    Talep Konusu

Kişisel verilerinize ilişkin talebinizi aşağıda açıkça yazmanızı rica ederiz. Konuya ilişkin bilgi ve belgeler başvuruya eklenmelidir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konu

Tercih

1

Bankanız nezdinde kişisel verilerim işleniyor mu?

 

2

Bankanız nezdinde kişisel verilerim işleniyorsa, işleme faaliyeti hakkında bilgi talep ediyorum.

 

3

Bankanız nezdinde kişisel verilerim işleniyorsa, kişisel veri işleme faaliyetinin amacı ve faaliyetin işleme amacına uygun kullanılıp kullanılmadığı hakkında bilgi talep ediyorum.

 

4

Kişisel verilerim yurtiçinde veya yurtdışında üçüncü kişilere aktarılıyor mu? Kişisel verilerim aktarılıyorsa, üçüncü kişiler hakkında bilgi talep ediyorum.

 

5

Kişisel verilerimin Bankanız nezdinde eksik veya yanlış işlendiğini düşünüyorum ve düzeltilmesini talep ediyorum.

Talep halinde aşağıda yer alan bilgi ve belgeler Bankamıza iletilmelidir:

 • Eksik veya yanlış olduğunu düşündüğünüz, düzeltilmesini istediğiniz kişisel verinizin içeriği.
 • Kişisel verilerinizin doğru ve tamamlayıcı bilgilerini gösteren belgeler.

 

6

Kişisel verilerimin işlenme sebeplerinin ortadan kalktığını düşünüyorum bu nedenle kişisel verilerimin,

   □ Silinmesi veya

   □ Anonim hale getirilmesi talep ediyorum.

Talep halinde kişisel verilerinizin işlenme sebeplerinin neden mevcut olmadığını düşündüğünüze ilişkin açıklayıcı bilgi/belge Bankamıza iletilmelidir.

 

7

Kişisel verilerim Bankanız nezdinde eksik veya yanlış işleniyorsa kişisel verilerimin aktarıldığı üçüncü kişilere bu durumun bildirilmesini talep ediyorum.

 

Talep halinde aşağıda yer alan bilgi ve belgeler Bankamıza iletilmelidir:

     Eksik veya yanlış olduğunu düşündüğünüz, düzeltilmesini istediğiniz kişisel verinizin içeriği.

     Kişisel verilerinizin doğru ve tamamlayıcı bilgilerini gösteren belgeler.

 

 

 

8

 

Kişisel verilerimin işlenmesini gerektiren sebepler ortadan kalktıysa bu durumun kişisel verilerimin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini talep ediyorum.

 

Talep halinde kişisel verilerinizin işlenme sebeplerinin neden mevcut olmadığını düşündüğünüze ilişkin açıklayıcı bilgi/belge Bankamıza iletilmelidir.

 

9

Bankanız nezdinde işlenen kişisel verilerimin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi neticesinde aleyhime doğan sonuca itiraz ediyorum.

 

Talep halinde aleyhinize çıkan sonucu açıklayan bilgi/belge Bankamıza iletilmelidir.

 

10

Kişisel verilerimin kanuna aykırı işlenmesi nedeniyle uğradığım zararın giderilmesini talep ediyorum.

 

Talep halinde uğradığınız zararı açıklayan bilgi/belge Bankamıza iletilmelidir.

 

 

Yukarıda belirttiğim talepler doğrultusunda, Bankanıza yapmış olduğum başvurumun Kanun’un 13’üncü maddesi uyarınca değerlendirilerek tarafıma bilgi verilmesini rica ederim. 

İşbu başvuruda tarafınıza sağlamış olduğum bilgi ve belgelerimin doğru ve güncel olduğunu, Bankanızın başvurumu sonuçlandırabilmek adına ilave bilgi talep edebileceğini ve ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kurul tarafından belirlenen ücreti ödemem gerekebileceği hususunda aydınlatıldığımı beyan ve taahhüt ederim. 

Yanıtın 2’nci bölümde sağlamış olduğum posta adresime gönderilmesini istiyorum. 

Yanıtın 2’nci bölümde sağlamış olduğum elektronik posta adresime gönderilmesini istiyorum. 

Yanıtın 2’nci bölümde sağlamış olduğum faks numarama gönderilmesini istiyorum. 

Başvuruda Bulunan İlgili Kişi (Veri Sahibi)

 

Adı Soyadı                :.............................................................................................

Başvuru Tarihi          :.............................................................................................

İmza                        :.............................................................................................               

 

 

 

 

 

Diğer Haberler :

Haberler
 
 
Gizlilik Taahhüdümüz

Turkland Bank A.Ş. Gizlilik Açıklaması

TurklandBank A.Ş müşterilerinden, yasal mevzuat çerçevesinde zorunlu olarak alınması gereken bilgiler yanında, vermeyi hedeflediği en iyi hizmet ve ürünü sağlamak amacı ile yalnızca gerekli olduğuna inanılan bilgileri almaktadır.

Müşterilerimizden aldığımız bilgilerin gizliliği ve güvenliği, esas aldığımız en önemli kriterdir.

Turkland Bank A.Ş., müşteri bilgilerinin gizliliğini korumak adına aşağıda belirtilen kuralları esas almıştır

Müşteri bilgileri Turkland Bank A.Ş. tarafından oluşturulmuş güvenlik sistemi içerisinde gizlidir ve yalnızca müşteri bilgilerinin gizliliği ile doğru kullanımı konusunda yeterince eğitilmiş ve bu bilgileri kullanabilmek için yetkilendirilmiş Bankamız çalışanlarının müşteri bilgilerine erişimleri mümkündür.

Turkland Bank A.Ş., kendi personeli de dahil olmak üzere, müşteri bilgilerine herhangi bir kişinin izinsiz ulaşamaması amacıyla sıkı bir güvenlik sistemi uygulamaktadır.

"Müşteri bilgileri, ilgili yasa ve düzenlemelerdeki zorunluluklar dışında, başka kurum ve kuruluşlara onayınız alınmadan ve/veya talebiniz olmaksızın verilmez.

İlgili yasalarda öngörülen çeşitli yönetsel otoriteler ve yargı organları, mercileri veya Turkland Bank A.Ş.'nin tabi olduğu düzenleyici kurumlar zaman zaman müşteri bilgilerini paylaşmamızı veya açıklamamızı isteyebilirler. Böyle durumlarda, müşteri bilgileri sadece gerekli yetkiler çerçevesinde ve ilgili yasa ve düzenlemelerdeki sınırlar dahilinde açıklanacaktır. Üçüncü kişi ve kuruluşlardan alınan hizmetlerde, kişi, kuruluşlar ve çalışanlarının Turkland Bank A.Ş. tarafından belirlenen gizlilik ve sır saklama kurallarına uymaları muhakkak talep edilmektedir.

Bilgilerin güncelliği

Bilgilerinizin doğruluğu ve güncelliği önemlidir. Hesap bildirimleri ve İnternet Bankacılığı gibi çeşitli yollarla iletişim bilgilerinize, hesap bakiyelerinize, işlemlerinize ve benzeri bilgilere erişebilirsiniz. Size ait bilgilerinizin güncel olmadığını veya hatalar olduğunu tespit etmeniz durumunda gerekli güncellemeleri veya değişiklikleri yapabilmemiz için lütfen şubenize bilgi verin.

Gizliliğin korunması

Bilgilerinizin gizliliğinin korunması konusunda;

• Hesap bakiyenizi ve banka ekstrelerinizi düzenli olarak kontrol etmenizi ve herhangi bir tutarsızlık durumunda şubenize bildirmenizi,
• Kimlik bilgilerinizin, şifrelerinizin veya diğer dizli bilgilerinizin üçüncü şahıların eline geçmiş olabileceğinden şüpheleniyorsanız ivedilikle durumu şubenize bildirmenizi,
• Karşı tarafın kimliğinden emin olmadığınız telefon görüşmeleri veya elektronik yazışmalarda kişisel bilgilerinizi paylaşmamanızı,Online bankacılık işlemleriniz için güvenli bir tarayıcı kullanmanızı ve çevrimiçi uygulamaları kullanmadığınızda kapatmanızı,.öneririz.

Turkland Bank A.Ş., yukarıda belirtilen temel ilkelerdeki taahhütlere uyarak, Bankamıza duyduğunuz güvene saygı gösterecek ve güvenin sürekliliğini sağlayacak biçimde çalışacaktır. Bununla birlikte, hizmet sunduğumuz müşterilerimizin de verdikleri bilgilerin gizliliği konusunda kendilerinden beklenen hassasiyeti göstereceklerine inanmaktayız.

Gizlilik Açıklamamızda zaman içerisinde mevzuat değişiklikleri ve Banka uygulamalarından kaynaklanan değişiklikler yapılması durumunda güncel açıklamaya web sitemizden ulaşabilirsiniz.